Pravilnik o organizaciji i radu Stručne službe

Na osnovi Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Predsjedništvo Akademije na svojoj 15. sjednici održanoj 19. prosinca 2016. donijelo je ovaj

 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU STRUČNE SLUŽBE

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuje se organizacija rada i sistematizacija poslova te prava i obveze zaposlenika kojima je osnova rad kod Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu: “Poslodavac”).

Članak 2. 

Postupajući po odredbama ovog Pravilnika Poslodavac će se pridržavati svih povoljnijih uvjeta rada ugovorenih za zaposlenike u ugovoru o radu.

Članak 3. 

Zaposlenik je obvezan savjesno i marljivo obavljati poslove radnog mjesta za koje je sklopio ugovor o radu, usavršavati svoje znanje i radne vještine, štititi poslovne interese Poslodavca i pridržavati se strukovnih i stegovnih pravila koja proizlaze iz organizacije posla i pravila struke.

Članak 4. 

Temeljna je obveza Poslodavca da zaposleniku dade posao i da mu za obavljeni rad isplati plaću i omogući ostvarivanje drugih prava utvrđenih ovim Pravilnikom, kao i da dobrom organizacijom osigura zaštitu zdravlja i osobnosti zaposlenika.

Članak 5.

Temeljna je obveza zaposlenika da svoje usluge rada podredi organizacijskim zahtjevima Poslodavca kojima se ostvaruju ciljevi poslovanja i da ugovoreni rad osobno odgovorno i na vrijeme obavi po uputama koje mu daje Poslodavac u skladu s naravi i vrstom rada.

 

II. ORGANIZACIJA RADA I PRAVILA O RADU

 

Članak 6. 

Poslodavac obavlja svoju djelatnost u skladu sa Statutom. Organizacijski ustroj Poslodavca u njegovoj je isključivoj nadležnosti.

Glavni tajnik Akademije direktno organizira i rukovodi Stručnom službom Akademije te kontrolira ostale stručne poslove.

Članak 7. 

Obveza je Poslodavca kao naredbodavca da vodi brigu o zaposleniku, da poznaje njegova zaduženja, da nadzire njegov rad i davanjem uputa olakša mu rad.

Članak 8. 

Obveza je zaposlenika da svoje umne i fizičke sposobnosti, znanja i vještine koristi u obavljanju poslova prema ugovoru o radu. U obavljanju radnih obveza svi su se zaposlenici obvezni uzajamno ispomagati.

Članak 9. 

Zaposlenik je obvezan čuvati poslovnu tajnu, podatke o svojim i tuđim prihodima te druge osobne podatke koje sazna pri obavljanju svojih poslova.

Članak 10.

Zaposleniku je zabranjeno otuđivanje ili nenamjensko korištenje imovine i predmeta koji pripadaju Poslodavcu.

Članak 11.

O obavljanju nekog posla za drugog poslodavca ili o sporednom zapošljavanju uz novčanu naknadu, zaposlenik je obvezan obavijestiti Poslodavca prije nego što posao počne obavljati. Sporedno zaposlenje ne smije nepovoljno utjecati na uspješnost rada zaposlenika. U protivnom, Poslodavac može zaposleniku zabraniti sporedno zaposlenje.

Članak 12.

Zaposlenik ne smije bez odobrenja Poslodavca za svoj ili tuđi račun sklapati poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac. U protivnom primjenjuju se kaznene odredbe Zakona o radu.

Članak 13.

Poslodavac ne smije tražiti od zaposlenika da za njega obavlja određene poslove u privatne svrhe ni u radnom ni u slobodnom vremenu.

Članak 14.

Zaposlenik se može slobodno udruživati u udruge i obavljati u njima dužnosti izvan svog radnog vremena i na način da te dužnosti ne umanjuju zaposlenikov radni angažman kod poslodavca.

 

III. ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

 

Članak 15. 

Zaposlenik je obvezan pridržavati se zabrane pušenja, upotrebe alkohola i narkotika u poslovnim prostorijama Poslodavca.

Članak 16. 

(1) Zaposlenik je dužan pridržavati se svih mjera zaštite na radu. Poslodavac je obvezan upozoriti zaposlenika na opasnosti koje su povezane s obavljanjem njegova posla kao i na mjere kojih se na radu mora pridržavati kako ne bi došlo do nesreće na poslu.

(2) Zaposlenik je obvezan upotrebljavati zaštitna sredstva i uređaje koji služe za zaštitu na radu.

(3) Zaposlenik može odbiti rad ako Poslodavac nije osigurao mjere zaštite na radu, ako nije postavio ispravne zaštitne uređaje ili osigurao zaštitna sredstva.

Članak 17.

Ako se zaposleniku dogodi nesreća na poslu, dužan je o tome odmah obavijestiti Poslodavca, a pomoć odmah zatražiti u zdravstvenoj ustanovi. Nesreću na poslu Poslodavac je dužan prijaviti po propisima.

Članak 18. 

Sa svim uređajima, strojevima, opremom, inventarom i priborom zaposlenik mora postupati s pažnjom dobrog gospodara. Potrošni materijal dužan je rabiti štedljivo. Poslovne prostorije dužan je čuvati zaključavanjem pri svakom njihovu napuštanju. Radno mjesto i povjerenu mu opremu i inventar zaposlenik je dužan svakodnevno dovesti u red, a tjedno i očistiti.

Članak 19. 

Zaposlenik je dužan pridržavati se svih propisa i mjera za sprečavanje požara.

 

IV. EVIDENCIJE O ZAPOSLENICIMA

 

Članak 20. 

Poslodavac o zaposlenicima vodi evidenciju prikupljanjem podataka. Evidentiraju se ovi podaci:

 • ime i prezime;
 • OIB;
 • spol;
 • dan, mjesec i godina rođenja;
 • mjesto rođenja, općina, županija;
 • prebivalište i adresa;
 • mjesto rada;
 • zanimanje;
 • školska sprema i institucija;
 • stručno obrazovanje;
 • stručna sprema za obavljanje poslova;
 • poslovi (radno mjesto) na kojem zaposlenik radi;
 • tjedno radno vrijeme zaposlenika u satima;
 • radni staž do zaposlenja kod ovog poslodavca;
 • je li ugovor o radu sklopljen na neodređeno ili određeno vrijeme;
 • je li zaposlenik invalid rada ili umirovljenik;
 • zaposlenje kod drugog poslodavca;
 • datum zasnivanja radnog odnosa;
 • datum prestanka radnog odnosa;
 • razlog prestanka radnog odnosa;
 • ugovor o radu.

Članak 21. 

Prikupljaju se i obrađuju i oni podaci o zaposlenicima i članovima njihove obitelji čije je vođenje propisano zakonom ili posebnim propisom radi ostvarivanja prava na radu po osnovi rada, odnosno prava iz zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Članak 22.

Obavještavanje zaposlenika Poslodavac provodi izravnim usmenim i/ili pismenim obavještavanjem.

 

V. SISTEMATIZACIJA POSLOVA

 

Članak 23. 

Sistematizacija je kratak popis i opis poslova koje zaposlenici obavljaju na radnim mjestima. Svakom radnom mjestu koje ima određeni naziv odgovara i određeni popis i opis poslova. Popis i opis poslova u sistematizaciji smatraju se sastavnim dijelom ugovora o radu. Sistematizacija je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 24. 

Poslodavac može, ovisno o potrebama poslovanja, mijenjati sistematizaciju poslova.

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 19. prosinca 2016. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o radu donesen na Skupštini Akademije 28. veljače 2006.

 

Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske:

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec

 

 

Prilog:

Sistematizacija poslova

 

SISTEMATIZACIJA POSLOVA

 

Redni broj

Naziv radnog mjesta

Opis poslova

1

Izvršni tajnik

· dr. sc.

· znanje engleskog jezika

· informatička pismenost

· 1 izvršitelj

·  obavlja poslove koje mu povjeri Predsjednik i Glavni tajnik Akademije

·  operativno organizira i nadzire poslove Stručne službe Akademije

·  surađuje s predsjednikom, predsjedništvom i tajnicima Odjela

·  organizira materijale za skupštine i sjednice predsjedništva te materijale vezane uz korespondenciju s Odjelima

·  skrbi o pismenoj komunikaciji s članovima Akademije, Odjelima i s Predsjedništvom te s drugim institucijama u zemlji i inozemstvu

·  surađuje pri ostvarivanju projekata Akademije

·  brine o postavljanju i održavanju sadržaja web stranica Akademije

2

Poslovni tajnik

 

· VSS ili magistar struke

· minimalno 3 godine radnog iskustva

· znanje engleskog jezika

· informatička pismenost

· 1 izvršitelj

·  vodi arhiv, tuzemnu i inozemnu korespondenciju Akademije

·  surađuje s Predsjedništvom i tajnicima Odjela

·  vodi i izrađuje zapisnike Skupština i sjednica Predsjedništva

·  vodi ažurno adresar članova i suradničkih organizacija

·  surađuje u pripremi i održavanju skupova koje organizira Akademija

·  surađuje pri pripremi projektne dokumentacije i ostvarivanju projekata Akademije

·  surađuje u pripremi publikacija Akademije

·  priprema i postavlja sadržaje na hrvatskom i engleskom jeziku te uređuje internetske stranice
Akademije

·  priprema dokumentaciju za sjednice tijela Akademije

·  priprema prijedloge javnih poziva i natječaja

·  priprema prijedloge programa rada Akademije

·  priprema izvještaje o radu i aktivnostima Akademije

·  vodi ostale poslove u okviru svoje stručne spreme

·  obavlja ostale poslove po nalogu predsjednika i glavnog tajnika

3

Referent općih i pravnih
poslova

 

·  VSS ili magistar struke

·  Minimalno 1 godina radnog iskustva

·  znanje engleskog jezika

·  informatička pismenost

·  1 izvršitelj

– obavlja poslovnu korespondenciju

· prati propise iz svog područja te s njima usklađuje poslovanje Akademije

·  pomaže u organizaciji javnih i publicističkih aktivnosti Akademije

·  vodi sve ostale poslove u okviru svoje stručne spreme

·  obavlja ostale poslove po nalogu predsjednika i glavnog tajnika

·  vodi arhiv, tuzemnu i inozemnu korespondenciju Akademije

·  surađuje s Predsjedništvom i tajnicima Odjela

·  vodi i izrađuje zapisnike Skupština i sjednica Predsjedništva

·  vodi ažurno adresar članova i suradničkih organizacija

·  surađuje u pripremi publikacija Akademije

·  priprema i postavlja sadržaje na hrvatskom i engleskom jeziku te uređuje internetske stranice Akademije

·  priprema dokumentaciju za sjednice tijela Akademije

·  organizira materijale za skupštine i sjednice predsjedništva te materijale vezane uz korespondenciju s Odjelima

·  skrbi o pismenoj komunikaciji s članovima Akademije, Odjelima i s Predsjedništvom te s drugim institucijama u zemlji i inozemstvu

·  priprema prijedloge javnih poziva i natječaja

·  priprema prijedloge programa rada Akademije

·  priprema izvještaje o radu i aktivnostima Akademije

4

Administrativni referent

·  SSS

·  znanje engleskog jezika

·  informatička pismenost

·  1 izvršitelj

– vodi evidenciju članova

·  vodi ažurno adresar članova i suradničkih organizacija

·  surađuje u pripremi i održavanju skupova koje organizira Akademija

·  surađuje u pripremi publikacija Akademije

·  obavlja ostale poslove po nalogu predsjednika i glavnog tajnika

·  obavlja administrativne poslove u uredu Akademije

·  vodi knjižnicu Akademije

·  vodi evidenciju službenih putovanja i putnih naloga

·  vodi propisane evidencije kadrova (matična evidencija, prisutnost na poslu)

·  vodi sve ostale poslove u okviru svoje stručne spreme

– slanje i preuzimanje pošte

– u suradnji s vanjskim servisom obavlja sljedeće poslove:

·  prati propise iz svog područja te s njima usklađuje poslovanje Akademije

·  vodi poslovne knjige Akademije po propisima koji su na snazi

·  surađuje s bankom, FINA-om i vanjskim servisima

·  knjiži svu financijsku dokumentaciju HATZ-a;

·  izrađuje periodične obračune i godišnji obračun HATZ-a;

·  obračunava plaću uz izradu JOPPD obrazaca i drugih propisanih obrazaca;

·  obračunava autorske honorare i ugovore o djelu s izradom JOPPD obrazaca i pratećih izvješća;

·  izrađuje statističke tromjesečne izvještaje, polugodišnje izvještaje i godišnji izvještaj;

·  izrađuje propisana izvješća za Državni ured za reviziju;

·  priprema izvještaje izvan propisanih razdoblja za potrebe Uprave i Predsjedništva

·  izvještava nadležne organe HATZ-a o financijskim rezultatima;

·  izvršava kunska plaćanja preko žiro računa;

·  priprema naloge za devizna plaćanja na teret HATZ-a;

·  obračunava PDV;

·  obračunava amortizaciju i vodi evidenciju osnovnih sredstava i sitnog inventara

·  vodi evidenciju osobnih članarina i članskih doprinosa pravnih osoba

·  vodi interno knjigovodstvo za potrebe odjela, zaklade, centara i projekata

·  priprema prijedlog financijskog plana za Skupštinu prema uputama

·  predlaže tekstove normativnih akata iz područja financija i knjigovodstva

·  obavlja druge povremene financijske i knjigovodstvene poslove

·  vodi sve ostale poslove u okviru svoje stručne spreme

·  obavlja ostale poslove po nalogu
predsjednika i glavnog tajnika

5

Voditelj projekta

·  dr. sc.

·  znanje engleskog jezika

·  informatička pismenost

·  više izvršitelja

·  koordinira aktivnosti na projektu

·  izvještava Predsjednika, Glavnog tajnika i voditelja centra o realizaciji projekta

·  skrbi o suradnicima na projektu i koordinira njihov rad

·  vodi projekt; vodi pravne, računovodstvene i poslovne aktivnosti na projektu

6

Suradnik na projektu

 

·  VSS ili magistar struke

·  znanje engleskog jezika

·  informatička pismenost

·  više izvršitelja

• obavlja poslove koje mu povjeri voditelj projekta ili voditelj centra

·  samostalno vodi ili surađuje na znanstvenom, istraživačkom ili poslovnom projektu Akademije

·  vodi ili surađuje s timom suradnika na projektu

·  obavlja poslove koje mu povjeri voditelj projekta u vezi ostvarenja projekta

7

Čistačica

·  NSS

·  radno iskustvo nije
uvjet

·  1 izvršitelj

·  održava čistoću u
poslovnim prostorijama

·  radi ostale pomoćne
poslove po nalogu glavnog tajnika

 

 

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close