Pravilnik o stjecanju i raspodjeli prihoda

Na osnovi čl. 32 Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Predsjedništvo Akademije (u daljnjem tekstu: HATZ), na sjednici održanoj 17. listopada 2016., donijelo je

 

PRAVILNIK O STJECANJU I RASPODJELI PRIHODA

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

Uvodne odredbe

 

Članak 1.

HATZ stječe prihode ostvarujući svoje ciljeve i zadaće u skladu sa Statutom, Zakonom o ustanovama, Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te drugim zakonima i propisima.

 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način stjecanja i raspodjele prihoda HATZ-a.

 

Prihodi HATZ-a

 

Članak 2.

Prihodi HATZ-a su:

 • članski doprinosi,
 • osobna članarina,
 • prihodi od proračuna,
 • prihodi od projekata,
 • donacije,
 • sponzorstva,
 • kotizacije,
 • prihodi od prodaje časopisa i knjiga i ostalih izdanja HATZ-a,
 • prihodi od usluga,
 • ostali prihodi.

 

Članak 3.

O visini osobne članarine Odluku donosi Skupština HATZ-a. Visinu članskog doprinosa podupirućih članova određuje Uprava HATZ-a. Cijenu časopisa i knjiga donosi Predsjedništvo. Cijenu usluga, projekata i kotizacija donosi Uprava na prijedlog voditelja pojedine aktivnosti. Iznos prihoda iz proračuna, donacija i sponzorstva određuje davatelj sredstava.

 

Raspodjela prihoda HATZ-a prema vrsti prihoda

Članak 4.

Osobne članarine i članski doprinosi financiraju redovnu djelatnost HATZ-a.

 

Članak 5.

Prihodi od proračuna koriste se isključivo za namjenu za koju su primljena i o tome se vodi posebna evidencija.

 

Članak 6.

Prihodi od projekata koriste se isključivo za namjenu za koju su primljeni i u skladu s ugovornim obvezama. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, 10% prihoda od projekta pokriva troškove HATZ-a za rad u vezi projekta.

 

Članak 7.

Prihodi od donacija koriste se isključivo za namjenu za koju su primljeni.

 

Članak 8.

Prihodi od sponzorstva koriste se za namjenu za koju su primljeni, s time da se 10% ovih sredstava usmjerava na financiranje redovne djelatnosti HATZ-a – pokriće dijela troškova HATZ-a koji nastaju aktivnostima vezano uz ispunjavanja zahtjeva sponzorstva.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, sponzorstva uplaćena za račun Znanstvenog fonda HATZ-a u cijelosti se koriste za ostvarivanje ciljeva Znanstvenog fonda.

 

Članak 9.

Prihodi od kotizacija koriste se 90% za realizaciju aktivnosti na koju se odnose, a 10% za financiranje redovne djelatnosti HATZ-a.

 

Članak 10.

Prihodi od prodaje časopisa, knjiga i ostalih izdanja HATZ-a (tiskanih i elektroničkih izdanja) koriste se 90% za pokriće troškova izdavačke djelatnosti, a 10% za redovnu djelatnost HATZ-a.

 

Članak 11.

Prihodi od usluga koriste se za pokriće troškova istih, s time da se udio troškova koje HATZ ima u vezi s istim aktivnostima u pravilu određuje s 10%. Iznimno, Predsjedništvo može odlučiti o manjem ili većem postotku za HATZ ovisno o naravi izvršenih usluga.

 

Članak 12.

Ostali prihodi (prihodi od refundacija, pokrića šteta, otpisa potraživanja, kamata i slično) koriste se za financiranje redovne djelatnosti, osim ako postoji vezani trošak na drugom mjestu.

 

Raspodjela prihoda HATZ-a prema vrsti aktivnosti

 

Članak 13.

HATZ ostvaruje prihode:

 • u okviru redovne djelatnosti
 • izdavačkom djelatnošću
 • putem Znanstvenog fonda HATZ-a
 • aktivnostima Centara HATZ-a
 • aktivnostima Odbora HATZ-a

 

Članak 14.

Prihodi ostvareni pojedinom aktivnošću raspoređuju se prema vrsti prihoda u skladu s člancima 4-13. Dio prihoda koji se odnosi na financiranje aktivnosti pojedinačno se vodi u internom knjigovodstvu. Voditelji aktivnosti mogu sa sredstvima raspolagati slobodno u okviru pravila HATZ-a, zakonskih odredbi, u skladu sa Statutom te uz suglasnost Predsjednika HATZ-a.

 

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 17 listopada 2016.

Predsjednik:

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec