Poslovnik ZV

Na osnovi članka 38. Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od 16. svibnja 2014. i odluke s 2. sjednice Znanstvenog vijeća od 20. listopada 2014.. godine te odlukom s 9. sjednice Predsjedništva od 20. travnja 2015. donosi se

 

POSLOVNIK O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

 1. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1.

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Znanstvenog vijeća Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu: Znanstveno vijeće).

 

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika odnose se na rad Znanstvenog vijeća,  pripremu i sazivanje sjednica, te na način donošenja odluka.

 

Članak 3.

Znanstveno vijeće je znanstveno tijelo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu: Akademije). Znanstveno vijeće Akademije čine od strane Predsjedništva predloženi predstavnici pojedinih Odjela (jedan po Odjelu) i predsjednik Akademije koji je po funkciji član i predsjednik Znanstvenog vijeća. Predsjednik Akademije može prenijeti svoje ovlasti predsjednika Znanstvenog vijeća na Dopredsjednika Akademije.

 

 1. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA

Članak 4.

Znanstveno vijeće radi na sjednicama.

Sjednice Znanstvenog vijeća su javne.

Sjednicama predsjedava predsjednik Znanstvenog vijeća ili u njegovoj odsutnosti najstariji član Znanstvenog vijeća.

Znanstveno vijeće sastaje se na poziv predsjednika (ili zamjenika predsjednika po ovlaštenju predsjednika), ovisno o dinamici znanstvene aktivnosti Akademije. Znanstveno vijeće saziva predsjednik (ili zamjenik predsjednika po ovlaštenju predsjednika) samostalno ili na zahtjev najmanje dva člana Znanstvenog vijeća. Sjednice se održavaju najmanje dva puta godišnje. Sjednicama mogu biti nazočne i osobe koje nisu članovi Znanstvenog vijeća, ali bezprava odlučivanja.

Ako su od posebnog interesa, rasprave po pojedinim točkama sjednice Znanstvenog vijeća u kojima se raspravlja o projektima od posebnog interesa održavaju se samo u prisutnosti članova Znanstvenog vijeća.

 

Članak 5. 

Sjednice Znanstvenog vijeća važeće su ako sjednici nazoči više od polovice članova. O sjednicama se vodi Zapisnik. Odluke su važeće ako za njih glasuje više od dvije trećine nazočnih. U pravilu glasovanje je javno. Glasovanje o određenom predmetu može biti tajno ako to predloži bilo koji član Znanstvenog vijeća, a većina prisutnih članova to prihvati.

U slučaju hitnosti, ako to priroda predmeta dozvoljava, predsjednik može i prije sjednice predmet uputiti na glasovanje elektroničkim putem. Odluka se donosi natpolovičnom većinom svih članova Znanstvenog vijeća. U tom slučaju odluka ulazi u zapisnik sljedeće sjednice.

Predsjednik Znanstvenog vijeća, u slučaju neslaganja s prijedlogom odluke Znanstvenog vijeća, ima pravo zaustaviti provođenje odluke, uz pismeno obrazloženje Upravi i Predsjedništvu Akademije. Konačnu odluku u takvom slučaju donosi Predsjedništvo Akademije na prvoj narednoj sjednici.

 

 1. POSLOVI U NADLEŽNOSTI ZNANSTVENOG VIJEĆA

Članak 6.

Znanstveno vijeće obavlja sljedeće poslove :

 • utvrđuje strategiju znanstvene djelatnosti Akademije i u okviru svoje nadležnosti sudjeluje u provedbi  znanstvene i stručne aktivnosti Akademije radi jačanja i promocije znanstvenog statusa Akademije
 • raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima odnosno usmjerava rad na nova tehničko tehnološka područja od interesa za hrvatsko gospodarstvo
 • raspravlja i daje mišljenje Upravi predloženim znanstvenim projektima koje provode Centri Akademije
 • prati rad i daje mišljenje o izvještajima o radu na projektima
 • prati rad Centara, te potiče i koordinira projekte koji se provode kroz više Centara
 • prati interes gospodarstva za praktičnu primjenu i komercijalizaciju projekata
 • registrira održavanje i prati uspješnost znanstvenih skupova koji su u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Akademije
 • prema potrebi predlaže ili organizira znanstveno- gospodarske tribine
 • razvija znanstveno izdavaštvo Akademije
 • brine o daljnjem radu i interesu za članstvo u Akademiji mladih znanstvenika, posebno onih nagrađenih nagradom “Vera Johanides”
 • obavlja druge poslove sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom  obrazovanju

Članak 7.

Znanstveno vijeće potiče, prati i registrira znanstvenoistraživačku aktivnost svih članova Akademije te sudjeluje u svim aktivnostima nužnim za osiguravanje statusa Akademije kao znanstvene institucije u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i i visokom obrazovanju.

Članak 8.

Članovi Znanstvenog vijeća prate i sakupljaju podatke o natječajima za znanstvenoistraživačke projekte i/ili slične projekte i o tome izvješćuju Predsjednika i tajništvo Akademije, koje je dužno o tome obavijestiti tajnike odgovarajućih Odjela Akademije.

Članak 9.

Znanstveno vijeće daje prethodno mišljenje o zahtjevu za sufinanciranje projekata iz sredstava Znanstvenog fonda  na osnovi članka 4. Pravilnika o Znanstvenom fondu  Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Članak 10.

Ovaj Poslovnik predložen je od Znanstvenog vijeća i usvojen od strane Predsjedništva dana 20. travnja 2015. te stupa na snagu danom usvajanja.

 

Predsjednik Akademije

                                                                                                            

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec