Statut

Na osnovi članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br.74/14. i 70/17.)  i članka 25. Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (od 13. svibnja 2015. godine),
Skupština Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, na svojoj 34. (elektroničkoj) sjednici održanoj 29. travnja 2018. godine, donijela je

S T A T U T

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata i zastave,  ciljevima i područjima djelovanja te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu i načinu osiguranja javnosti u kojoj djeluje Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu: Akademija). Nadalje, reguliraju se odredbe o uvjetima i načinu stjecanja i prestanka članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Akademije, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te redovitom načinu sazivanja skupštine kao i u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Akademije kao udruge, prestanku postojanja Akademije; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Akademije te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Akademije te drugim pitanjima od značaja za Akademiju.

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske je znanstvena organizacija odabranih istaknutih znanstvenika s područja tehničkih i biotehničkih znanosti (u daljnjem tekstu tehničkih znanosti) koja se bavi promicanjem tehničkih znanosti, okupljanjem i poticanjem suradnje znanstvenika različitih tehničkih, biotehničkih i drugih područja zbog podupiranja djelotvornoga znanstvenog i gospodarskog razvitka Hrvatske bez namjere stjecanja dobiti. Članovi u Akademiji mogu biti fizičke i pravne osobe u svojstvu određenom ovim Statutom.

Akademija nastavlja rad Hrvatske akademije tehničkih znanosti osnovane 19. siječnja 1993. godine, upisane u registar Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske pod registarskim brojem 1643, knjiga II., dana 25. siječnja 1993. Naziv Hrvatska akademija tehničkih znanosti promijenjen je u Akademija tehničkih znanosti Hrvatske u skladu s Odlukom Sabora Republike Hrvatske od 27. lipnja 1997. (“Narodne novine” broj 107/1997). Akademija je ponovno upisana u registar udruga pri Ministarstvu uprave na temelju Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 70/1997 i 106/1997) 13. listopada 1998. rješenjem broj 515-02-02/8-98-4 pod brojem 1146.

Članak 2.

Akademija je pravni slijednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske upisane u Upisnik znanstvenih udruga pri Ministarstvu znanosti i tehnologije pod rednim brojem 2. temeljem članka 29. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (“Narodne novine” 59/1996), odnosno Akademije tehničkih znanosti Hrvatske upisane u Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti obrazovanja i športa pod rednim brojem 0338 u znanstvenom području: tehničke znanosti odlukom MZOŠ-a br. 533-08-09-0008 od 11.09.2009. god.

Članak 3.

Puni naziv Akademije glasi: Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, skraćeno HATZ.

Naziv Akademije na engleskom jeziku glasi: Croatian Academy of Engineering.
Naziv Akademije na latinskom jeziku glasi: Academia scientiarum technicarum Croatica.

Članak 4.

Sjedište Akademije je u Zagrebu.

Akademija ima pečat koji izgleda ovako:

Akademija ima pečat okrugloga oblika promjera 36 mm s tekstom velikim tiskanim slovima u gornjem unutarnjem rubu uz obod: AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE te tekstom s malim tiskanim slovima kao drugi red uz gornji rub oboda iznutra: Croatian Academy of Engineering.

U sredini pečata nalazi se stilizirani znak Akademije i ispod toga tekst: Zagreb.

Akademija ima zastavu koja izgleda ovako:

Akademija ima zastavu pravokutnoga oblika, opsega 200 x 100 cm, tamnoplave boje s grbom Akademije bijele boje, koji se nalazi u sredini zastave.

Plava boja zastave Akademije definirana je po sljedećim vrijednostima: H*(277), C*(40), L*(33); C (87), M (65), Y (3), K (0), te PANTONE Blue 268 CV.

Grb Akademije je okrugloga oblika, promjera 57 cm. Između vanjskog i unutarnjeg ruba grba nalaze se naziv i godina utemeljenja Akademije na latinskom jeziku, pisani velikim tiskanim slovima i latinskim brojevima: ACADEMIA SCIENTIARUM TECHNICARUM CROATICA MCMXCIII.

U sredini unutarnjeg ruba grba nalazi se stilizirani znak Akademije. Slovo “H” stiliziranog znaka Akademije je najveće te dodiruje unutarnji obod grba Akademije na četiri mjesta. Unutar slova “H” nalazi se slovo “T”, koje je srednje veličine i čija vodoravna (gornja) linija istovremeno predstavlja i vodoravnu (srednju) liniju slova “H”. Iznad slova “T” nalazi se slovo “A”, koje se naslanja na slovo “T”, a ispod slova “T” nalazi se slovo “Z”, koje ne dodiruje slovo “T”. Slova “A” i “Z” su jednake veličine.”

Članak 5.

Akademija je pravna osoba koja djeluje na području Republike Hrvatske. Akademija djeluje kao neprofitna znanstvena organizacija u skladu s važećim zakonima koji detaljnije utvrđuju ovu materiju. Sve funkcije članova u Akademiji obavljaju se volonterski.

Djelovanje Akademije je javno. Javnost rada Akademije ostvaruje se njezinim djelovanjem u znanstvenoj i stručnoj javnosti, javnim okupljanjem na sjednicama, na znanstvenim skupovima, javnim objavljivanjem rezultata rada, javnim izdavanjem publikacija i drugim javnim djelovanjem.

Akademija može biti članica međunarodnih znanstvenih asocijacija i udruženja.

U suradnji s drugim udruženjima i asocijacijama suradnja se ostvaruje na ravnopravnoj osnovi i uz uvjet reciprociteta.

 

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI

Članak 6.

Ciljevi Akademije jesu:

 • biti vodeća kreativna i multidisciplinarna znanstvena organizacija znanstvenika inženjerskih struka;
 • vrsno i djelatno doprinositi razvoju tehničkih znanosti i prijenosu tehničkih znanja važnih za probitak i napredak hrvatskoga gospodarstva i dobrobit ljudi;
 • zagovarati sigurnu i korisnu upotrebu tehnologija, zaštitu okoliša i ljudi od njihove neprikladne primjene;
 • promicati profesionalizam i odgovorno ponašanje uz visoke etičke norme.

Akademija sukladno ciljevima djeluje u području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Djelatnosti Akademije jesu:

 • temeljna, primijenjena i razvojna istraživanja;
 • istraživanja i razvoj u tehničkim znanostima;
 • tehnička ispitivanja i analize;
 • poticanje djelatnosti strukovnih organizacija;
 • poticanje i organizacija znanstvenog rada;
 • objavljivanje rezultata znanstvenih istraživanja;
  • rad na projektima od nacionalnog značaja za potrebe Predsjednika RH, Vlade RH, Sabora RH, ministarstava;
  • rad na znanstvenim projektima ministarstava, državnih agencija i gospodarskih subjekata;
  • rad na znanstvenim projektima koji se financiraju iz EU-a i međunarodnih organizacija;
  • izrada znanstvenih studija, ekspertiza, elaborata i projekata;
  • raspravljanje i iznošenje stavova o aktualnim pitanjima znanosti i gospodarstva;
  • poticanje odnosno potpora transferu tehnologija u/iz RH;
  • organizacija znanstvenih i stručnih skupova;
  • organizacija predavanja;
  • izdavanje publikacija;
  • suradnja s drugim akademijama u zemlji i inozemstvu.

 

Gospodarske djelatnosti Akademije su: izdavanje društveno vrijednih znanstvenih i stručnih knjiga i publikacija, organiziranje znanstvenih i stručnih skupova i izvođenje znanstvenih i stručnih projekata.

 

III. ORGANIZACIJA AKADEMIJE

Članak 7.

Akademija organizira svoju djelatnost u Odjelima, Centrima, Odborima i u drugim organizacijskim oblicima. Djelatnost i organizacija rada Odjela, Centara, Odbora i drugih organizacijskih oblika određena je Statutom i pravilnicima i poslovnicima tih tijela.

Nositelji zadataka Akademije jesu Odjeli, Centri i Odbori.

Odjeli, Centri i Odbori nemaju pravnu osobnost.

Tijela Akademije su Skupština Akademije, Predsjedništvo Akademije, Uprava Akademije, Znanstveno vijeće Akademije i Gospodarsko vijeće Akademije.

Članak 8.

Odjeli

Odjeli Akademije su: Odjel arhitekture i urbanizma, Odjel bioprocesnog inženjerstva, Odjel elektrotehnike i elektronike, Odjel energijskih sustava, Odjel građevinarstva i geodezije, Odjel grafičkog inženjerstva, Odjel informacijskih sustava, Odjel kemijskog inženjerstva, Odjel komunikacijskih sustava, Odjel prometa, Odjel rudarstva i metalurgije, Odjel strojarstva i brodogradnje, Odjel sustava i kibernetike i Odjel tekstilne tehnologije.

Uži sastav Odjela čine članovi Akademije u statusu redovitog člana Akademije i statusu člana suradnika Akademije. Širi sastav Odjela čine još i međunarodni članovi Akademije i članovi emeritusi Akademije.

Rad Odjela pobliže se opisuje u Poslovniku o radu odjela.

Odjeli se osnivaju, spajaju, razdvajaju, ukidaju i djeluju temeljem odluke Skupštine Akademije.

Inicijativu za promjenu broja i naziva Odjela, te broja članova Odjela daje Predsjedništvo, a odluku donosi Skupština.

Članak 9.

Odbori

Odbori su međuodjelna tijela od opće važnosti za rad Akademije. U Odborima mogu surađivati i istaknuti stručnjaci iz gospodarstva i osobe koje nisu članovi Akademije. Broj takvih članova ne može biti veći od 40% ukupnog broja članova u Odborima.

Odbori se osnivaju sukladno Pravilniku o organizaciji i djelovanju Odbora Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Inicijativu za osnivanje Odbora daje Uprava, a odluku donosi Predsjedništvo.

Članak 10.

Centri

Centar je znanstvenoistraživačka jedinica Akademije osnovana za pojedino područje znanosti s ciljem izvođenja znanstvenih i stručnih projekata zbog njihove neposredne primjene u gospodarstvu. Osnivaju se  sukladno Pravilniku o organizaciji i djelovanju Centara Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Inicijativu za osnivanje Centara pokreću Odjeli, prijedlog potvrđuje Uprava, a odluku donosi Predsjedništvo Akademije.

Savjet Centara je tijelo koje koordinira rad Centara. Savjet sačinjavaju voditelji Centara. Članovi Savjeta biraju predsjednika, koji ih predstavlja u Predsjedništvu Akademije i izvještava Predsjedništvo o aktivnostima Centara.

Članak 11.

U Odjelima i Odborima se provodi misija i djelatnosti Akademije navedene u čl. 6. te su kroz disciplinarnu podjelu temeljne jedinice rada Akademije.

Djelatnosti Odjela i Odbora, osim onih navedenih u članku 6, jesu:

 • davanje mišljenja i zauzimanje stajališta o pitanjima iz svoga područja djelovanja;
 • predlaganje planova svoga rada Skupštini;
 • obavljanje i drugih poslova iz svog djelokruga.

Članak 12.

Predsjedništvo, Odjeli i Odbori donose odluke na sjednicama. Za pravovaljani rad i odlučivanje na sjednici treba prisustvovati natpolovična većina članova s pravom glasa. Odluke su pravovaljane ako su donijete većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa.

Glasanje može biti i elektroničkim putem, u skladu s načelima glasanja iz čl. 19. ovog Statuta.

 

TAJNICI ODJELA AKADEMIJE, VODITELJI CENTARA AKADEMIJE I PREDSJEDATELJI ODBORA AKADEMIJE

Članak 13.

Na čelu Odjela Akademije je tajnik Odjela Akademije, na čelu Centra Akademije je voditelj Centra Akademije, a na čelu Odbora Akademije je predsjedatelj Odbora Akademije. Tajnici, voditelji i predsjedatelji imaju svoje izabrane zamjenike koji ih mogu zamijeniti u slučaju odsutnosti. Oni provode odluke, a posebno se brinu o:

 • razvoju i djelatnostima,
 • obavljanju poslova,
 • organizaciji rada,
 • pripremi i sazivanju sjednica,
 • izvještavanju svojih članova o donijetim i provedenim odlukama Predsjedništva i Skupštine te o redovitom izvještavanju Predsjedništva o svojim aktivnostima.

U tijelima Akademije tajnik Odjela Akademije predstavlja Odjel Akademije, voditelje Centara Akademije predstavlja predsjedatelj Savjeta Centara Akademije, a predsjedatelj Odbora Akademije predstavlja Odbor Akademije. Tajnik Odjela Akademije, predsjedatelj Odbora Akademije i predsjedatelj Savjeta Centara te njihovi zamjenici biraju se na mandat od četiri godine s mogućnošću izbora na još jedan mandat uzastopno.

DRUGI ORGANIZACIJSKI OBLICI

Članak 14.

Akademija može osnivati vijeća, savjete, povjerenstva i druga organizacijska tijela povremenoga karaktera. O osnivanju takvih tijela odluku donosi Predsjedništvo.

Članak 15.

Akademija ima Stručnu službu za obavljanje administrativnih, tehničkih, računovodstvenih i drugih poslova potrebnih za ostvarivanje djelatnosti Akademije. Voditelj Stručne službe je glavni tajnik Akademije.

Akademija može dio ili cjelokupno obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka povjeriti ovlaštenoj organizaciji, ako to odluči Predsjedništvo Akademije.

 

IV. ČLANSTVO

Članak 16.

Kategorije članova u Akademiji su:

 • član suradnik Akademije;
 • redoviti član Akademije;
 • međunarodni član Akademije;
 • član emeritus Akademije;
 • član gospodarstvenik Akademije;
 • počasni član Akademije i
 • podupirući član.

Članak 17.

Kriteriji za izbor u pojedinu kategoriju članstva jesu:

 1. Član suradnik Akademije može biti državljanin Republike Hrvatske koji ima zvanje znanstvenog suradnika ili više zvanje u području tehničkih i/ili biotehničkih znanosti, kojeg na prijedlog Predsjedništva izabere Skupština Akademije i koji se prilikom podnošenja kandidature za člana suradnika pismeno obveže prema članu 23. ovoga Statuta da će nakon izbora aktivno sudjelovati u radu Akademije. Članu suradniku Akademije članstvo u Akademiji prestaje u godini u kojoj navršava sedamdeset godina života.
 2. Redoviti član Akademije može biti državljanin Republike Hrvatske koji ima znanstvene rezultate i/ili patente u području tehničkih i/ili biotehničkih znanosti, koji ima zvanje znanstvenog savjetnika ili redovitog sveučilišnog profesora, kojeg izabere Predsjedništvo Akademije i koji se prilikom podnošenja kandidature za redovitog člana pisano obveže prema članu 23. ovoga Statuta da će nakon izbora aktivno sudjelovati u radu Akademije, sudjelovati u projektima i aktivnostima Akademije, doprinositi njezinom ugledu i poštovati Etički kodeks Akademije. Za redovitog člana Akademije može biti izabrana osoba koja prema Pravilniku o izboru u članstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske ispunjava utvrđene uvjete i prethodno je bila član suradnik Akademije najmanje tri (3) godine.
 3. Međunarodni član Akademije može biti ugledni hrvatski ili strani znanstvenik u području tehničkih i/ili biotehničkih znanosti, koji udovoljava kriterijima za redovitog člana Akademije, a koji uživa međunarodni znanstveni ugled, koji živi i djeluje u inozemstvu, kojeg izabere Predsjedništvo Akademije i koji se obveže prilikom podnošenja kandidature za člana prema članku 23. ovoga Statuta da će nakon izbora sudjelovati u radu Akademije razmjerno praktičnim mogućnostima.
 4. Član emeritus Akademije postaje svaki redoviti član Akademije u godini u kojoj navršava sedamdeset pet (75) godina života. Redoviti član Akademije može nakon što napuni sedamdeset (70) godina života na temelju osobnog zahtjeva postati član emeritus Akademije.
 5. Član gospodarstvenik Akademije može biti ugledna osoba iz hrvatskog gospodarstva s iznimnim osobnim doprinosom. U Akademiji ima savjetodavnu ulogu u Gospodarskom vijeću Akademije.
 6. Počasni član Akademije može biti ugledni hrvatski ili strani znanstvenik, koji udovoljava kriterijima za redovitog člana Akademije, a koji je svojim cjeloživotnim djelovanjem znatno pridonio afirmaciji, raspoznatljivosti i ugledu tehničkih i/ili biotehničkih znanosti u Hrvatskoj ili u svijetu i kojeg izabere Predsjedništvo Akademije.
 7. Podupirući član Akademije može biti samo pravna osoba ili privatni donator. Odluku o njegovu prijemu donosi Predsjedništvo Akademije na prijedlog Uprave Akademije. Čelnik pravne osobe za suradnju s Akademijom imenuje osobu ovlaštenu za zastupanje te pravne osobe.

Za člana Akademije može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete određene Pravilnikom o izboru u članstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

 

Članak 18.

Postupak izbora članova i prestanka članstva te kriteriji izbora određeni su Pravilnikom o izboru u članstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Članak 19.

Načela glasanja

Polazeći od potrebe za omogućavanjem svim članovima da sudjeluju u donošenju odluka korištenjem učinkovitog sustava glasanja elektroničkim putem bez nužnog prisustvovanja i sudjelovanja u radu Skupštine ili drugih tijela Akademije, utvrđuju se sljedeća načela glasanja:

Glasanje može biti elektroničko, putem glasačkih listića i izravnim osobnim izjašnjavanjem. Glasanje može biti tajno ili javno.

Na sjednicama tijela Akademije za donošenje operativnih odluka u pravilu se provodi javno glasanje osobnim izjašnjavanjem („za“, „protiv“, „suzdržan“).

Izbori i donošenje odluka u tijelima Akademije u pravilu se provode javnim glasanjem, osim kad je ovim Statutom ili odlukom tijela Akademije utvrđeno drugačije.

Pravo i obveza svakog člana tijela Akademije je da sudjeluje u glasanju.

Članak 20.

Članstvo fizičkih osoba u Akademiji je doživotno, osim u posebnim slučajevima.

Stručna služba Akademije vodi popis članova u skladu s zakonskim odredbama i Pravilnikom o izboru u članstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Popis članova je javan i objavljuje se na mrežnim stranicama Akademije, a periodički i u tiskanim izdanjima Akademije.

Uvjeti i postupak prestanka članstva detaljnije se uređuju Pravilnikom o izboru u članstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Članak 21.

Članstvo podupirućih članova Akademije prestaje na njihov zahtjev ili odlukom Predsjedništva.

Protiv odluke o prestanku članstva može se uložiti prigovor u roku od 15 dana od primitka odluke. Konačnu odluku po prigovoru donosi Skupština. Odluka Skupštine je konačna te protiv iste prigovor nije dopušten.

Članak 22.

Članovi Akademije imaju prava, obveze i odgovornosti određene ovim Statutom, a posebno:

 • djelovati na dobrobit Republike Hrvatske u razvitku i primjeni znanosti u tehničkim i/ili biotehničkim znanostima;
 • djelovati na dobrobit Akademije u skladu s Etičkim kodeksom Akademije;
 • sudjelovati u redovitoj djelatnosti Akademije;
 • pisano se obvezati na prethodno navedeno (prilikom kandidature) i položiti prisegu (po izboru);
 • birati članove tijela Akademije i biti u njih birani. Samo redoviti članovi Akademije i članovi suradnici Akademije mogu biti tajnici/zamjenici tajnika Odjela, predsjedatelji Odbora ili voditelji Centara. Redoviti član Akademije, odnosno član suradnik Akademije može imati najviše dvije funkcije istovremeno ukoliko Statutom nije drugačije određeno;
 • sudjelovati u radu Odjela, Odbora, Centara i povremenih organizacijskih oblika;
 • sudjelovati u radu Skupštine;
 • sudjelovati u glasanju u tijelima Akademije (osim članova gospodarstvenika, počasnih članova i podupirućih članova);
 • predstavljati Akademiju ako to proizlazi iz njihove funkcije u Akademiji ili ako im se to posebno povjeri;
 • isticati svoje članstvo u Akademiji u svojim pisanim radovima i javnim nastupima;
 • sudjelovati u radu tijela akademija u inozemstvu u koje su izabrani;
 • redovito plaćati utvrđenu članarinu i tako doprinositi financiranju i mogućnosti rada i uobičajenih usluga članstvu Akademije. Odluku o visini članarine donosi Predsjedništvo.

Podupirući članovi Akademije imaju prava, obveze i odgovornosti određene ovim Statutom, a posebno:

 • predlaganje i sudjelovanje u radu Akademije i tijela Akademije;
 • predlaganje i sudjelovanje u svim aktivnostima, skupovima, publikacijama, pokroviteljstvima i projektima Akademije;
 • da budu navedeni u dokumentima Akademije i na internetskim stranicama Akademije kao podupirući članovi;
 • da financijski, materijalno i organizacijski prate i podupiru rad Akademije.

Članak 23.

Članstvo i djelovanje u drugim udruženjima, udrugama ili bilo kojim drugim oblicima povezivanja ne može biti na štetu funkcioniranja i djelovanja Akademije i njenih tijela te dovoditi u pitanje ostvarivanje ciljeva Akademije odnosno u potpunosti pasivizirati aktivnost člana u Akademiji. Takvo djelovanje predstavlja težu povredu Statuta i čini osnovu za isključenje u skladu s čl. 20. i 21. ovog Statuta.

Ukoliko između članova Akademije dođe do sporova ili sukoba interesa, članovi će spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju spor će nastojati riješiti Odbor za etiku Akademije poštujući pri tome zakonske i statutarne odredbe te druge normativne akte Akademije.

Spor ili sukob interesa u Akademiji postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Akademije kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječu na rad Akademije u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova ili sukoba interesa nadležan je Odbor za etiku Akademije. Sastav, mandat, način odlučivanja Odbora uređuju se Etičkim kodeksom koji donosi Skupština. Odbor za etiku u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Odbora za etiku je konačna.

Ako se spor ili sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Akademijom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Akademiji da riješi spor ili sukob interesa. Po konačnosti odluke Odbora za etiku, Akademija podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Odbora za etiku.

 

V. TIJELA AKADEMIJE

SKUPŠTINA AKADEMIJE

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo Akademije i sastavljena je iz svih kategorija članova navedenih u čl. 16. ovog Statuta.

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju redoviti članovi Akademije, članovi suradnici Akademije, međunarodni članovi Akademije i članovi emeritusi Akademije, osim kada se odlučuje o izboru članova suradnika u Akademiju ili prestanku članstva. U tom slučaju pravo odlučivanja imaju samo redoviti članovi Akademije i članovi emeritusi Akademije.

Pravo odlučivanja pri izboru Uprave Akademije imaju redoviti članovi Akademije, članovi suradnici Akademije, međunarodni članovi Akademije i članovi emeritusi Akademije.

Počasni članovi, članovi gospodarstvenici i podupirući članovi Akademije sudjeluju na Skupštini bez prava odlučivanja.

Predsjednik Akademije po funkciji predsjedava sjednicama Skupštine.

Članak 25.

Nadležnosti Skupštine Akademije su:

 • donosi Statut Akademije i njegove izmjene i dopune;
 • donosi Pravilnik o izboru u članstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske;
 • bira čelništvo Akademije, odnosno predsjednika, dva dopredsjednika i glavnog tajnika Akademije;
 • potvrđuje izabrane tajnike i zamjenike tajnika Odjela;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
 • odlučuje o unutarnjoj organizaciji Akademije;
 • odlučuje o razvrstavanju članova po Odjelima;
 • odlučuje o izboru članova suradnika Akademije;
 • potvrđuje izabrane redovite članove, međunarodne članove, članove emerituse, članove gospodarstvenike i počasne članove;
 • odlučuje o prestanku članstva u Akademiji;
 • izvještava članstvo o izglasanim odlukama;
 • donosi program rada i programske dokumente Akademije, odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti;
 • raspravlja i odlučuje o izvršenju programa rada iz prethodnog razdoblja;
 • raspravlja i odlučuje o izvještajima predsjednika, Odjela, Centara i Odbora Akademije;
 • odlučuje o stjecanju i gospodarenju imovinom Akademije;
 • potvrđuje financijski plan i završni račun;
 • donosi odluku o osnivanju pravnih osoba;
 • donosi odluku o prestanku postojanja Akademije i raspodjeli preostale imovine Akademije.

Članak 26.

Skupština može odlučivati u plenarnom zasjedanju ili izvan zasjedanja elektroničkim glasanjem svih članova Skupštine s pravom glasa o određenom predmetu.

Plenarna zasjedanja Skupštine Akademije mogu biti redovita ili izvanredna. Redovita skupština održava se najmanje jednom godišnje. Izvanredna skupština održava se po potrebi.

Plenarno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Akademije, a dužan ju je sazvati i na zahtjev Predsjedništva ili 1/10 fizičkih članova Akademije. Ukoliko predsjednik Akademije ne sazove Skupštinu u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva, Skupštinu mora sazvati glavni tajnik Akademije na zahtjev predlagatelja (Predsjedništvo ili 1/10 fizičkih članova Akademije).

Ukoliko niti glavni tajnik Akademije ne sazove Skupštinu u roku od 7 dana od primitka zahtjeva, pravo sazivanja Skupštine ima predlagatelj (Predsjedništvo ili 1/10 fizičkih članova Akademije). Skupština se saziva objavom na internetskim stranicama Akademije s dnevnim redom i pozivom putem elektroničke pošte.

U slučaju isteka mandata tijelima Akademije, Skupštinu saziva osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/10 članova Akademije koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Skupština raspravlja na zasjedanju prema usvojenom dnevnom redu, a odlučivati može ako je prisutna najmanje četvrtina članova s pravom glasa. Glasanje može biti javno ili tajno. Odluku o tome donose članovi Skupštine s pravom glasa. Odluke su pravovaljane ako su donijete većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa.

Ako niti nakon pola sata od zakazanog vremena Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, saziva se nova Skupština u primjerenom roku.

Članak 27.

Predsjednik Akademije može odlučiti da o pojedinom pitanju iz nadležnosti Skupštine članovi Akademije koji imaju pravo glasa odlučuju elektroničkim putem izvan zasjedanja Skupštine.

Prijedlog navedenih odluka o kojima se glasa objavljuje se na internetskim stranicama Akademije i upućuje članstvu putem elektroničke pošte.

Za valjanost navedenih odluka donesenih elektroničkim putem potrebno je glasanje više od 1/2 svih članova s pravom glasa, a odluka je pravovaljana ako je donijeta natpolovičnom većinom glasova svih koji su glasali.

Za provođenje glasanja elektroničkim putem, predsjednik Akademije imenuje tročlano povjerenstvo koje organizira i prati glasanje te izvješćuje Predsjednika o rezultatima glasanja u pisanom obliku, putem zapisnika. O rezultatima glasanja članstvo se obavještava putem elektroničke pošte.

PREDSJEDNIŠTVO AKADEMIJE 

Članak 28.

Predsjedništvo Akademije je izvršno tijelo Skupštine.

Članak 29.

Predsjedništvo Akademije sačinjavaju: svi članovi Uprave Akademije, tajnici Odjela Akademije, predsjedatelj Savjeta Centara Akademije i predsjedatelji Odbora Akademije. Ako kojem članu Predsjedništva Akademije mandat prestane ranije, članu koji dolazi na njegovo mjesto mandat traje do isteka mandata člana na čije je mjesto izabran. Mandat Predsjedništva traje 4 godine. Na istu dužnost ista se osoba može ponovno izabrati samo još jedan put.

Članak 30.

Predsjedništvo donosi odluke na sjednicama. Odluka je pravovaljana ako je sjednici prisustvovala natpolovična većina članova Predsjedništva i ako je za odluku glasala većina prisutnih članova. Glasanje na Predsjedništvu je javno osim kada se donose odluke o izborima, nagradama ili kada najmanje pet članova Predsjedništva zatraži tajno glasanje.

Član Predsjedništva koji radi spriječenosti nije u mogućnosti sudjelovati u radu Predsjedništva treba angažirati svog zamjenika te prethodno obavijestiti Predsjedništvo ili može glasati prije sjednice Predsjedništva elektroničkim putem ukoliko je to moguće.

Članak 31.

Članstvo u Predsjedništvu prije isteka mandata prestaje na osobni zahtjev ili opozivom.

U slučaju prestanka članstva temeljem osobnog zahtjeva Predsjedništvo imenuje vršitelja dužnosti do izbora novog člana Predsjedništva.

Postupak donošenja odluke o opozivu pokreće Predsjedništvo, a odluku donosi tijelo koje je člana izabralo odnosno imenovalo na funkciju temeljem koje je postao član Predsjedništva. Opozvati se može član Predsjedništva koji svojim nedolascima ili neaktivnošću otežava rad Predsjedništva, čime je bitno povrijedio odredbe Statuta ili koji je djelovao u suprotnosti s ciljevima Akademije.

Do pravovaljanosti Odluke o opozivu Predsjedništvo imenuje vršitelja dužnosti.

Članak 32.

Sjednice Predsjedništva održavaju se po potrebi, u pravilu šest puta godišnje.

Predsjedništvo Akademije obavlja sljedeće poslove:

 • usklađuje i nadzire rad Odjela, Centara i Odbora;
 • nadgleda rad Uprave;
 • odlučuje o prijedlozima Odjela, Centara i Odbora u svezi njihove djelatnosti;
 • usklađuje rad Odjela u pripremama za izbore na godišnjoj Skupštini;
 • utvrđuje prijedloge odluka za Skupštinu i za elektroničko glasanje članova;
 • potvrđuje voditelje Centara i predsjedatelje Odbora;
 • upravlja imovinom Akademije;
 • odlučuje o izdavačkoj djelatnosti;
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta;
 • razmatra prijedloge Odbora za nagrade i odlučuje o nagradama i priznanjima;
 • prati i potiče aktivnosti na izvršenju programa Akademije;
 • odlučuje o osnivanju povremenih radnih tijela;
 • donosi pravilnike, poslovnike i druge akte kojima se utvrđuju pojedina pitanja iz rada Akademije osim onih koji spadaju u nadležnost Skupštine;
 • privremeno prenosi pojedine ovlasti iz nadležnosti Uprave na druge članove Predsjedništva;
 • usvaja godišnji financijski plan i program Znanstvenog fonda Akademije;
 • usvaja financijski plan i završni račun Akademije;
 • potvrđuje izbor članova Znanstvenog vijeća Akademije;
 • određuje visinu članarine.
 • odlučuje o izboru redovitih članova, međunarodnih članova, članova emeritusa, članova gospodarstvenika, počasnih članova i podupirućih članova.

 

UPRAVA AKADEMIJE

Članak 33.

Uprava Akademije ima 5 članova i sačinjavaju je: predsjednik Akademije, dva dopredsjednika Akademije, glavni tajnik Akademije i prethodni predsjednik Akademije. Mandat Uprave traje 4 godine. Mandat članovima Uprave traje dok im traje funkcija koju obnašaju u Akademiji, a na temelju koje su postali članovi Uprave.

U slučaju da je predsjednik Akademije izabran u drugi uzastopni mandat, ili nakon prvog mandata nije u mogućnosti biti član Uprave, umjesto prethodnog predsjednika Akademije, bira se peti član Uprave na prijedlog kandidacijskog tima za Upravu Akademije.

U slučaju da ranije prestane mandat nekom od članova Uprave, Skupština bira na prijedlog predsjednika Akademije novog člana čiji mandat traje do kraja mandata člana kojeg je zamijenio. Na prijedlog predsjednika Akademije Predsjedništvo do sljedeće Skupštine može imenovati v. d. člana Uprave iz redova članova Akademije.

U slučaju ranijeg prestanka mandata predsjednika Akademije zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika kojeg imenuje Predsjedništvo.

Nakon uzastopna dva mandata članovi Uprave Akademije više ne mogu biti birani u narednu Upravu Akademije.

Upravu saziva predsjednik Akademije. Uprava donosi odluke na sjednicama. Odluka je pravovaljana ako je sjednici prisustvovala natpolovična većina članova Uprave i ako je za odluku glasala većina prisutnih članova. Glasanje na sjednicama Uprave je javno.

Članak 34.

Uprava obavlja sljedeće poslove:

 • priprema i organizira Skupštinu;
 • provodi odluke Skupštine;
 • upravlja radom Akademije između dviju Skupština;
 • operativno upravlja radom Akademije;
 • priprema prijedloge odluka za Predsjedništvo;
 • predlaže predsjedatelje, zamjenike predsjedatelja i članove Odbora;
 • predlaže voditelje i zamjenike voditelja Centara;
 • brine o izvršenju financijskog plana i programa Akademije;
 • odobrava isplate i naknade za izvršenje pojedinih poslova i zadataka u skladu s Pravilnikom o stjecanju i raspodjeli prihoda Stručne službe Akademije;
 • odlučuje o sudjelovanju Akademije u pokroviteljstvu skupova i drugih aktivnosti iz djelokruga Akademije na osnovi mišljenja odgovarajućih Odjela.

PREDSJEDNIK AKADEMIJE

Članak 35.

Predsjednik Akademije predstavlja Akademiju, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine, Predsjedništva, Znanstvenog vijeća i Uprave te nadzire donošenje i provedbu odluka.

Predsjednik Akademije zastupa Akademiju i naredbodavac je u financijskim poslovima.

Predsjednik Akademije može svoje pojedine ovlasti prenijeti na dopredsjednike i glavnog tajnika.

Predsjednika Akademije za njegove odsutnosti ili spriječenosti u predstavljanju Akademije zamjenjuje jedan od dopredsjednika ili glavni tajnik prema odluci predsjednika.

Predsjednik Akademije promiče djelatnost Akademije u upravnim strukturama i u suradnji s gospodarstvom u Hrvatskoj te prema programu Akademije i u suradnji s inozemstvom.

DOPREDSJEDNICI I PRETHODNI PREDSJEDNIK AKADEMIJE

Članak 36.

Dopredsjednici Akademije i prethodni predsjednik Akademije odnosno peti član Uprave obavljaju poslove na temelju ovlasti koje im je povjerio predsjednik Akademije.

GLAVNI TAJNIK AKADEMIJE

Članak 37.

Glavni tajnik Akademije organizira rad Stručne službe Akademije, vodi brigu o pripremama sjednica tijela, prijedloga odluka i akata Akademije, usklađuje rad tijela Akademije, nadzire izvršenje odluka tijela Akademije, provodi sve zadaće koje su mu povjerene od Skupštine, Predsjedništva, Uprave i Predsjednika Akademije.

ZNANSTVENO VIJEĆE AKADEMIJE

Članak 38.

Znanstveno vijeće Akademije je znanstveno tijelo Akademije. Znanstveno vijeće Akademije čine predstavnici pojedinih Odjela (jedan po Odjelu) i predsjednik Znanstvenog vijeća. Članovi Znanstvenog vijeće Akademije biraju se iz redova redovitih članova Akademije i članova emeritusa Akademije po Odjelima na razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponavljanja.

Predsjednik Akademije je po funkciji član i predsjednik Znanstvenog vijeća. Predsjednik Akademije može funkciju člana i predsjednika Znanstvenog vijeća prenijeti na jednoga od dopredsjednika Akademije. Svaki Odjel predlaže jednog predstavnika Odjela kao kandidata za člana Znanstvenog vijeća. Tajnik i zamjenik tajnika Odjela ne mogu biti kandidati za člana Znanstvenog vijeća.

Odluku o izboru članova Znanstvenog vijeća (jedan po Odjelu) donosi Predsjedništvo na prijedlog svakog pojedinog Odjela.

Znanstveno vijeće obavlja poslove iz područja znanstvene i stručne aktivnosti Akademije sukladno Poslovniku o radu znanstvenog vijeća Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

GOSPODARSKO VIJEĆE AKADEMIJE

Članak 39.

Gospodarsko vijeće Akademije je savjetodavno tijelo Akademije u poslovima suradnje Akademije i gospodarstva, sukladno čl. 6. Statuta i Poslovniku o radu Gospodarskog vijeća Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Gospodarsko vijeće Akademije čine članovi gospodarstvenici Akademije. Predsjednik Odbora za suradnju s gospodarstvom saziva sjednice Gospodarskog vijeća Akademije i njima predsjedava.

STRUČNA SLUŽBA AKADEMIJE

Članak 40.

Stručna služba Akademije obavlja sve stručne i tehničko-organizacijske poslove Akademije. Broj i vrsta djelatnika te opseg posla utvrđeni su Pravilnikom o organizaciji i radu stručne službe Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

 

VI. NAGRADE AKADEMIJE I PRIZNANJA

Članak 41.

Za naročite doprinose znanosti i struci i ostvarivanju ciljeva i programa Akademije, kao i za samoprijegoran rad koji je pridonio njezinoj društvenoj afirmaciji, Akademija jednom godišnje dodjeljuje nagrade. Nagrade se dodjeljuju u obliku povelje i odgovarajućeg novčanog  iznosa.

Nagrade Akademije su:

 • Nagrada za životno djelo;
 • Godišnja nagrada;
 • Nagrada mladim znanstvenicima.

Priznanja Akademije su:

 • Medalja Akademije;
 • Zahvalnica Akademije.

Nagrade i priznanja Akademije, postupak kandidiranja za nagrade i odlučivanje o njima određen je Pravilnikom o nagradama i priznanjima Akademije.

VII. ZNANSTVENI FOND AKADEMIJE

Članak 42.

Akademija je ustanovila Znanstveni fond Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu Fond). Cilj Fonda je:

 • osiguranje financijskih sredstava za nagrade koje Akademija dodjeljuje;
 • sufinanciranje znanstvenih projekata u kojima sudjeluje Akademija;
 • pomaganje mladim znanstvenicima tehničkih struka, posebno dobitnicima nagrada, u stjecanju znanja i vještina te poticanje njihove međunarodne afirmacije kroz obrazovanje, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i napredovanje u znanstvenoistraživačkom radu.

Znanstvenim fondom upravlja Odbor koji imenuje Skupština Akademije na prijedlog Predsjedništva.

Članak 43.

Fond svoja sredstva ostvaruje donacijama iz gospodarstva, državnog proračuna, dijela prihoda Akademije te poklonima ili donacijama fizičkih ili pravnih osoba. Odluku o prihvaćanju sredstava za djelovanje Fonda donosi Odbor Fonda na osnovi svoga godišnjeg programa koji usvaja Predsjedništvo Akademije.

Djelovanje Fonda odvija se prema odredbama Pravilnika o Znanstvenom fondu Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

VIII. PRIHODI I IMOVINA AKADEMIJE

Članak 44.

Akademija stječe prihode ostvarujući svoje ciljeve i zadaće u skladu sa Statutom, Zakonom o udrugama, Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te drugim zakonima i propisima.

Način stjecanja i raspodjele prihoda Akademije utvrđuje se Pravilnikom o stjecanju i raspodjeli prihoda Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Prihod odnosno dobit ostvarena djelatnošću može se upotrijebiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Akademije kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom.

Članak 45.

Akademija raspoređuje sredstva u skladu s godišnjim financijskim planom ostvarivanja svoje djelatnosti.

IX. PRESTANAK RADA AKADEMIJE

Članak 46.

Akademija prestaje sa svojim radom odlukom Skupštine donesenoj dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine, silom zakona ili odlukom tijela državne vlasti. U slučaju prestanka rada, imovina Akademije, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog i drugih postupaka, pripada Sveučilištu u Zagrebu. Imovina Akademije se ne može dijeliti njenim osnivačima, članovima, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima i s njima povezanim osobama.

Likvidatora Akademije imenuje i opoziva Skupština. Likvidator može biti redoviti član Akademije, član suradnik Akademije ili član emeritus Akademije, ali i ne mora biti nužno u članstvu Akademije.

Likvidator zastupa Akademiju u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar postupka likvidacije i brisanja udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Akademije do okončanja postupka likvidacije i brisanja Akademije iz Registra udruga.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Akademije, a tumačenje drugih akata Akademije daje Predsjednik Akademije.

Svi postupci pokrenuti za trajanja prethodnog Statuta provode se po odredbama prethodnog Statuta.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od 13. svibnja 2015. godine.

Ovaj Statut objavit će se na internetskim stranicama Akademije, a stupa na snagu danom donošenja.

Izrazi koji su se za fizičke osobe koristili u ovom Statutu u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog roda.

U Zagrebu, 29. travnja 2018.

                                                                                  Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

Predsjednik:

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close