Odjel rudarstva i metalurgije

11. ODJEL RUDARSTVA I  METALURGIJE

Tajnica:                     Biljana Kovačević-Zelić
Zamjenik tajnice:    Gordan Bedeković

Članstvo Emeritusi Akademije 5 Redoviti članovi Akademije Suradnici Akademije
Črnko Josip Bedeković Gordan
Markotić Anto Gaurina-Međimurec Nediljka
Salopek Branko Kovačević-Zelić Biljana
Sečen Josip Kujundžić Trpimir
Tomašić Ivan Vrkljan Darko
Međunarodni članovi Akademije: 0
Dopušteni broj:  2
Brojno stanje: 5+(5) (5) 5 0
Dopušteni broj: 10 6 4

 

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

 

Rubrike označene kao X    predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

Odjel rudarstva i metalurgije

Izvješće o radu i aktivnostima članova Odjela za rudarstvo i metalurgiju za 2014. godinu

Aktivnosti rudara:

Prema naputku HATZ-a na zadnjem sastanku odjela  05. 01. 2015. (trebao je biti održan krajem 2014.) razgovaralo se o unapređenju članova suradnika  u članove Akademije i članova Akademije u emerituse Akademije, te o primanju i izboru novih suradnika. Zaključeno je da ne možemo odlučivati o unapređenju članova Akademije u emerituse s obzirom da naši članovi HATZ-a, Anto Markotić, Josip Crnko i Branko Salopek (svi između 70 i 75 godina) žele i dalje ostati u statusu članova. Radi se o vrlo zaslužnim članovima Odjela za rudarstvo i metalurgiju koji su djelovali od njegovog početka. A. Markotić djelovao je od samog početka rada HATZ-a u Odjelu za kemijsko inženjerstvo. Članovi J. Crnko i B. Salopek zaslužni su kao osnivači Odjela za rudarstvo i metalurgiju. Oni su svoju odluku potvrdili pismenim putem. Slijedom njihove odluke nismo bili u mogućnosti unaprijediti suradnike u članove i ići u izbor  novih suradnika.

Na sastanku smo također razgovarali o nekim dodatnim aktivnostima Odjela koje predlaže predsjedništvo HATZ-a. Zaključili smo da je vrlo teško organizirati dodatne aktivnosti s obzirom da su nam zaista svi članovi vrlo aktivni u nastavnom, znanstvenom i stručnom pogledu, da sudjeluju na brojnim domaćim i stranim skupovima. Osim toga pojedini članovi su vrlo aktivni u domaćim pa čak i stranim stručnim tijelima i organizacijama.

Ipak odlučili smo da se do ljeta održi predavanje na temu Važnost nemetalnih mineralnih sirovina za RH. (Ivan Tomašić). Odnosi se na aktualnu situaciju u privredi Republike Hrvatske posebice na industriju nemetala. Cilj predavanja je ukazivanje na objektivne pokazatelje za razvoj RH i izlazak iz ekonomske krize. Namjera nam je da ovu temu podignemo na razinu cijelog HATZ-a kako bi ostali članovi dobili uvid u važnost nemetala za RH a time i našeg Odjela. Nadamo se da bi to, uz iskazivanje stavova ostalih odjela Hatza, mogao biti doprinos ukupnom stavu HATZ-a u pogledu ekonomskog i duhovnog oporavka RH, onako kako se to u dnevnoj štampi nedavno izjasnila HAZU.

Na sastanku Posebno je obrađena tema koja se odnosi na vrednovanje rada znanstveno nastavnog kadra na Zagrebačkom sveučilištu. U tom je pogledu obrađena tema pod naslovom Evaluacija i reevaluacija u „zemlji znanja“ (I. Tomašić). Ovom smo temom željeli ukazati na problem nepriznavanja stručnih radova, projekata i ekspertiza tijekom napredovanja i stjecanja znanstvenih zvanja na Zagrebačkom sveučilištu i štete za RH koje nastaju zbog toga. Posebice se to odnosi na područje tehničkih znanosti. Ovaj bi rad također mogao biti podloga za stavove HATZ-a prema Zagrebačkom sveučilištu, Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa te Nacionalnom vijeću za znanost RH. Također se izrađuje analiza o pozitivnim i negativnim aspektima uspješnosti primjene i provođenja bolonjske deklaracije u nastavnom visokoškolskom ciklusu. Može se pretpostaviti da će se u tom pogledu na razini našeg razreda iskristalizirati stavovi koji bi mogli biti vrlo korisni za daljnji razvoj obrazovanja u visokom školstvu.

U protekom razdoblju članovi razreda radili su na promociji znanosti i rudarsko-geološko-naftaške struke djelovanjem kroz nastavu, publiciranje, znanstvene i druge skupove i članstvo u raznim udrugama, domaćim i europskim. Gotovo su svi članovi izuzetno mnogo angažirani u raznim domaćim i stranim tijelima važnim za razvoj obrazovanja i ekonomije cijelog društva općenito. Članovima su povremeno pružane informacije o radu Predsjedništva, znanstvenog vijeća i pojedinih Odbora HATZ.

Nakon prezentacije u Portugalu u sklopu Global Stone Congress-a, predavanje i članak Potential of Medium to More Fractured Natural Stone Deposits (Tomašić, Vidović). izabran je od izdavačke kuće Trans Tech Publications kao jedno od najboljih predavanja u sklopu kongresa te je u obliku članka štampano u časopisu Kay engineering materials.

U Turskoj (Antalya) je 2014. na Global Stone Congress-u prezentirano je predavanje pod naslovom Some Interesting  Stone Properties Based on Testing of the Benkovac Platy Natural Stone Products (Kršinić, Tomašić).

Gordan Bedeković sudjelovao je na kongresu „18th Conference on Environment and Mineral Processing“ i kao član „International and Scientific Committee“ s prezentacijom rada pod naslovom Recycling of aluminum from electrolytic capacitors (Bedeković, G., Grbeš, A., Žugčić, A.). G. Bedeković napisao je poglavlje 11 pod naslovom „E-waste Recycling by Electrostatic Separation“ knjige „Handbook of Research on Advancements in Environmental Engineering“

Rad pod naslovom „Research of Condensers Recyclability“ (Bedeković, G., Grbeš, A., Žugčić, A.) prihvaćen je za objavljivanje u časopisu Journal of the Polish Mineral Engineering Society.

Rad pod naslovom „Impact of Physical and Mechanical Properties of Rocks on Energy Consumption of Jaw Crusher“ (T.Korman, G.Bedekovic, T.Kujundzic, D.Kuhinek), prihvaćen je za objavljivanje u časopisu Physicochemical Problems of Mineral Processing. Zbog popularizacije struke objavljen je rad pod naslovom „Susret teorije i prakse“, 2014 (Bedeković, G., Kujundžić, T.) u posljednjem broju stručno-komercijalnog časopisa Mineral, Business Media Croatia d.o.o. br. 98 pp. 46-49

Trpimir Kujundžić suator je u izvornom znanstvenom radu u CC časopisu Technical Gazette21 (2014) , 3; 517523: Calculation Analysis of Bulldozer’s productivity  in gravitational transposrt on open pits (Klanfar, M., Kujundžić, T., Vrkljan, D.). Trpimir Kujundžić od 2007. do 2014. godine urednik je za rudarstvo Rudarsko-geološko naftnog zbornika. Član je Odbora za nagrade HATZ-a. Aktivan je član Hrvatskog geotehničkog društva i Međunarodnog društva za mehaniku stijena. Od 18. listopada 2012. godine je član povjerenstva RGN fakulteta za sveučilišnu nastavnu literaturu. Voditelj je Sveučilišne potpore istraživanju u ak. god. 2013/14:Optimalizacija sustava površinske eksploatacije analizom mehanizama strojnog razaranja stijenske mase i razvojem računalnog modela.

Objavio je Znanstveni rad objavljen u časopisu citiranom u tercijarnim publikacijama (A): Klanfar, M., Kujundžić, T., Vrkljan, D.:Calculation analysis of bulldozer’s productivity in gravitational transport on open pits.Technical Gazette–Scientific professional Journal of Technical Faculties, University in Osijek, no. 3, Vol. 21, pp 517-523, May-June 2014 (Science Citation Index Expanded(Web of Science) and Journal Citation Reports/Science Edition)

Vrkljan Darko član je Nadzornog odbora rudarskog trgovačkog društva ‘Radlovac’ IGM d.d. Orahovica u šest mandata (od 1996. do 1999., od 2001- 2004, 2005-2008, 2009-2013, 2014-), koje je tijekom niza posljednjih godina među vodećim tvrtkama u Hrvatskoj u kategoriji malih i srednje velikih poduzeća.

Predsjednik je tehničkog odbora TO 82 Rudarstvo te član tehničkih odbora TO 511 Eksplozivi za civilnu upotrebu, i TO 146 Kakvoća zraka pri Hrvatskom zavodu za normizaciju. Član je radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (u dva mandata) kao predstavnik RGN-fakulteta za izradu konačnog nacrta prijedloga novih Zakona o rudarstvu usklađenog sa zakonodavstvom EU (2008-2009. i 2012 -2013).

Član je Odbora za zaštitu dobara od nacionalnog interesa Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2013-u okviru čega je s koautorima izradio poglavlje Nemetalne mineralne sirovine u kojem su prikazane aktualne eksploatacijske rezerve, otkopane količine i značaj nemetalnih mineralnih sirovina za gospodarstvo Republike Hrvatske.

Predsjednik je Povjerenstva RGN-fakulteta za davanje primjedbi i mišljenja na niz zakonskih akata iz djelatnosti rudarstva „Pravilnik o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata“, „Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja“, „Pravilnik o uvjetima za izradu projekata i građenje rudarskih objekata i postrojenja“, „Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova“ i  „Uredbu o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine“ Ministarstva gospodarstva (svibanj – lipanj 2014.),

Predsjednik je Povjerenstva RGN-fakulteta za davanje mišljenja na prijedlog nacrta na Zakon o arhitektonskim i inženjerskim djelatnostima Ministarstva građenja i prostornog uređenja (srpanj 2014.).

Sudski je vještak u predmetima protupravne eksploatacije mineralne sirovine gdje je u zadnje dvije godine izradio: Vještački nalaz i mišljenje u kaznenom predmetu broj: KR-DO-1308/12, Republika Hrvatska, Županijsko državno odvjetništvo Zagreb, svibanj 2013. iVještački nalaz i mišljenje u predmetu posl. Br. K-211/10, Općinski sud u Bujama, travanj 2014.

Davor Matanović, kao jedan od urednika i autor tri poglavlja, sudjelovao je u tijeku 2014.g. u pripremi knjige koja je objavljena u SAD: „Risk analysis for Prevention of Hazardous Situations in Petroleum and Natural Gas Engineering“, Engineering Science Reference (an imprint of IGI Global), Hershey, 415 stranica. Također je sudjelovao na „9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems“, September 20-27. 2014., Venice-Istanbul, s referatom: „Environmental Aspects of Waste Generation and Disposal in Petroleum Engineering“; autori: Davorin Matanović, Nediljka Gaurina-Međimurec.

Biljana Kovačević Zelić sudjelovala je u publikacijama:

Veinović, Ž., Kovačević Zelić, B., Domitrović, D. (2014): Deep Geological Disposal of Spent Nuclear Fuel and High Level Waste – Current State and Future Chalenges, in Handbook of Research on Advancements in Environmental Engineering (N. Gaurina-Medjimurec, Ed.), IGI Global, pp. 30. (Prihvaćeno za objavljivanje),

Kovačević Zelić, B., Deluka-Tibljaš, A., Dragčević, V (2014): Osiguravanje kvalitete u visokoškolskom sustavu – Jesu li mišljenja kreatora i provoditelja zakona identična?, Zbornik radova 14. Hrvatske konferencije o kvaliteti i 5. Znanstvenog skupa Hrvatskog društva za kvalitetu (Čehaić Labaš, D., ur.), Baška, 15.-17. svibnja 2014., 193-201.

Biljana Kovačević Zelić sudjelovala je kao voditelj u projektima Ispitivanje trajnosti mineralnih brtvenih barijera (MZOŠ projekt br. 195-0831529-1847), (RGN fakultet, Zagreb, 2008-2014), i Unaprjeđenje podučavanja i istraživanja nesaturiranih tala, Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu,

Sudjelovala je i u uvođenju predmeta Geoinženjerstvo (45+30) novi predmet na preddiplomskom sveučilišnom studiju Vojno inženjerstvo, nositelji: Kapović, Z., Kovačević Zelić, B., studij se izvodi od ak. god. 2014./2015., Geotechnical Engineering (28 sati) na združenom doktorskom studiju Geo-engineering and Water Management i Tehničko-tehnološke havarije i krize (30+15) na  interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju Upravljanje krizama, Sveučilište u Zagrebu, izvodi se od ak. god 2010./2011.

Član je Working group Geo-engineering – skupina zadužena za kreiranje kurikuluma združenog doktorskog studija sa sudjelovanjem Sveučilišta u Grazu, Budimpešti, Mariboru i Zagrebu: Joint Doctoral Programme Geo-engineering and Water Management, 2007.-2012.,Vijeća združenog doktorskog studija Geo-engineering and Water Management, Sveučilište u Zagrebu, 2012. – danas, međunarodnog studijskog vijeća Study Council of the Joint Doctoral Programme Geo-engineering and Water Management, 2012. – danas, Vijeća Sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje krizama, 2011–danas, Vijeća preddiplomskih studija Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo, 2014.- danas.

Član je IAEA RER/9/103 Training in Radioactive Waste Disposal Technologies using Underground Research Facilities, 2009 – 2014. – nacionalni coordinator i

Society of Mining Professors (član po pozivu, sudjelovanje na godišnjem skupu u Wroclawu)

Posjeduje Certificate: Academic Teaching Excellence – English as the Medium of Instructions (35-hour course), British Council in Zagreb, March 10-14, 2014.,

Član je još Organizacijskog odbora Festivala znanosti, Sveučilište u Zagrebu, 2013. – danas i  Energetskog savjeta za provedbu Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba, 2010. – danas.

Nediljka Međimurec-Gaurina:

RiskAnalysis for Prevention of Hazardous Situations in Petroleum and Natural Gas Engineering / Matanović, Davorin; Gaurina-Medjimurec, Nediljka; Simon, Katarina (ur.).
Hershey : IGI Global, 2013 (monografija).

Gaurina-Međimurec,Nediljka; Pašić, Borivoje. RiskDueWellboreInstability // RiskAnalysis for Prevention of Hazardous Situations in Petroleum and Natural Gas Engineering / Matanović, Davorin ; Gaurina-Međimurec, Nediljka ; Simon, Katarina (ur.).Hershey : IGI Global, 2013. Str. 1-20.

Gaurina-Međimurec, Nediljka; Pašić, Borivoje, RiskDue Pipe Sticking // RiskAnalysis for Prevention of Hazardous Situations in Petroleum and Natural Gas Engineering/ Matanović, Davorin; Gaurina-Međimurec, Nediljka; Simon, Katarina (ur.).Hershey: IGI Global, 2013. Str. 1-19

Gaurina-Međimurec, Nediljka; Pašić, Borivoje.LostCirculation // RiskAnalysis for PreventionofHazardousSituationsin Petroleum and Natural Gas Engineering / Matanović, Davorin ; Gaurina-Međimurec, Nediljka ; Simon, Katarina (ur.).Hershey : IGI Global, 2013. Str. 1-18.

Urednička knjiga: Handbook of Research on Advancements in Environmental Engineering, Nediljka Gaurina-Medjimurec(University of Zagreb, Croatia), Release Date: November, 2014. Copyright © 2015. 605 pages.

Poglavlje u knjizi:

Nediljka Gaurina-Medjimurec: Chapter 15The underground injection of drilling waste. In Handbook of Research on Advancements in Environmental Engineering, IGI Global.

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.

Pašić, Borivoje; Gaurina-Međimurec, Nediljka; Moslavac, Bojan. Application of Artificial Clay Samples (Pellets) in Laboratory Testing of Shale/Drilling Fluid Interaction // ASME 2013 32nd InternationalConference on Ocean, OffshoreandArcticEngineering (OMAE2013).
Nantes, Francuska, 2013. 1-10 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Kisić, Ivica; Gaurina-Međimurec, Nediljka; Vađić, Vladimira, Seletković, Zvonko; Nemčić- Jurec, Jasna; Zgorelec, Željka; Jurišić, Aleksandra. Elaborat nultog stanja okoliša za objekte frakcionacije Ivanić Grad i EP Ivanić

Aktivnosti metalurga:

Kao rezultati aktivnosti metalurga, članova Odjela za rudarstvo i metalurgiju HATZ-a, u 2013. i 2014. godini, može se navesti slijedeće: Anto Markotić bio je 2013. i 2014. godine član Organizacijskog odbora 13. i 14. tematske međunarodne konferencije ljevača pod nazivom International Foundrymen Conference (University of Zagreb, Faculty of Metallurgy Sisak), Opatija, May 16th – 17th, 2013 i May 15th – 16th, 2014, a teme su bile Innovative Foundry Processes and Materials i Development and Optimization of the Casting Production Processes. Vidljivo je da je organizator međunarodne konferencije Metalurški fakultet uz nekoliko koorganizatora (University of Ljubljana – Slovenija, Rio Tinto Iron & Titanium GmbH – Njemačka, Pro Ferrum – Rijeka, ELKEM AS – Norveška itd.).

S naznakom da je autor član HATZ-a, na navedenoj konferenciji 2013. godine Josip Črnko održao je referat pod naslovom Važnije talionice rude željeza u Hrvatskoj (13th International Foundrymen Conference, Abstracts book with Proceedings book, Opatija, 2013, CD-ROM Paper No. 7, str. 71.-81.).

Tijekom 2014. godine provedena su istraživanja o proizvodnim rezultatima capraških visokih peći u ovisnosti od njihovih glavnih konstruktivnih značajki. Višestoljetna tradicija i uvažavanje trendova u gradnji visokih peći osigurala je kontinuirani napredak u proizvodnji sirovog željeza. Istraživanja obuhvaćaju razdoblje od 1939. do 1991. godine, tj. od početka proizvodnje pa do njezinog trajnog prekida, a nastavit će se i slijedeće 2015. godine.

Plan rada za 2015.

U planu je do ljeta održati predavanje na temu Važnost nemetalnih mineralnih sirovina za RH. Odnosi se na aktualnu situaciju u privredi Republike Hrvatske posebice na industriju nemetala. Cilj predavanja je ukazivanje na objektivne pokazatelje za razvoj RH i izlazak iz ekonomske krize. Namjera nam je da ovu temu podignemo na razinu cijelog HATZ-a kako bi ostali članovi dobili uvid u važnost nemetala za RH a time i našeg Odjela. Nadamo se da bi to, uz iskazivanje stavova ostalih odjela Hatz-a, mogao biti doprinos ukupnom stavu HATZ-a u pogledu ekonomskog i duhovnog oporavka RH, onako kako se to u dnevnoj štampi nedavno izjasnila HAZU.

Na posljednjem je sastanku odlučeno da se posebno u tijeku 2015. obradi tema koja se odnosi na vrednovanje rada znanstveno nastavnog kadra na Zagrebačkom sveučilištu. U tom će se pogledu obraditi tema pod naslovom Evaluacija i reevaluacija u „zemlji znanja“. Ovom temom želimo ukazati na problem nepriznavanja stručnih radova, projekata i ekspertiza tijekom napredovanja i stjecanja znanstvenih zvanja na Zagrebačkom sveučilištu i štete za RH koje nastaju zbog toga. Posebice se to odnosi na područje tehničkih znanosti. Ovaj bi rad također mogao biti podloga za stavove HATZ-a prema Zagrebačkom sveučilištu, Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa te Nacionalnom vijeću za znanost RH. Također se izrađuje analiza o pozitivnim i negativnim aspektima uspješnosti primjene i provođenja bolonjske deklaracije u nastavnom visokoškolskom ciklusu. Može se pretpostaviti da će se u tom pogledu na razini našeg razreda iskristalizirati stavovi koji bi mogli biti vrlo korisni za daljnji razvoj obrazovanja u visokom školstvu.

U planu je održavanje radionice za studente kojom im želimo približiti značaj i mogućnosti koje pruža studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu, dakako s mogućnostima zapošljavanja nakon završetka studija. Na radionici će sudjelovati predstavnici tvrtki iz kamenarstva, industrije nemetala i nafte RH. Studenti će moći usmeno kontaktirati našim stručnjacima iz privrede uz mogućnost dobivanja određenih prospekata.

Članovi našeg razreda sudjelovat će u radu  na skupovima Hrvatskog rudarskog društva po pitanjima zakonodavstva i organizacije odgovarajuće komore koja nam  uvelike nedostaje. Posebno će biti govora o unapređenju nastave zbog poboljšanja obrazovanja studenta za potrebe privrede Republike Hrvatske.

Naši će članovi u tijeku 2015 sudjelovati u radu brojnih skupova u zemlji i inozemstvu. Posebno treba istaknuti skup koji će se održati u Dubrovniku na kojem će se rješavati problematika vezano za istraživanje i eksploataciju nafte i plina. Tu je i simpozij na otoku Braču na kojem će se rješavati problematika vezana uz unapređenje eksploatacije, obrade i primjene arhitektonsko-građevnog kamena.

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close