Statut

Na osnovi članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/2014.)

i članka 25. Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (od 16. svibnja 2014. godine),
Skupština Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, na svojoj ­30. sjednici

održanoj 13. svibnja 2015. godine, donijela je

S T A T U T

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata i zastave,  ciljevima i područjima djelovanja te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu i načinu osiguranja javnosti u kojoj djeluje Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu: Akademija). Nadalje, reguliraju se odredbe o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Akademije, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te redovitom načinu sazivanja skupštine kao i u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Akademije kao udruge, prestanku postojanja Akademije; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Akademije te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Akademije te drugim pitanjima od značaja za Akademiju.

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske je znanstvena organizacija odabranih istaknutih znanstvenika s područja tehničkih i biotehničkih znanosti (u daljnjem tekstu tehničkih znanosti) koja se bavi promicanjem tehničkih znanosti, okupljanjem i poticanjem suradnje znanstvenika različitih tehničkih, biotehničkih i drugih područja zbog podupiranja djelotvornoga znanstvenog i gospodarskog razvitka Hrvatske bez namjere stjecanja dobiti.

Članovi u Akademiji mogu biti fizičke i pravne osobe u svojstvu određenom ovim Statutom.

Akademija nastavlja rad Hrvatske akademije tehničkih znanosti osnovane 19. siječnja 1993. godine, upisane u registar Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske pod registarskim brojem 1643, knjiga II., dana 25. siječnja 1993. Naziv Hrvatska akademija tehničkih znanosti promijenjen je u Akademija tehničkih znanosti Hrvatske u skladu s Odlukom Sabora Republike Hrvatske od 27. lipnja 1997. (“Narodne novine” broj 107/1997). Akademija je ponovno upisana u registar udruga pri Ministarstvu uprave na temelju Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 70/1997 i 106/1997) 13. listopada 1998. rješenjem broj 515-02-02/8-98-4 pod brojem 1146. 

Članak 2.

Akademija je pravni sljednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske upisane u Upisnik znanstvenih udruga pri Ministarstvu znanosti i tehnologije pod rednim brojem 2. temeljem članka 29. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (“Narodne novine” 59/1996), odnosno Akademije tehničkih znanosti Hrvatske upisane u Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti obrazovanja i športa pod rednim brojem 0338 u znanstvenom području: tehničke znanosti odlukom MZOŠ-a br. 533-08-09-0008 od 11.09.2009. god. 

Članak 3.

Puni naziv Akademije glasi: Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, skraćeno HATZ.

Naziv Akademije na engleskom jeziku glasi: Croatian Academy of Engineering.
Naziv Akademije na latinskom jeziku glasi: Academia scientiarum technicarum Croatica.

Članak 4.

Sjedište Akademije je u Zagrebu.

Akademija ima pečat koji izgleda ovako:

hatz_pecat

 

 

 

 

 

 

Akademija ima pečat okrugloga oblika promjera 36 mm s tekstom velikim tiskanim slovima u gornjem unutarnjem rubu uz obod: AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE te tekstom s malim tiskanim slovima kao drugi red uz gornji rub oboda iznutra: Croatian Academy of Engineering.

U sredini pečata nalazi se stilizirani znak Akademije i ispod toga tekst: Zagreb.

Akademija ima zastavu koja izgleda ovako:

hatz_zastava

 

 

 

 

Akademija ima zastavu pravokutnoga oblika, opsega 200 x 100 cm, tamnoplave boje s grbom Akademije bijele boje, koji se nalazi u sredini zastave.

Plava boja zastave Akademije definirana je po sljedećim vrijednostima: H*(277), C*(40), L*(33); C (87), M (65), Y (3), K (0), te PANTONE Blue 268 CV.

Grb Akademije je okrugloga oblika, promjera 57 cm. Između vanjskog i unutarnjeg ruba grba nalaze se naziv i godina utemeljenja Akademije na latinskom jeziku, pisani velikim tiskanim slovima i latinskim brojevima: ACADEMIA SCIENTIARUM TECHNICARUM CROATICA MCMXCIII.

U sredini unutarnjeg ruba grba nalazi se stilizirani znak Akademije. Slovo “H” stiliziranog znaka Akademije je najveće te dodiruje unutarnji obod grba Akademije na četiri mjesta. Unutar slova “H” nalazi se slovo “T”, koje je srednje veličine i čija vodoravna (gornja) linija istovremeno predstavlja i vodoravnu (srednju) liniju slova “H”. Iznad slova “T” nalazi se slovo “A”, koje se naslanja na slovo “T”, a ispod slova “T” nalazi se slovo “Z”, koje ne dodiruje slovo “T”. Slova “A” i “Z” su jednake veličine.” 

Članak 5.

Akademija je pravna osoba koja djeluje na području Republike Hrvatske. Akademija djeluje kao neprofitna znanstvena organizacija u skladu s važećim zakonima koji detaljnije utvrđuju ovu materiju. Sve funkcije članova u Akademiji obavljaju se volonterski.

Djelovanje Akademije je javno. Javnost rada Akademije ostvaruje se njezinim djelovanjem u znanstvenoj i stručnoj javnosti, javnim okupljanjem na sjednicama, na znanstvenim skupovima, javnim objavljivanjem rezultata rada, javnim izdavanjem publikacija i drugim javnim djelovanjem.

Akademija može biti članica međunarodnih znanstvenih asocijacija i udruženja.

U suradnji s drugim udruženjima i asocijacijama suradnja se ostvaruje na ravnopravnoj osnovi i uz uvjet reciprociteta.

 

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI

Članak 6.

Ciljevi Akademije jesu:

 • biti vodeća kreativna i multidisciplinarna znanstvena organizacija znanstvenika inženjerskih struka;
 • vrsno i djelatno doprinositi razvoju tehničkih znanosti i prijenosu tehničkih znanja važnih za probitak i napredak hrvatskoga gospodarstva i dobrobit ljudi;
 • zagovarati sigurnu i korisnu upotrebu tehnologija, zaštitu okoliša i ljudi od njihove neprikladne primjene ;
 • promicati profesionalizam i odgovorno ponašanje uz visoke etičke norme.

Akademija sukladno ciljevima djeluje u području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Djelatnosti Akademije jesu:

 • temeljna, primijenjena i razvojna istraživanja;
 • istraživanja i razvoj u tehničkim znanostima;
 • tehnička ispitivanja i analize;
 • poticanje djelatnosti strukovnih organizacija;
 • poticanje i organizacija znanstvenog rada;
 • objavljivanje rezultata znanstvenih istraživanja;
  • rad na projektima od nacionalnog značaja za potrebe Predsjednika RH, Vlade RH, Sabora RH, ministarstava;
  • rad na znanstvenim projektima ministarstava, državnih agencija i gospodarskih subjekata;
  • rad na znanstvenim projektima koji se financiraju iz EU-a i međunarodnih organizacija;
  • izrada znanstvenih studija, ekspertiza, elaborata i projekata;
  • raspravljanje i iznošenje stavova o aktualnim pitanjima znanosti i gospodarstva;
  • poticanje odnosno potpora transferu tehnologija u/iz RH;
  • organizacija znanstvenih i stručnih skupova;
  • izdavanje publikacija;
  • suradnja s drugim akademijama u zemlji i inozemstvu.

Gospodarske djelatnosti Akademije su: izdavanje društveno vrijednih znanstvenih knjiga i drugih stručnih publikacija; organizacije znanstvenih skupova i projekata.

Gospodarska djelatnost Akademije se ne obavlja radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe već se u slučaju ostvarenja viška prihoda nad rashodima oni koriste isključivo za ostvarenje  ciljeva Akademije.

 

III. ORGANIZACIJA AKADEMIJE

Članak 7.

Akademija organizira svoju djelatnost u Odjelima, Centrima, Odborima i u drugim organizacijskim oblicima. Djelatnost i organizacija rada Odjela, Centara, Odbora i drugih organizacijskih oblika određena je Statutom i pravilnicima i poslovnicima tih tijela.

Nositelji zadataka Akademije jesu Odjeli, Centri i Odbori.

Odjeli, Centri i Odbori nemaju pravnu osobnost.

Tijela Akademije su Skupština Akademije, Predsjedništvo Akademije, Uprava Akademije i Znanstveno vijeće Akademije.

Članak 8.

Odjeli

Odjeli Akademije su: Odjel arhitekture i urbanizma, Odjel  bioprocesnog inženjerstva, Odjel  elektrotehnike i elektronike, Odjel energijskih sustava, Odjel  građevinarstva i geodezije, Odjel  grafičkog inženjerstva, Odjel informacijskih sustava, Odjel kemijskog inženjerstva, Odjel  komunikacijskih sustava, Odjel prometa, Odjel rudarstva i metalurgije, Odjel strojarstva i brodogradnje, Odjel sustava i kibernetike i Odjel  tekstilne tehnologije.

Uži sastav Odjela čine članovi Akademije u statusu člana Akademije i statusu suradnika Akademije. Širi sastav Odjela čine još i međunarodni članovi Akademije i emeritusi Akademije.

Odjeli se osnivaju, spajaju, razdvajaju, ukidaju i djeluju temeljem odluke Skupštine Akademije.

Inicijativu za promjenu broja i naziva Odjela, te broja članova Odjela daje Predsjedništvo, a odluku donosi Skupština.

Članak 9.

Odbori

Odbori su  međuodjelna tijela od opće važnosti za rad Akademije. U Odborima mogu surađivati i istaknuti stručnjaci iz gospodarstva i osobe koje nisu članovi Akademije. Broj takvih članova ne može biti veći od 40 % ukupnog broja članova u Odborima.

Inicijativu za osnivanje Odbora daje Uprava, a odluku donosi Predsjedništvo.

Članak 10.

Centri

Centar je znanstvenoistraživačka jedinica Akademije osnovana za pojedino područje znanosti s ciljem izvođenja znanstvenih i stručnih  projekata zbog njihove neposredne primjene u gospodarstvu. Osnivaju se  sukladno Pravilniku o organizaciji i djelovanju Centara Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Inicijativu za osnivanje Centara pokreću Odjeli, prijedlog potvrđuje Uprava, a odluku donosi Predsjedništvo Akademije.

Savjet Centara je tijelo koje koordinira rad Centara.  Savjet sačinjavaju voditelji Centara. Članovi Savjeta biraju predsjednika, koji ih predstavlja u Predsjedništvu Akademije i izvještava Predsjedništvo o aktivnostima Centara. 

Članak 11.

U Odjelima i Odborima se provodi misija i djelatnosti Akademije navedene u čl. 6. te su kroz disciplinarnu podjelu temeljne jedinice rada Akademije.

Djelatnosti Odjela i Odbora, osim onih navedenih u članku 6, jesu:

 • davanje mišljenja i zauzimanje stajališta o pitanjima iz svoga područja djelovanja;
 • predlaganje planova svoga rada Skupštini;
 • obavljanje i drugih poslova iz svog djelokruga.

Članak 12.

Predsjedništvo, Odjeli i Odbori donose odluke na sjednicama. Za pravovaljani rad i odlučivanje sjednici treba prisustvovati natpolovična većina članova s pravom glasa. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova članova s pravom glasa koji su glasali na sjednici.

Glasanje može biti i elektroničkim putem, u skladu s načelima glasanja iz čl. 19. ovog Statuta.

TAJNICI ODJELA AKADEMIJE, VODITELJI CENTARA AKADEMIJE I PREDSJEDATELJI  ODBORA AKADEMIJE

Članak 13.

Na čelu Odjela Akademije je tajnik Odjela Akademije, na čelu Centra Akademije je voditelj Centra Akademije, a na čelu Odbora Akademije je predsjedatelj Odbora Akademije. Tajnici, voditelji i predsjedatelji imaju svoje izabrane zamjenike koji ih mogu zamijeniti u slučaju odsutnosti. Oni provode odluke, a posebno se brinu o:

 • razvoju i djelatnostima,
 • obavljanju poslova,
 • organizaciji rada,
 • pripremi i sazivanju sjednica,
 • izvještavanju svojih članova o donijetim i provedenim odlukama Predsjedništva i Skupštine te o redovitom izvještavanju Predsjedništva o svojim aktivnostima.

U tijelima Akademije tajnik Odjela Akademije predstavlja Odjel Akademije, voditelje Centara Akademije predstavlja predsjedatelj Savjeta Centara Akademije, a predsjedatelj Odbora Akademije predstavlja Odbor Akademije. Tajnik Odjela Akademije, predsjedatelj Odbora Akademije i predsjedatelj Savjeta Centara te njihovi zamjenici biraju se na mandat od četiri godine s mogućnošću izbora na još jedan mandat uzastopno.

DRUGI ORGANIZACIJSKI OBLICI

Članak 14.

Akademija može osnivati vijeća, savjete, povjerenstva i druga organizacijska tijela povremenoga karaktera. O osnivanju takvih tijela odluku donosi Predsjedništvo.

Članak 15.

Akademija ima Stručnu službu za obavljanje administrativnih, tehničkih, računovodstvenih i drugih poslova potrebnih za ostvarivanje djelatnosti Akademije. Voditelj Stručne službe je glavni tajnik Akademije.

Akademija može dio ili cjelokupno obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka povjeriti ovlaštenoj organizaciji, ako to odluči Predsjedništvo Akademije.

IV. ČLANSTVO  

Članak 16.

Kategorije članova u Akademiji jesu:

– fizičke osobe

 • član Akademije;
 • suradnik Akademije;
 • emeritus Akademije;
 • počasni član Akademije;
 • međunarodni član Akademije;

– pravne osobe i fizičke osobe iz pravnih osoba

 • podupirući član Akademije.

Članak 17.

Kriteriji za izbor u pojedinu kategoriju članstva jesu:

 • Član Akademije može      biti državljanin Republike Hrvatske koji ima znanstvene rezultate i/ili patente u području tehničkih i/ili biotehničkih znanosti, koji ima zvanje  znanstvenog savjetnika ili redovitog sveučilišnog profesora, kojeg izabere Predsjedništvo Akademije i koji se prilikom podnošenja kandidature za člana pismeno obveže prema članu 23. ovoga Statuta da će nakon izbora aktivno sudjelovati u radu Akademije, sudjelovati u projektima i aktivnostima Akademije, doprinositi njezinom ugledu i poštovati Etički kodeks Akademije.
 • Za člana Akademije može biti izabrana osoba koja prema Pravilniku o izboru u članstvo HATZ-a ispunjava utvrđene uvjete i prethodno je bila suradnik Akademije.
 • Suradnik Akademije može biti državljanin Republike Hrvatske koji ima zvanje znanstvenog suradnika ili više zvanje u području tehničkih i/ili biotehničkih      znanosti, kojeg izabere Skupština Akademije i koji se prilikom podnošenja kandidature za člana pismeno obveže prema članu 23. ovoga Statuta da će nakon izbora aktivno sudjelovati u radu Akademije. Suradniku Akademije članstvo u Akademiji prestaje u godini u kojoj navršava sedamdeset godina života.
 • Za suradnika Akademije može biti izabrana osoba koja prema Pravilniku o izboru u članstvo HATZ-a ispunjava utvrđene uvjete.
 • Emeritus Akademije postaje svaki član Akademije u godini u kojoj navršava sedamdeset pet godina života. Član Akademije može nakon što napuni sedamdeset godina života na temelju osobnog zahtjeva postati emeritus Akademije.
 • Počasni član Akademije može biti ugledni hrvatski ili strani znanstvenik, koji udovoljava kriterijima za člana Akademije, a koji je svojim cjeloživotnim      djelovanjem znatno pridonio afirmaciji, raspoznatljivosti i ugledu tehničkih i/ili biotehničkih znanosti u Hrvatskoj ili u svijetu i kojeg na prijedlog Predsjedništva izabere Skupština Akademije.
 • Međunarodni član Akademije može biti ugledni hrvatski ili strani znanstvenik u području tehničkih i/ili biotehničkih znanosti, koji udovoljava kriterijima za      člana Akademije, a koji uživa međunarodni znanstveni ugled, koji živi i djeluje u inozemstvu, koji se obveže prilikom podnošenja kandidature za      člana prema članu 23. ovoga Statuta da će nakon izbora sudjelovati u radu Akademije razmjerno praktičnim mogućnostima i kojeg na prijedlog Predsjedništva izabere Skupština Akademije.
 • Podupirući član Akademije može biti samo pravna osoba. Odluku o njegovu prijemu donosi Predsjedništvo Akademije na prijedlog Uprave Akademije. Čelnik pravne osobe za suradnju s Akademijom imenuje osobu ovlaštenu za zastupanje te pravne osobe.

Članak 18.

Postupak izbora članova i prestanka članstva te kriteriji izbora određeni su Pravilnikom o izboru u članstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Članak 19.

Načela glasanja

Polazeći od potrebe za omogućavanjem svim članovima da sudjeluju u donošenju odluka korištenjem učinkovitog sustava glasanja elektroničkim putem bez nužnog prisustvovanja i sudjelovanja u radu Skupštine ili drugih tijela Akademije, utvrđuju se sljedeća načela glasanja:

Glasanje  može biti elektroničko ili  putem glasačkih listića, odnosno tajno ili javno.

Na sjednicama tijela Akademije za donošenje operativnih odluka u pravilu se provodi javno glasanje („za“, „protiv“, „suzdržani“).

Izbori i donošenje odluka u tijelima Akademije u pravilu se provode javnim ili javnim elektroničkim glasanjem, osim kad je ovim Statutom ili odlukom tijela Akademije utvrđeno drugačije.

Pravo je i obveza svakog člana tijela Akademije s pravom glasa je da glasa.

Članak 20.

Članstvo fizičkih osoba u Akademiji u pravilu je doživotno, osim u slučajevima kada je to ovim Statutom utvrđeno drugačije.

Stručna služba Akademije vodi popis članova u skladu s zakonskim odredbama. Popis obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Akademiji, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva, a može imati i druge podatke potrebne radu Akademije: znanstvena titula, znanstveni status, funkcije u Akademiji, podaci za kontakt (adresa stanovanja, poslovna adresa, brojevi telefona i  telefaksa, adrese elektroničke pošte i osobnih internetskih stranica), pregled znanstvenih radova, članstvo u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim društvima te strani jezici. Popis članova je javan i stalno je objavljen, prema ustrojbenim jedinicama, na mrežnim stranicama Akademije, a periodički se objavljuje i u tiskanim izdanjima Akademije. Popis članova je dostupan na uvid svim članovima Akademije i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članstvo prestaje na zahtjev člana, smrću ili odlukom Predsjedništva o isključenju odnosno odlukom Skupštine u slučaju prigovora.

Član u Akademiji koji zbog obavljanja izborne funkcije ili izbivanja iz zemlje dulje razdoblje nije u mogućnosti sudjelovati u radu Akademije podnosi pisani obrazloženi zahtjev Upravi i svoje članstvo stavlja u mirovanje.

Odluku o prestanku članstva isključenjem zbog: izricanja pravomoćne osuđujuće sudske odluke protiv člana za bilo koje kazneno djelo, osobnog ponašanja člana kada svojim ponašanjem umanjuje javni ugled Akademije ili ako ne djeluje u skladu sa Statutom Akademije i/ili s važećim Etičkim kodeksom Akademije, utvrđene duže, u pravilu više od tri godine, neaktivnosti člana (nepojavljivanje na sjednicama tijela Akademije, nejavljanje na pozive, neodazivanje na glasanje i/ili neplaćanje članarine duže od tri godine) ili utvrđene stalne nesposobnosti člana da djeluje u Akademiji, uzevši u obzir opravdane razloge za neaktivnost, donosi Predsjedništvo po prijedlogu za isključenjem matičnog Odjela člana čije se isključenje predlaže. O prijedlogu za isključenje s obrazloženjem matični Odjel obavještava člana, Odbor za etiku HATZ-a i Upravu Akademije zbog daljnjeg postupka.

Odluku o prestanku članstva isključenjem Predsjedništvo donosi i u drugim slučajevima kada  je član počinio djela ili propuste za koja se ocijeni da su nespojiva s aktivnostima člana Akademije i/iIi predstavljaju povredu Statuta.

Uvjeti i postupak prestanka članstva detaljnije se uređuju Pravilnikom o izboru u članstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Članak 21.

Članstvo pravnih osoba (podupirućih članova Akademije) prestaje na njihov zahtjev ili odlukom Predsjedništva odnosno Skupštine.

Članak 22.

Na odluku o prestanku članstva fizičkih i pravnih osoba isključenjem koju je donijelo Predsjedništvo može se uložiti prigovor u roku od 15 dana od primitka odluke. Konačnu odluku po prigovoru donosi Skupština. Odluka Skupštine je konačna te protiv iste prigovor nije dopušten.

Članak 23.

Članovi (fizički – u smislu čl. 16. ovog Statuta) u Akademiji imaju prava, obveze i odgovornosti određene ovim Statutom, a posebno:

 • djelovati na dobrobit Republike Hrvatske u razvitku i primjeni znanosti u tehničkim i/ili biotehničkim znanostima;
 • djelovati na dobrobit  Akademije u skladu s Etičkim kodeksom Akademije;
 • sudjelovati u redovitoj djelatnosti Akademije;
 • pismeno se obvezati na prethodno navedeno (prilikom kandidature) i položiti prisegu (po izboru);
 • birati članove tijela Akademije i biti u njih birani. Samo članovi Akademije i suradnici Akademije mogu biti tajnici/zamjenici tajnika Odjela, predsjedatelji Odbora ili voditelji Centara. Jedan član Akademije, odnosno suradnik Akademije može imati najviše dvije funkcije ukoliko Statutom nije drugačije određeno;
 • sudjelovati u radu Odjela, Odbora, Centara i povremenih organizacijskih oblika;
 • sudjelovati u radu Skupštine;
 • sudjelovati u glasanju u tijelima Akademije;
 • predstavljati Akademiju ako to proizlazi iz njihove funkcije u Akademiji ili ako im se to posebno povjeri;
 • isticati svoje članstvo u Akademiji u svojim pisanim radovima i javnim nastupima;
 • sudjelovati u radu tijela akademija u inozemstvu u koje su izabrani;
 • redovito plaćati utvrđenu naknadu/članarinu i tako doprinositi financiranju i mogućnosti rada i uobičajenih usluga članstvu Akademije. Stoga članovi Akademije u statusu člana Akademije i suradnika Akademije plaćaju puni iznos članarine, a emeritusi Akademije pola iznosa članarine.

Članovi – pravne osobe i fizičke osobe iz pravnih osoba (podupirući članovi Akademije u smislu čl. 16 ovog Statuta) imaju prava, obveze i odgovornosti određene ovim Statutom, a posebno:

predlaganje i sudjelovanje u radu Akademije i tijela Akademije;

 • predlaganje i sudjelovanje u svim aktivnostima, skupovima, publikacijama, pokroviteljstvima i projektima Akademije;
 • da budu navedeni u dokumentima Akademije i na internetskim stranicama Akademije kao podupirući članovi;
 • da financijski, materijalno i organizacijski prate i podupiru rad Akademije.

Članstvo i djelovanje u drugim udruženjima, udrugama ili bilo kojim drugim oblicima povezivanja ne može biti na štetu funkcioniranja i djelovanja Akademije i njenih tijela te dovoditi u pitanje ostvarivanje ciljeva Akademije odnosno u potpunosti pasivizirati aktivnost člana u Akademiji. Takovo djelovanje predstavlja težu povredu Statuta i čini osnovu za isključenje u skladu s čl. 20 i 21 ovog Statuta.

Ukoliko između članova Akademije dođe do sporova ili sukoba interesa, članovi će spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju spor će nastojati riješiti Odbor za etiku Akademije poštujući pri tome zakonske i statutarne odredbe te druge normativne akte Akademije.

Spor/sukob interesa u Akademiji postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Akademije kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječu na rad Akademije u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa nadležan je Odbor za etiku Akademije. Sastav, mandat, način odlučivanja Odbora uređuju se Etičkim kodeksom koji donosi Skupština. Odbor za etiku u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Odbora za etiku je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Akademijom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Akademiji da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Odbora za etiku, Akademija podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Odbora za etiku.

 

V. TIJELA AKADEMIJE

SKUPŠTINA AKADEMIJE

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo Akademije i sastavljena je iz svih kategorija članova navedenih u čl. 16. ovog Statuta.

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju članovi Akademije, suradnici Akademije, međunarodni članovi Akademije i emeritusi Akademije, osim kada se odlučuje o izboru novih članova u Akademiju ili prestanku članstva. U tom slučaju pravo odlučivanja imaju samo članovi Akademije i emeritusi Akademije.

Pravo odlučivanja pri izboru Uprave Akademije imaju članovi Akademije, suradnici Akademije, međunarodni članovi Akademije i emeritusi Akademije.

Počasni članovi Akademije sudjeluju na Skupštini bez prava odlučivanja.

Predsjednik Akademije po funkciji predsjedava sjednicama Skupštine.

Članak 25.

Nadležnosti Skupštine Akademije su:

 • donosi Statut Akademije i njegove izmjene i dopune;
 • donosi Pravilnik o izboru u članstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske;
 • bira čelništvo Akademije, odnosno predsjednika, dva dopredsjednika i glavnog tajnika Akademije;
 • potvrđuje izabrane tajnike i zamjenike tajnika Odjela;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
 • odlučuje o unutarnjoj organizaciji Akademije;
 • odlučuje o razvrstavanju članova po Odjelima;
 • odlučuje o prestanku članstva u Akademiji;
 • izvještava članstvo o izglasanim odlukama;
 • donosi program rada i programske dokumente Akademije, odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti;
 • raspravlja i odlučuje o izvršenju programa rada iz prethodnog razdoblja;
 • raspravlja i odlučuje o izvještajima predsjednika, Odjela, Centara i Odbora Akademije;
 • odlučuje o stjecanju i gospodarenju imovinom Akademije;
 • potvrđuje financijski plan i završni račun;
 • određuje visinu članarine;
 • donosi odluku o osnivanju pravnih osoba;
 • donosi odluku o prestanku postojanja Akademije i raspodjeli preostale imovine Akademije.

Članak 26.

Skupština može odlučivati u plenarnom zasjedanju ili izvan zasjedanja elektroničkim glasanjem svih članova Skupštine s pravom glasa o određenom predmetu.

Plenarna zasjedanja Skupštine Akademije mogu biti redovita ili izvanredna. Redovita skupština održava se najmanje jednom godišnje. Izvanredna skupština održava se po potrebi.

Plenarno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Akademije, a dužan ju je sazvati i na zahtjev Predsjedništva ili 1/10 fizičkih članova Akademije. Ukoliko predsjednik Akademije ne sazove Skupštinu u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva, Skupštinu mora sazvati glavni tajnik Akademije na zahtjev predlagatelja (Predsjedništvo ili 1/10 fizičkih članova Akademije).

Ukoliko niti glavni tajnik Akademije ne sazove Skupštinu u roku od 7 dana od primitka zahtjeva, pravo sazivanja Skupštine ima predlagatelj (Predsjedništvo ili 1/10 fizičkih članova Akademije). Skupština se saziva objavom na internetskim stranicama Akademije s dnevnim redom i pozivom putem elektroničke pošte.

U slučaju isteka mandata tijelima Akademije, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/10 članova Akademije koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Skupština raspravlja na zasjedanju prema usvojenom dnevnom redu, a odlučivati može ako je prisutna najmanje četvrtina članova s pravom glasa. Glasanje može biti javno ili tajno. Odluku o tome donose članovi Skupštine s pravom glasa. Odluke su pravovaljane ako su donijete većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa.

Ako niti nakon pola sata od zakazanog vremena Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, saziva se nova Skupština u primjerenom roku.

Članak 27.

Predsjednik Akademije može odlučiti da o pojedinom pitanju iz nadležnosti Skupštine članovi Akademije koji imaju pravo glasa odlučuju elektroničkim putem izvan zasjedanja Skupštine.

Prijedlog navedenih odluka o kojima se glasa objavljuje se na internetskim stranicama Akademije i upućuje članstvu putem elektroničke pošte.

Za valjanost navedenih odluka donesenih elektroničkim putem potrebno je glasanje više od 1/2 svih članova s pravom glasa, a odluka je pravovaljana ako je donijeta natpolovičnom većinom glasova svih koji su glasali.

Za provođenje glasanja elektroničkim putem, predsjednik Akademije imenuje tročlano povjerenstvo koje organizira i prati glasanje i izvješćuje Predsjednika u pisanom obliku, putem zapisnika, o rezultatima glasanja. O rezultatima glasanja članstvo se obavještava putem elektroničke pošte.

 

PREDSJEDNIŠTVO AKADEMIJE 

Članak 28.

Predsjedništvo Akademije je izvršno tijelo Skupštine.

Članak 29.

Predsjedništvo Akademije sačinjavaju: predsjednik Akademije, dva dopredsjednika Akademije, glavni tajnik Akademije, prethodni predsjednik Akademije, tajnici Odjela Akademije,  predsjedatelj Savjeta Centara Akademije i predsjedatelji Odbora Akademije. Ako kojem članu Predsjedništva Akademije mandat prestane ranije, članu koji dolazi na njegovo mjesto mandat traje do isteka mandata člana na čije je mjesto izabran. Mandat Predsjedništva traje 4 godine.

Članak 30.

Predsjedništvo donosi odluke na sjednicama. Odluka je pravovaljana ako je sjednici prisustvovala natpolovična većina članova Predsjedništva i ako je za odluku glasala većina prisutnih članova. Glasanje na Predsjedništvu je javno osim kada se donose odluke o izborima, nagradama ili kada najmanje pet članova Predsjedništva zatraži tajno glasanje.

Član Predsjedništva koji radi spriječenosti nije u mogućnosti sudjelovati u radu Predsjedništva treba angažirati svog zamjenika te prethodno obavijestiti Predsjedništvo ili može glasati prije sjednice Predsjedništva elektroničkim putem ukoliko je to moguće.

Članak 31.

Članstvo u Predsjedništvu prije isteka mandata prestaje na osobni zahtjev (ostavkom) ili opozivom. Odluku o opozivu pokreće Predsjedništvo, a odluku donosi tijelo koje ga je i izabralo odnosno imenovalo na funkciju temeljem koje ulazi u Predsjedništvo. Opozvati se može član Predsjedništva koji svojim nedolascima ili neaktivnošću otežava rad Predsjedništva, čime je bitno povrijedio odredbe Statuta ili koji je djelovao u suprotnosti s ciljevima Akademije. 

Članak 32.

Sjednice Predsjedništva održavaju se po potrebi, u pravilu šest puta godišnje.

Predsjedništvo Akademije obavlja sljedeće poslove:

 • usklađuje i nadzire rad Odjela, Centara i Odbora;
 • nadgleda rad Uprave;
 • odlučuje o prijedlozima Odjela, Centara i Odbora u svezi njihove djelatnosti;
 • usklađuje rad Odjela u pripremama za izbore na godišnjoj Skupštini;
 • utvrđuje prijedloge odluka za Skupštinu i za elektroničko glasanje članova;
 • potvrđuje voditelje Centara i predsjedatelje Odbora;
 • upravlja imovinom Akademije;
 • odlučuje o izdavačkoj djelatnosti;
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta;
 • razmatra prijedloge Odbora za nagrade i odlučuje o nagradama i priznanjima;
 • prati i potiče aktivnosti na izvršenju programa Akademije;
 • odlučuje o osnivanju povremenih radnih tijela;
 • potvrđuje predložene pravilnike, poslovnike i druge akte kojima se utvrđuju pojedina pitanja iz rada Akademije osim onih danih u nadležnost drugim tijelima Akademije;
 • privremeno prenosi pojedine ovlasti iz nadležnosti Uprave na druge članove Predsjedništva;
 • usvaja godišnji financijski plan i program Znanstvenog fonda Akademije;
 • potvrđuje izbor članova Znanstvenog vijeća Akademije;
 • bira odnosno odlučuje o izboru administrativnog (izvršnog) tajnika.

 

UPRAVA AKADEMIJE

Članak 33.

Upravu Akademije sačinjavaju predsjednik Akademije, dva dopredsjednika Akademije, glavni tajnik Akademije i prethodni predsjednik Akademije. Mandat Uprave traje 4 godine. Mandat članovima Uprave traje dok im traje funkcija koju obnašaju u Akademiji, a na temelju koje su postali članovi Uprave.

U slučaju da ranije prestane mandat nekom od članova Uprave, Skupština bira na prijedlog predsjednika Akademije novog člana čiji mandat traje do kraja mandata člana kojeg je zamijenio. Na prijedlog predsjednika Akademije Predsjedništvo do sljedeće Skupštine može imenovati v. d. člana Uprave iz redova članova Akademije.

U slučaju ranijeg prestanka mandata predsjednika Akademije zamjenjuje ga dopredsjednik kojeg imenuje Predsjedništvo.

Upravu saziva predsjednik Akademije. Uprava donosi odluke na sjednicama. Odluka je pravovaljana ako je sjednici prisustvovala natpolovična većina članova Uprave i ako je za odluku glasala većina prisutnih članova. Glasanje na Upravi je javno.

Članak 34.

Uprava obavlja sljedeće poslove:

 • priprema i organizira Skupštinu;
 • provodi odluke Skupštine;
 • upravlja radom Akademije između dviju Skupština;
 • operativno upravlja radom Akademije;
 • priprema prijedloge odluka za Predsjedništvo;
 • rješava tekuća pitanja iz područja djelatnosti Akademije;
 • prati izvršenje financijskog plana i programa Akademije;
 • odobrava isplate i naknade za izvršenje pojedinih poslova i zadataka u skladu s Pravilnikom o stjecanju i raspodjeli prihoda Stručne službe Akademije;
 • odlučuje o sudjelovanju Akademije u pokroviteljstvu skupova i drugih aktivnosti iz djelokruga Akademije na osnovi mišljenja odgovarajućih Odjela.

 

PREDSJEDNIK AKADEMIJE

Članak 35.

Predsjednik Akademije predstavlja Akademiju, predsjedava Skupštinom, saziva sjednice Skupštine, Predsjedništva i Uprave, predsjedava im i nadzire donošenje i provedbu odluka.

Predsjednik Akademije zastupa Akademiju i naredbodavac je u financijskim poslovima.

Predsjednik Akademije može svoje pojedine ovlasti prenijeti na dopredsjednike i glavnog tajnika.

Predsjednika Akademije za njegove odsutnosti ili spriječenosti u predstavljanju Akademije zamjenjuje jedan od dopredsjednika ili glavni tajnik prema odluci predsjednika.

Predsjednik Akademije promiče djelatnost Akademije u upravnim strukturama i u suradnji s gospodarstvom u Hrvatskoj te prema programu Akademije i u suradnji s inozemstvom.

Predsjednik Akademije bira se na mandat od četiri godine s mogućnošću izbora na još jedan mandat uzastopno.

 

DOPREDSJEDNICI AKADEMIJE

Članak 36.

Dopredsjednici Akademije obavljaju poslove na temelju ovlasti koje im je povjerio predsjednik Akademije.

Jedan dopredsjednik Akademije zadužen je za praćenje i koordinaciju rada s Odjelima Akademije, a drugi dopredsjednik Akademije zadužen je za izvršenje programa, tj. projekata Akademije, rada Odbora Akademije i praćenje rada Znanstvenog fonda Akademije.

Dopredsjednici Akademije biraju se na mandat od četiri godine s mogućnošću izbora na još jedan mandat uzastopno.

 

GLAVNI TAJNIK AKADEMIJE

Članak 37.

Glavni tajnik Akademije organizira rad Stručne službe Akademije, skrbi o pripremama sjednica tijela, prijedloga odluka i akata Akademije, usklađuje rad tijela Akademije, nadzire izvršenje odluka tijela Akademije, provodi sve zadaće koje su mu povjerene od Skupštine, Predsjedništva, Uprave i Predsjednika Akademije.

Glavni tajnik Akademije bira se na mandat od četiri godine s mogućnošću izbora na još jedan mandat uzastopno.

 

ZNANSTVENO VIJEĆE AKADEMIJE

Članak 38.

Znanstveno vijeće Akademije je znanstveno tijelo Akademije. Znanstveno vijeće Akademije čine predstavnici pojedinih Odjela (jedan po Odjelu) i predsjednik Znanstvenog vijeća. Članovi Znanstvenog vijeće Akademije biraju se iz redova članova Akademije i emeritusa Akademije po Odjelima na razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponavljanja.

Predsjednik Akademije je po funkciji član i predsjednik Znanstvenog vijeća. Svaki Odjel predlaže jednog predstavnika Odjela kao kandidata za člana Znanstvenog vijeća. Tajnik i zamjenik tajnika Odjela ne mogu biti kandidati za člana Znanstvenog vijeća.

Odluku o izboru članova Znanstvenog vijeća (jedan po Odjelu) donosi Predsjedništvo na prijedlog svakog pojedinog Odjela.

Znanstveno vijeće obavlja sljedeće poslove :

 • utvrđuje i provodi znanstvene i stručne aktivnosti Akademije radi jačanja i promocije znanstvenog statusa Akademije;
 • raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima odnosno znanstvenom radu;
 • raspravlja i odlučuje o sudjelovanju u znanstvenim projektima;
 • prati i potiče rad Centara;
 • obavlja druge poslove sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom  obrazovanju.

 

IZVRŠNI TAJNIK AKADEMIJE I STRUČNA SLUŽBA AKADEMIJE

Članak 39.

Izvršni tajnik Akademije je osoba u radnom odnosu s Akademijom. On rukovodi radom Stručne službe, a posebno:

 • obavlja poslove određene Pravilnikom i drugim aktima Akademije;
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik i glavni tajnik Akademije;
 • organizira i nadzire rad i rukovodi zaposlenicima po ovlasti glavnog tajnika Akademije;
 • surađuje s predsjednikom, Predsjedništvom, Upravom, Odjelima, Odborima i Centrima;
 • organizira sjednice tijela Akademije;
 • obavlja organizacijske poslove u projektima Akademije;
 • nadzire vođenje arhiva i knjižnice Akademije;
 • nadzire ažurno prezentiranje svih aktivnosti Akademije putem internetskih stranica;
 • vodi evidenciju članova Akademije u skladu s čl. 20 st. 2 ovoga Statuta.

Izvršnog tajnika Akademije bira i razrješava Predsjedništvo na prijedlog Uprave, a na temelju javnog natječaja.

Uvjete za natječaj utvrđuje Uprava.

Stručna služba Akademije obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • nazočna je na sjednicama Predsjedništva i Skupštine za koje priprema sve materijale, pravovremeno ih dostavlja članovima i drugim pozvanim osobama, izrađuje zapisnike, odluke i bilješke s istih;
 • izrađuje, distribuira i prima svu korespondenciju koja se odnosi na Akademiju;
 • izrađuje financijsku dokumentaciju na osnovi koje Akademija izvršava svoj financijski plan i program donijet na Skupštini;
 • prati donošenje i provedbu pravnih akata od interesa za djelovanje Akademije;
 • održava međunarodnu korespondenciju Akademije prema programu Akademije;
 • ažurno održava internetske stranice Akademije;
 • ažurno održava arhiv Akademije;
 • ažurno održava popis članova Akademije;
 • ažurno vodi knjižnicu Akademije;
 • pomaže u radu članovima Akademije na izvršenju njihovih poslova i zadataka preuzetih u okviru programa Akademije;
 • organizira rad skladišta Akademijinih izdanja i drugih publikacija za potrebe Akademije.

Organizacija i rad stručne službe utvrđena je Pravilnikom o organizaciji i radu Stručne službe.

 

VI. NAGRADE AKADEMIJE I PRIZNANJA

Članak 40.

Za naročite doprinose znanosti i struci i ostvarivanju ciljeva i programa Akademije, kao i za samoprijegoran rad koji je pridonio njezinoj društvenoj afirmaciji, Akademija jednom godišnje dodjeljuje nagrade. Nagrade se dodjeljuju u obliku pisanoga priznanja i odgovarajućeg novčanog iznosa.

Nagrade Akademije su:

 • Nagrada za životno djelo Moć znanja;
 • Godišnja nagrada Rikard Podhorsky;
 • Nagrada mladim znanstvenicima Vera Johanides.

Priznanja Akademije su :

 • Priznanje Akademije;
 • Medalja Akademije

Postupak kandidiranja za nagrade i odlučivanje o njima određen je Pravilnikom o nagradama i priznanjima Akademije.

 

VII. ZNANSTVENI FOND AKADEMIJE

Članak 41.

Akademija je ustanovila Znanstveni fond Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu Fond). Cilj Fonda je:

 • osiguranje financijskih sredstava za nagrade koje Akademija dodjeljuje;
 • sufinanciranje znanstvenih projekata u kojima sudjeluje Akademija;
 • pomaganje mladim znanstvenicima tehničkih struka, posebno dobitnicima nagrade Vera Johanides, u stjecanju znanja i vještina te poticanje njihove međunarodne afirmacije kroz obrazovanje, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i napredovanje u znanstvenoistraživačkom radu.

Znanstvenim fondom upravlja Odbor koji imenuje Skupština Akademije na prijedlog Predsjedništva.

Članak 42.

Fond svoja sredstva ostvaruje donacijama iz gospodarstva, državnog proračuna, dijela prihoda Akademije te poklonima ili donacijama fizičkih ili pravnih osoba. Odluku o prihvaćanju sredstava za djelovanje Fonda donosi Odbor Fonda na osnovi svoga godišnjeg programa koji usvaja Predsjedništvo Akademije.

Djelovanje Fonda odvija se prema odredbama Pravilnika o Znanstvenom fondu Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, koji donosi Predsjedništvo.

 

VIII. PRIHODI I IMOVINA AKADEMIJE

Članak 43.

Akademija ostvaruje prihode za svoju djelatnost iz sljedećih izvora:

 • sredstava za rad nevladinih i neprofitnih udruga;
 • sredstava za rad znanstvenih udruga;
 • sredstava koja ostvaruje svojom djelatnošću kao znanstvena organizacija;
 • sredstava za izdavanje društveno vrijednih znanstvenih knjiga i drugih stručnih publikacija;
 • prihoda od organizacije znanstvenih skupova;
 • prihoda od prodaje publikacija;
 • sredstava za izradu studija za potrebe državnih tijela ili organa te drugih institucija koje su zainteresirane za suradnju s Akademijom;
 • članarinom podupirućih članova te drugim oblicima članarine ili učešća članova te Centara Akademije;
 • darovima, donacijama ili ostavštinama;
 • naknada članova (financiranje uobičajenih usluga članstvu);
 • drugih prihoda stečenih obavljanjem djelatnosti u skladu sa zakonom.

Prihod odnosno dobit ostvarena djelatnošću može se upotrijebiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Akademije kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom.

Članak 44.

Akademija raspoređuje sredstva u skladu s godišnjim financijskim planom ostvarivanja svoje djelatnosti.

 

IX. PRESTANAK RADA AKADEMIJE

Članak 45.

Akademija prestaje sa svojim radom odlukom Skupštine donesenoj dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine, silom zakona ili odlukom tijela državne vlasti. U slučaju prestanka rada, imovina Akademije, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog i drugih postupaka, pripada Sveučilištu u Zagrebu. Imovina Akademije se ne može dijeliti njenim osnivačima, članovima, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima i s njima povezanim osobama.

Likvidatora Akademije imenuje i opoziva Skupština. Likvidator može biti član Akademije, suradnik Akademije ili emeritus Akademije ali ne mora biti nužno i u članstvu Akademije.

Likvidator zastupa Akademiju u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar postupka likvidacije i brisanja udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Akademije do okončanja postupka likvidacije i brisanja Akademije iz Registra udruga.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46. 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Akademije, a tumačenje drugih akata Akademije daje Predsjednik Akademije.

Svi postupci pokrenuti za trajanja prethodnog Statuta provode se po odredbama prethodnog Statuta.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od 16. svibnja 2014.

Ovaj Statut objavit će se na internetskim stranicama Akademije, a stupa na snagu danom donošenja.

Izrazi koji su se za fizičke osobe koristili u ovom Statutu u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog roda.

U Zagrebu, 13. svibnja 2015.

 Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

Predsjednik:

 

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec