Pravilnik o financiranju i materijalno-financijskom poslovanju

Na osnovi čl. 32 Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Predsjedništvo Akademije (u daljnjem tekstu: HATZ), na sjednici održanoj 17. listopada 2016. godine, donijelo je

 

PRAVILNIK O FINANCIRANJU

I MATERIJALNO – FINANCIJSKOM POSLOVANJU

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

Uvodne odredbe

 

Članak 1.

Financijsko-materijalno poslovanje u HATZ-u vodi se u skladu s ovim Pravilnikom, Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te drugim zakonima i propisima.

Ovim Pravilnikom uređuje se materijalno financijsko poslovanje HATZ-a.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

– prihodi i raspodjela prihoda;

– troškovi-rashodi;

– pravo stvaranja obveza;

– likvidacija dokumenata;

– blagajnički maksimum;

– upravljanje dugotrajnom imovinom

Prihodi HATZ-a

 Članak 2.

Način stjecanja prihoda i raspodjela istih utvrđuje se Pravilnikom o stjecanju i raspodjeli prihoda HATZ-a.

Članak 3.

Evidenciju o članstvu u HATZ-u vodi poslovna tajnica, a evidenciju o plaćenim osobnim članarinama i članskom doprinosu knjigovodstveni servis.

Članak 4.

Svi prihodi HATZ-a naplaćuju se bezgotovinskim plaćanjem. Iznimno, osobne članarine, kotizacije te prodaja časopisa i knjiga mogu se uplatiti u blagajnu HATZ-a, odnosno na uplatnom mjestu za uplatu kotizacija na mjestu održavanja aktivnosti.

U slučaju naplate prihoda izvan sjedišta HATZ-a, primatelj uplata dužan je prikupljena sredstva na uplatnom mjestu specificirati i uplatiti u blagajnu HATZ-a u roku od 3 dana od dana završetka aktivnosti za koju se prikupljaju sredstva.

Za uplate članarine u gotovini, poslovna tajnica dužna je izdati potvrdu o uplati. Za svaku drugu uplatu, primatelj uplate dužan je izdati R-1 račun.

Članak 5.

R-1 račun izdaje se za svaku pojedinačnu prodaju robe (knjige, časopisi, DVD-i i sl.) te svaku pojedinačnu izvršenu uslugu (kotizacije, izrade projektne dokumentacije, usluge savjetovanja i sl.). U skladu sa Zakonom o PDV-u, R-1 račun obvezno sadrži:

1. broj računa i datum izdavanja
Broj računa se sastoji iz tri dijela (broj-prostor-naplatni uređaj):
Prvi dio broja računa se odnosi na numerički dio koji počinje od 1 bez ikakvih znakova ili vodećih nula ispred i
mora biti neprekinut niz u jednoj kalendarskoj godini po jednom poslovnom prostoru. Drugi dio broja računa
predstavlja oznaka poslovnog prostora (broj 1 za ured HATZ, daljnje brojeve dodijeljuje poslovna tajnica prema pojavi događaja  /npr. broj 2    Split – kotizacije/), a treći dio čini oznaka naplatnog uređaja (0 – HATZ nije obveznik fiskalizacije i nema  naplatnog uređaja);
2. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj HATZ-a;

3. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra  ili obavljene usluge (kupca);

4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga;

5. datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se  razlikuje od datuma izdavanja računa;

6. jediničnu cijenu bez PDV-a, odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a;

7. popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu;

8. stopu PDV-a;

9. iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu Zakona o PDV-u taj podatak isključen;

10. zbroj i iznos naknade i PDV-a;

11. potpis i pečat HATZ-a

 

Rashodi HATZ-a

Članak 6.

Troškovi-rashodi HATZ-a odnose se na:

 

I TROŠKOVI RADA UREDA HATZ-a I “DOMA HATZ”

                plaća poslovne tajnice

– bruto plaća

– prijevoz na posao i naknade plaće

Plaća se obračunava prema Pravilniku o radu, a naknade se obračunavaju i isplaćuju u skladu s kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje.

naknade za povremene poslove

-bruto ugovori o djelu za administrativne poslove

-usluge Student servisa za sitne pomoći

Brutto satnicu za pojedine naknade određuje Uprava.

naknade za stručne poslove

-knjigovodstveni, financijski i odvjetnički poslovi

-uređenje i održavanje web stranice

-održavanje mreže CARNET

-ostale računalne usluge (certifikat FINA, instalacije sustava i sl.)

Godišnje ugovore o obavljanju stručnih poslova i naknade za iste odobrava Predsjedništvo na prijedlog Uprave.

administrativno poslovanje

-uredski i ostali materijal

-poštanski troškovi, telefon, telefaks, Internet, prijevozne usluge

– troškovi platnog prometa

Troškove administrativnog poslovanja odobravaju Predsjednik ili Glavni tajnik HATZ-a u okviru financijskog plana.

priprema i organizacija Skupštine, sjednica Predsjedništva i Uprave

-najam prostora i opreme

-ugovor o djelu za pomoć u organizaciji Skupštine

-fotokopiranje i sl.

-sokovi, kave, buffet

Troškove odobravaju Predsjednik ili Glavni tajnik HATZ-a u okviru financijskog plana.

troškovi poslovnog prostora i održavanja okoliša

-čišćenje zgrade HATZ – ugovor o djelu

-održavanje opreme

-struja, voda, plin, čistoća, komunalne naknade

-najam prostora

-osiguranje zgrade

-održavanje okoliša

-amortizacija

Troškove odobravaju Predsjednik ili Glavni tajnik HATZ-a u okviru financijskog plana.

 

 

II TROŠKOVI IZDAVAČKE DJELATNOSTI

priprema, prijelom, tiskanje Glasnika, Godišnjaka i ostalih publikacija

– grafičke usluge

– autorski honorari (prijevod, autori)

Troškove odobrava Uprava u okviru financijskog plana.

 

III AKTIVNOSTI HATZ

                               Aktivnosti u zemlji

                               –ugovori o autorskom radu

                               –putni troškovi članovi HATZ u zemlji

                               –tisak odluka i priznanja novim članovima, podupirućim i nagrađenima

Troškove odobrava Uprava.

 

Međunarodne aktivnosti

-putni troškovi članova HATZ-a i gostiju iz inozemstva

-članarina HATZ u CAETS

-članarina HATZ u EURO CASE i rezervni fond

Troškove odobrava Predsjednik ili Glavni tajnik u okviru financijskog plana.

 

IV TROŠKOVI RADA ZNANSTVENOG FONDA HATZ-a

                               Nagrada Akademije za životno djelo, godišnje nagrade

 i nagrade mladim znanstvenicima

Troškove odobrava Predsjedništvo temeljem prijedloga Uprave i Znanstvenog fonda, a u okviru raspoloživih sredstava Znanstvenog fonda.

V AKTIVNOSTI CENTARA

Troškovi aktivnosti centara

Troškove odobrava Predsjednik ili Glavni tajnik temeljem odluke voditelja aktivnosti, a u okviru raspoloživih namjenskih sredstava

 

FINANCIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE

Članak 7.

Financijsko – materijalno poslovanje HATZ-a obuhvaća:

– izradu i izvršenje plana prihoda i rashoda,

– vođenje knjigovodstva,

-imenovanje naredbodavatelja i osoba za raspolaganje sredstvima na žiro-računu i izdvojenim računima

– blagajničko poslovanje,

– raspolaganje dugotrajnom imovinom HATZ-a

– pokretanje postupka predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije.

 

PLAN PRIHODA I RASHODA

Članak 8.

Plan prihoda i rashoda donosi Predsjedništvo prije kraja tekuće godine za iduću godinu kojeg potvrđuje Skupština.

Do donošenja plana prihoda i rashoda primjenjuje se privremeno financiranje. Izvori i visina sredstava namijenjenih za privremeno financiranje utvrđuju se u proporcionalnom iznosu od plana za prethodnu godinu (jedna dvanaestina mjesečno).

 

Članak 9.

Plan prihoda i rashoda izvršava naredbodavatelj, odnosno osoba odgovorna za financijsko-materijalne poslovanje – Predsjednik HATZ-a, odnosno osoba koju on ovlasti. Predsjednik HATZ-a dužan je izvjestiti Skupštinu o izvršenju plana prihoda i rashoda najmanje jednom godišnje, a Predsjedništvo i Upravu tromjesečno – po izradi periodičnih obračuna.

 

VOĐENJE KNJIGOVODSTVA

Članak 10.

HATZ vodi dvojno knjigovodstvo i primjenjuje računski plan koji je propisan Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. U svome knjigovodstvu HATZ vodi poslovne i pomoćne knjige.

Poslovne knjige su dnevnik i glavna knjiga a obvezne pomoćne knjige su: knjiga blagajne, knjiga inventara, knjiga ulaznih i knjiga izlaznih faktura.

Vođenje knjigovodstva može se povjeriti i društvu ili obrtu ovlaštenom za knjigovodstvene poslove, o čemu odlučuje Predsjedništvo HATZ-a.

 

NAREDBODAVATELJI I OSOBE OVLAŠTENE ZA RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

Članak 11.

Uvažavajući pravila iz članka 6. ovog Pravilnika, a s obzirom na visinu obveza, pravo stvaranja obveza, izdavanja narudžbenica i sklapanja ugovora godišnje vrijednosti do iznosa od 20.000,00 kn ima Predsjednik HATZ-a ako su isti predviđeni financijskim planom. Potrebnu dokumentaciju priprema mu Glavni tajnik HATZ-a. O obvezama iznad 20.000,00 kn odluke donosi Uprava ako su iste predviđene financijskim planom. Prava stvaranja obveza za HATZ za troškove koji nisu taksativno predviđeni financijskim planom ima Predsjedništvo HATZ-a. Pravo stvaranja obveza za Centre, Odjele, Znanstveni fond, organizaciju simpozija i druge aktivnosti ima Predsjednik HATZ-a uz obveznu suglasnost voditelja aktivnosti, a uz prethodno osiguranje sredstava za iste.

 

Članak 12.

U opravdanim slučajevima Predsjednik može, u okviru svog ovlaštenja, opunomoćiti Glavnog tajnika da on stvori pojedinačnu obvezu do 20.000,00 kn.

 

Članak 13.

Putni nalozi se obračunavaju prema Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje. Na takvu naknadu, ako to zatraže, imaju pravo i pozvani gosti.

Putne naloge odobrava Uprava, a potpisuje ih Predsjednik HATZ-a. Putni nalog za Predsjednika potpisuje Glavni tajnik HATZ-a.

Propisanu evidenciju putnih naloga vodi poslovna tajnica HATZ-a.

 

Članak 14.

Glavni tajnik prije plaćanja ovjerava financijske dokumente (račune,obračune plaća i honorara) te odobrava plaćanje. Račune koje Glavni tajnik ne ovjeri, poslovna tajnica dužna je vratiti pošiljatelju uz obrazloženje nepriznavanja računa i to prije isteka valute plaćanja. Plaćanje računa i drugih obveza vrši knjigovodstveni servis temeljem dobivene suglasnosti za plaćanje (potpisani dokument za plaćanje ili elektronička suglasnost za plaćanje).

 

BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Članak 15.

Za potrebe sitnih gotovinskih plaćanja određuje se blagajnički maksimum u iznosu od 5.000,00 kuna. Blagajničko poslovanje vodi poslovna tajnica.

 

Članak 16.

Sva sitna gotovinska plaćanja vrše se temeljem vjerodostojne dokumentacije, a prije predaje na knjiženje moraju biti ovjereni od Glavnog tajnika ili Predsjednika HATZ-a.

 

RASPOLAGANJE DUGOTRAJNOM IMOVINOM HATZ-a

 

Članak 17.

Raspolaganje dugotrajnom imovinom HATZ-a temelji se na načelu neotuđivosti.

Imovinom HATZ-a raspolaže Skupština HATZ-a.

Dugotrajna imovina i sitni inventar mogu se prodati ili otpisati na temelju odluke Skupštine.

 

Članak 18.

HATZ vodi evidenciju o svojoj dugotrajnoj imovini i sitnom inventaru.

Popis (inventura) dugotrajne imovine i sitnog inventara obavlja se sa stanjem 31. prosinca i kod statusnih promjena.

Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine vrši se u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija.

 

POKRETANJE POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE ILI STEČAJA

 

Članak 19.

Predsjednik HATZ-a odgovoran je za podmirenje svih obveza HATZ-a u zakonskim rokovima. Ukoliko isto nije u mogućnosti provesti, dužan je u roku od 5 dana od nastanka nelikvidnosti o tome upoznati Upravu i Predsjedništvo te sačiniti program za rješavanje problema nelikvidnosti.

Predsjedništvo usvaja program ili saziva izvanrednu Skupštinu.

Predsjednik HATZ-a odgovoran je za provođenje odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, odnosno Stečajnog zakona.

 

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu, 17. listopada 2016.

Predsjednik:

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec

 

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close