Temeljna načela – Pravilnik o organizaciji i djelovanju centara

UVODNE NAPOMENE

TEMELJNA NAČELA I PROGRAMSKI OKVIR ZA ORGANIZACIJU RADA

CENTARA AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Hrvatska akademija tehničkih znanosti osnovana je 19. siječnja 1993. godine i upisana 25. siječnja 1993. godine u registar Ministarstva uprave i pravosuđa pod reg. brojem 1643. knjiga II. Odlukom Sabora Republike Hrvatske Akademija je promijenila naziv u Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu Akademija) i pod tim je nazivom upisama u registar udruga pri Ministarstvu uprave RH 13. 10. 1998. godine pod brojem 1146.Akademija je upisana u Upisnik znanstvenih udruga pri Ministarstvu znanosti i tehnologije RH pod rednim brojem 2. temeljem članka 29. Zakona o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti.

Akademija je upisana u Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod rednim brojem 0338 u znanstvenom području Tehničke znanosti odlukom MZOS-a br. 533-08-09-0008 od 11.09.2009. god.

Djelatnost Akademije (Članak 6. Statuta Akademije) su pored ostalih također temeljna, primijenjena i eksperimentalna istraživanja te istraživanje i razvoj u tehničkim i biotehničkim znanostima.

Akademija organizira svoju djelatnost (Članak 7. Statuta Akademije) u Odjelima, Odborima i u drugim organizacijskim oblicima. Jedan od takvih oblika su Centri koji se osnivaju za pojedina područja znanosti s ciljem promicanja znanstvenih i razvojnih istraživanja koja mogu naći neposrednu primjenu u gospodarstvu i na taj način doprinjeti sveukupnom bržem tehnološkom razvitku Republike Hrvatske.


Polazeći od navedenih načela Akademija na 9. sjednici Predsjedništva održanoj  9. ožujka 2015. godine donosi ova obnovljena TEMELJNA NAČELA I PROGRAMSKI OKVIR ZA ORGANIZACIJU RADA CENTARA AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE te PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I DJELOVANJU CENTRA AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE koji se primjenjuje na sve postojeće Centre i one koji će se u narednom razdoblju osnivati.


Na osnovi čl. 32 st. 3 i 13 Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Predsjedništvo Akademije na svojoj 9. sjednici održanoj 9. ožujka 2015. donosi ovaj

 

PRAVILNIK

O ORGANIZACIJI I DJELOVANJU CENTARA

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Članak 1.

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu Akademija) osniva Centre za određeno znanstveno područje ili dio znanstvenog područja.

Centar se može osnovati pri znanstvenoj ili znanstveno-nastavnoj instituciji ako za to postoji potreba i uz sudjelovanje članova Akademije.

Članak 2.

Poticaj za osnivanje Centra podnosi odgovarajućem Odjelu i Predsjedništvu Akademije znanstvena institucija ili visokoškolska ustanova pri kojoj bi Centar trebao djelovati, navodeći područje ili dio područja za koje bi Centar bio osnovan, ili skupina članova Akademije koji smatraju da je osnivanje Centra od dugoročnog interesa za Akademiju.

Usvajanjem poticaja na Skupštini, donosi se Odluka o osnivanju Centra, ali Akademija time ne preuzima nikakve materijalne ili druge obveze za pokretanje rada Centra ili njegovo djelovanje.

Odluku Akademije o osnivanju Centra treba prihvatiti i najviše tijelo (Fakultetsko vijeće ili Znanstveno vijeće) Suosnivača (ako postoji), a odluka mora biti u skladu s njegovim Statutom i drugim temeljnim aktima (područje djelovanja i oblik organizacije).

Usvajanjem Odluke o osnivanju Centra na Skupštini Akademije Centar je osnovan i može se provesti konstituiranje. U suglasju sa zakonskim propisima Savjet Centara koji objedinjuje djelatnost svih osnovanih Centara kao svojih jedinica upisuje se pri Ministarstvu znanosti i tehnologije RH kao podružnica/e Akademije.

Ako Centar u roku od 10 mjeseci od donošenja Odluke iz članka 2. ovog Pravilnika ne započne svoje djelovanje koje može dokumentirati zaključenim ugovorima s gospodarstvom ili drugim zainteresiranim institucijama u zemlji ili inozemstvu, Akademija može produžiti mandat za pokretanje rada Centra još za narednih 10 mjeseci, iza kojeg roka odluke Akademije i Suosnivača (ako postoji) prestaju vrijediti.

Članak 3.

 1. Centar mora imati naziv koji nedvosmisleno upućuje na područje u kojem djeluje ili aktivnost za koju je osnovan.
 2. Centar se ne smije osnivati za aktivnosti koje su suprotne izvornim načelima Akademije.
 3. Centar treba djelovati u interesu gospodarstva Republike Hrvatske.
 4. Ako bi aktivnost Centra zahtijevala, s obzirom na opseg zadataka, dinamiku njihovog izvršenja i povećanje učinkovitosti, zapošljavanje djelatnika, Centar će predočenjem opsega poslova i zadataka te osiguranim izvorima prihoda za najmanje 18 mjeseci, suglasnost tražiti pismeno od HATZ.
 5. Ovim se Pravilnikom Centru ne mogu nametnuti obveze koje bi dovele u pitanje njegovu funkcionalnost i učinkovitost.

Članak 4.

Centrom upravlja Voditelj/ica Centra koji se bira iz redova članova Akademije, a iznimno suradnika Akademije.

Za voditelja/icu se bira osoba koja do sada ima uspješno uspostavljenu suradnju s gospodarstvom te se očekuje da će se ista i dalje nastaviti, a osnivanjem Centra i ojačati na obostranu korist.

Voditelj/ica Centra je osoba s posebnim ovlaštenjem na koju su prenijeta ovlaštenja za zaključivanje ugovora i raspolaganje sredstvima dotičnog Centra, a imenovan je od Akademije. Jedna osoba može biti voditelj najviše jednoga Centra.

Voditelj/ica Centra i nositelji ugovora čije se izvršenje provodi putem Centra čine Programsko vijeće Centra.

Ukoliko se u radu Centra uoče nepravilnosti u radu, Predsjedništvo Akademije svoje mišljenje treba dostaviti voditelju/ici Centra u pismenom obliku navodeći uočene nepravilnosti te utvrđujući rok u kojemu se iste moraju otkloniti. Akademija može Centru oduzeti pravo korištenja imena Akademije, ako se ogluši na dostavljeno mišljenje Predsjedništva i odbije ispraviti uočene nedostatke.

Pri Akademiji se osniva Savjet Centara koji čine dopredsjednik Akademije zadužen za tehnologijski razvoj ili predsjednik Akademije i voditelji/ice Centara.

Savjet centara ima predsjedatelja Savjeta centara koji se bira na četiri godine i član je Predsjedništva Akademije. Predsjedatelj Savjeta centara ima zamjenika koji mora biti jedan od voditelja/ica centara, koji zamjenjuje predsjedatelja u slučaju njegove spriječenosti

Centar ima svoje internetske stranice na adresi Akademije.

Članak 5.

Udruživanje u Centar je dragovoljno, a ograničeno je samo trajanjem projekta čija se aktivnost želi ostvariti preko Centra. U Centar se udružuju voditelji/ice projekata sa svojim timovima. Voditelj/ica projekta mora biti član Akademije u bilo kojem statusu. Centar će svojom aktivnošću poticati i gospodarstvo i upravne strukture da koriste specifične usluge Centra za pojedine oblike istraživanja (razvoj novih proizvoda, razvoj novih procesa, primjena novih postupaka u inoviranju postojećih tehnoloških rješenja, izrada prototipova ili nulte serije proizvoda za ispitivanje tržišta ili klinička ispitivanja kada se radi o lijeku i sl.).

Centar može organizirati i specijalne tečajeve za upoznavanje s najnovijim tehnikama rada te ostale ekspertne sastanke koji su od interesa za gospodarstvo. Centar nije osnovan za organizaciju velikih znanstvenih skupova ili kongresa, jer bi time izgubio osnovnu svrhu osnivanja, a to je znanstvenoistraživački rad te istraživanje i razvoj.

Članak 6.

Sredstva za rad Centra (oprema, prostor, hladni pogon) i njihovo korištenje osigurava voditelj/ica Centra.

Ako dotični Centar ima Suosnivača, on imenuje osobu koja će s voditeljem/icom Centra izraditi ugovor o korištenju sredstava za rad Centra kojeg će usvojiti Predsjedništvo Akademije i tijelo upravljanja Suosnivača te potpisati njihovi čelnici (dekan ili direktor te predsjednik Akademije).

Članak 7.

Svaki Centar ovisno o svojoj djelatnosti može pripremiti svoj poseban Pravilnik (Poslovnik) koji rješava pitanja poslovne tajne, zaštite intelektualnog vlasništva, te objavljivanja rezultata koji treba biti usvojen u skladu s člankom 6. stavak 2. ovog Pravilnika.

Voditelj/ica Centra obvezan je u potpunosti pridržavati se svih uvjeta ugovora (uključujući i pitanja iz stavka 1. ovog članka) koji su zaključeni s naručiteljem nekog projekta.

Voditelj/ica projekta u potpunosti je odgovoran za dinamiku izvršenja ugovora, pravodobnu dostavu izvješća, kao i za sadržaj izvješća. Za moguće neizvršavanje ugovora ili njihovo nekvalitetno izvršenje, koje bi moglo dovesti do zahtjeva naručitelja za povratom sredstava, odredit će se postupak praćenja dinamike izvršenja projekta i prihvaćanja svake dionice projekta od strane naručitelja (odobrenje pojedinih faza projekta).

Na taj način smanjit će se mogući rizik poslovanja unutar Centra na najmanju moguću mjeru.

Članak 8.

 1. Svaki projekt vodit će se na zasebnoj evidenciji i pratiti dinamika i izvršenja planiranih prihoda i rashoda. Nalogodavac za sredstva svakog projekta je voditelj/ica projekta uz odobrenje voditelja/ice Centra i ovlaštene osobe Akademije.
 2. Sredstva za financiranje zajedničkih aktivnosti Centra izdvajaju se tijekom godine na osnovu financijskog plana koji se donosi na početku svake kalendarske godine.
 3. Centar za uporabu imena Akademije te za vođenje financijskog poslovanja Centra na teret svog prihoda godišnje doznačuje Akademiji iznos od 10%, a prema dinamici priljeva sredstava.
 4. Centar može raspolagati samo svojim ostvarenim prihodima koji se nalaze na posebnoj stavci, umanjenoj za iznos naveden u stavku 3 članka 8., a uprihodovan je na žiro-račun Akademije.

Zajedničke aktivnosti Centra (zaključivanje ugovora, financijska evidencija, polugodišnja i završna financijska izvješća, stručna izvješća) su oni poslovi i zadaci koje zajednički dogovori Programsko vijeće Centra, a čine zakonsku obvezu.

Voditelj/ica projekta može od Centra zatražiti i potrebnu stručnu pomoć koja nije obuhvaćena redovitom djelatnosti Centra (npr. zaštita intelektualnog vlasništva, prijevod na strani jezik i sl.). U tom slučaju će Centar predložiti voditelju/ici projekta instituciju ili pojedinca koji može obaviti taj posao. Voditelj/ica projekta prema osobnom izboru zaključit će taj posao, provjeriti kvalitetu obavljenog posla te uz odobrenje ovlaštene osobe Akademije dati nalog za isplatu troškova za stručnu pomoć iz sredstava projekta kojeg vodi.

O namjenskom trošenju sredstava Centra brine se voditelj/ica centra uz nadzor glavnog tajnika Akademije.

Članak 9.

Suradnja i sudjelovanje u radu Centra započinje odlukom voditelja/ice projekta da želi pojedini projekt realizirati preko Centra.

Voditelj/ica Centra i voditelj/ica projekta određuju međusobna prava i obveze (u suglasju s Poslovnikom o djelovanju Centra) te donose odluku i pismeno obavještavaju Savjet Centara da će se projekt realizirati preko Centra.

U trenutku početka djelovanja Centra, Centar će preuzeti sve one projekte čije je izvršenje u tijeku, a za koje je voditelj/ica projekta s naručiteljem postigao dogovor da se njihov nastavak i završetak obavi preko Centra.

U nastavku svog djelovanja Centar će prihvaćati isključivo ugovore čije se izvršenje povjerava Centru u cijelosti.

Centar raspolaže onom opremom kojom voditelj/ica projekta u trenutku zaključenja ugovora s Centrom raspolaže u skladu s člankom 6. ovog Pravilnika i navede da mu je potrebna za izvršenje projekta. Za održavanje opreme i njezin funkcionalan rad odgovoran je voditelj/ica projekta. U cilju povećanja funkcionalnosti i iskorištenosti opreme, Centar može dio slobodnih kapaciteta opreme ustupiti uz naknadu za izvršenje drugih projekata.

Akademija potpisuje ugovor o izvršenju projekta s naručiteljem. Ugovor supotpisuju voditelj projekta i voditelj/ica Centra te ga dostavljaju na znanje Suosnivaču (ako postoji).

Ugovori i izvješća o izvršenju projekata čuvaju se u arhivi Centra. Kada se radi o podacima koji su zaštićeni poslovnom ili drugom kategorijom tajnosti podataka (što određuju voditelj/ica projekta i naručitelj) tada se izvješća zapečaćuju i čuvaju dok je voditelj/ica projekta suradnik Centra. U trenutku prestanka suradnje s Centrom voditelju/ici projekta se uručuju sva izvješća njegovih projekata, koja je on dužan čuvati u suglasju s odgovarajućim zakonskim odredbama.

O završenim projektima voditelj/ica projekta piše kratku dokumentacijsku karticu koja se objavljuje u Glasniku Akademije u rubrici “Aktivnosti Centara”. Dokumentacijska kartica treba sadržavati i podatke s pomoću kojih zainteresirani mogu uspostaviti vezu s voditeljem/icom projekta neposredno ili putem Centra.

Članak 10.

Centar prestaje s radom kada Akademija donese odluku o prestanku rada Centra, o čemu obavještava Suosnivača (ako postoji).

Razlozi za prestanak rada Centra su:

 • prestanak interesa za djelatnost zbog koje je Centar osnovan,
 • neaktivnost Centra duže od 18 mjeseci
 • prestanak postojanja Akademije ili Suosnivača,
 • nezakoniti postupci rada Centra, kojima bi se dovelo u pitanje ugled Akademije ili Suosnivača.

Članak 11.

Ako pri ukidanju Centra, do kojeg je došlo zbog razloga koji nisu navedeni u članku 10. postoje projekti čiju realizaciju treba nastaviti do njihovog završetka Savjet Centara će s voditeljem/icom Centra, voditeljem/icom istraživanja te naručiteljem projekta dogovoriti način i mjesto završetka projekta.

Oprema kojom Centar raspolaže u trenutku prestanka rada, raspoređuje se na način kako se rješava i završetak projekata koji su u tijeku u trenutku donošenja odluke o prestanku rada Centra, a uzima se u obzir ugovor o korištenju sredstava iz članka 6. ovog Pravilnika..

Članak 12.

Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja na  Predsjedništvu Akademije.

Izmjene i dopune Pravilnika donose se postupkom njegova donošenja uz njihovo prethodno usuglašavanje konsenzusom s voditeljima/icama Centara.

 

Prihvaćeno na 9. sjednici Predsjedništva Akademije 9. ožujka 2015.

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK:

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close