Pravilnik o Znanstvenom fondu HATZ-a

 

Na osnovi članka 41. i 42. Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od 13. svibnja 2015., Predsjedništvo Akademije na svojoj 15. sjednici, održanoj 19. prosinca 2016., donosi ovaj

 

PRAVILNIK O ZNANSTVENOM FONDU

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

Članak 1.

Znanstveni fond u svom djelovanju sudjeluje u:

  • sufinanciranju znanstvenih projekata u kojima sudjeluje Akademija;
  • osiguranju financijskih sredstava za nagrade koje dodjeljuje Akademija;
  • pomaganju mladim znanstvenicima tehničkih struka, dobitnicima nagrade Vera Johanides, u stjecanju znanja i vještina te poticanje njihove međunarodne afirmacije kroz obrazovanje, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i napredovanju u znanstvenoistraživačkom radu.

 

Članak 2.

Odbor Znanstvenog fonda ima  pet članova, koje imenuje Skupština Akademije na rok od četiri godine. Odbor ima predsjedatelja kojeg potvrđuje Uprava Akademije na prijedlog članova Odbora.

 

Članak 3.

Znanstveni fond svoja sredstva ostvaruje u okviru namjenskih sredstava Akademije koja se evidentiraju na zasebnoj stavci proračuna Akademije i koja predlaže Uprava, usvaja Predsjedništvo, a potvrđuje godišnja Skupština Akademije prema Statutu Akademije.

Sredstva Znanstvenog fonda ne mogu se trajno ni privremeno uporabiti za bilo koju namjenu, ako prethodno nije dobivena suglasnost Odbora Znanstvenog fonda, o čemu se na prvoj narednoj sjednici obavještava Predsjedništvo Akademije. U slučaju da Predsjedništvo utvrdi da je Odbor Znanstvenog fonda donio odluku suprotno određenoj namjeni sredstava Znanstvenog fonda ono može pokrenuti protiv Odbora postupak pri Etičkom povjerenstvu Akademije, a u slučaju težeg prekršaja predložiti i zamjenu Predsjedatelja Odbora ili svih članova Odbora.

 

Članak 4.

Sredstva za sufinanciranje znanstvenih projekata mogu se odobriti samo do iznosa namjenski doznačenih sredstava na račun Akademije, koja se na temelju posebne Odluke Predsjedništva izdvajaju pri ugovaranju projekata na stavku proračuna Znanstvenog fonda.

Sredstva se mogu odobriti povratno ili nepovratno samo na temelju pismenog podneska voditelja projekta, u kojem treba posebice biti naglašen doprinos sredstava Znanstvenog fonda kvaliteti, učinkovitosti ili tehničko-tehnološkoj prepoznatljivosti projekta u njegovoj izvedbi koja će pridonijeti bržem gospodarskom razvitku Republike Hrvatske i afirmaciji Akademije u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 5.

Svake godine, a prije raspisivanja godišnjeg natječaja za nagrade Odbor Znanstvenog fonda i Uprava Akademije donosi odluku o visini sredstava koja su namjenski prikupljena za dodjelu nagrada. Svi članovi Akademije trebaju svojim aktivnostima pridonositi osiguranju potrebnih sredstava za izvršenje proračuna Znanstvenog fonda u tekućoj godini, a koja čine sastavni dio proračuna Akademije.

 

Članak 6.

Sredstva za pomaganje mladim znanstvenicima tehničkih struka – dobitnicima nagrade Vera Johanides, u stjecanju znanja i vještina te poticanje njihove međunarodne afirmacije kroz obrazovanje, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i napredovanje u znanstvenoistraživačkom radu Odbor Znanstvenog fonda odobravat će na temelju kriterija od kojih treba posebno naglasiti:

  • interes gospodarstva za njihovu primjenu;
  • samostalnost mladog istraživača pri njihovom ostvarenju;
  • međunarodnu prepoznatljivost postignutih rezultata;
  • uspješnost istraživačke sredine u kojoj su rezultati ostvareni;

Sredstva se mogu odobriti na temelju pisanog zahtjeva podnositelja uz preporuku najmanje dva člana Akademije iz strukovnog područja podnositelja te jednog člana Akademije koji je član Predsjedništva Akademije. Zahtjevi za pomaganje mladim znanstvenicima podnose se u roku od 60 dana poslije usvajanja godišnje proračuna Akademije i podnose se Uredu Akademije. Osoba koja primi bespovratna sredstva za namjenu iz stavka 1 ovog članka obvezna je Odboru Znanstvenog fonda podnijeti izvješće u roku od 6 mjeseci po primitku sredstava, ili ih vratiti Fondu s pripadajućim kamatama. Odbor Znanstvenog fonda će sakupljene zahtjeve razmotriti, razvrstati prema prioritetu te sredstva odobravati i isplatiti prema sredstvima koja se ostvare u proračunu Akademije ta tekuću godinu. Odbor Znanstvenog fonda ne može donositi odluke o isplati sredstava koja se nalaze namjenski na stavci Znanstvenog fonda, niti preuzimati bilo kakve kreditne obveze ili posudbe od bilo koje privatne ili pravne osnove ili kreditnih institucija.

 

Članak 7.

Za odluku Odbora Znanstvenog fonda od postojećih pet članova mora glasovati najmanje četiri člana, s time da Predsjedatelj Odbora u slučaju neslaganja s prijedlogom odluke drugih članova Odbora ima pravo zaustaviti provođenje odluke uz pismeno obrazloženje Predsjedništvu Akademije. Konačnu odluku u takvom slučaju donosi Predsjedništvo Akademije na prvoj narednoj sjednici.

 

Članak 8.

U slučaju da Odbor Znanstvenog fonda utvrdi da se priljev namjenskih sredstava za djelatnost Znanstvenog fonda ne ostvaruje prema usvojenom proračunu Akademije predložit će Predsjedništvu Akademije:

  • rebalans proračuna Akademije s prenamjenom sredstava s neke druge stavke u korist Fonda ili
  • smanjivanje do ukidanja pojedine aktivnosti Znanstvenog   fonda u tekućoj godini do stabilizacije proračuna.

 

Članak 9.

Ovaj Pravilnik usvojen je na sjednici Predsjedništva održanoj 19. prosinca 2016. i stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec