Pravilnik o nagradama i priznanjima

Obrasce možete preuzeti ovdje:

Prilog 1.          Obrazac prijedloga za pokretanje postupka za dodjelu nagrade

Prilog 2.          Obrazac za bodovanje

Prilog 3.          Dodatni kriteriji za dodjelu nagrade “Vera Johanides” uspješnom mladom znanstveniku iz gospodarstva

Prilog 4.          Obrazac prijedloga za dodjelu medalja ili priznanja Akademije

Prilog 5.          Izjava da je kandidat proučio i da prihvaća Pravilnik o nagradama Akademije

 

Na temelju članka 40. Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od 13. svibnja 2015., Predsjedništvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske na svojoj 13. sjednici održanoj 18. travnja 2016. donosi

 

PRAVILNIK O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje postupak kandidiranja, odlučivanja i dodjele nagrada i priznanja Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu Akademija).

 

Članak 2.

Akademija dodjeljuje ove nagrade:

-do jedne Nagrade za životno djelo ‘Moć znanja‘;

-do pet Godišnjih nagrada ‘Rikard Podhorsky‘;

-do pet Nagrada mladim znanstvenicima ‘Vera Johanides‘, s tim da se jedna nagrada dodjeljuje uspješnom mladom znanstveniku iz gospodarstva.

 

Akademija jednom godišnje dodjeljuje nagrade pojedincima za naročite doprinose u inženjerskim strukama tehničkih i biotehničkih znanosti, kao i za ostvarivanje ciljeva i programa Akademije te samoprijegoran rad koji je pridonio njezinoj društvenoj afirmaciji.

 

Članak 3.

Nagrade se dodjeljuju:

-Nagrada za životno djelo ‘Moć znanja‘ dodjeljuje se u obliku povelje i medalje Akademije te odgovarajućeg novčanog iznosa prema financijskim mogućnostima Akademije i prijedlogu Odbora Znanstvenog fonda Akademije;

-Godišnja nagrada ‘Rikard Podhorsky‘ i Nagrada mladim znanstvenicima ‘Vera Johanides‘ dodjeljuju se u obliku povelje i odgovarajućeg novčanog iznosa prema financijskim mogućnostima Akademije i prijedlogu Odbora Znanstvenog fonda Akademije.

 

Nagrade dobitnicima uručuju se na Skupštini Akademije.

 

Članak 4.

Zaslužnim pojedincima ili institucijama Akademija iskazuje svoju zahvalnost dodjelom:

-medalje Akademije;

-priznanja Akademije.

Iskaze zahvalnosti dodjeljuje predsjednik Akademije ili po njemu ovlaštena osoba.

 

Iskazi zahvalnosti uručuju se na Skupštini Akademije, Predsjedništvu Akademije ili prigodom obilježavanja značajnih obljetnica u Akademiji ili izvan Akademije, kada su predstavnici Akademije poimenično pozvani da istima prisustvuju.

 

Članak 5.

Nagrada za životno djelo „Moć znanja” (iz čl. 2.) dodjeljuje se članu Akademije – istaknutom znanstveniku koji se naročito isticao u radu Akademije, za njegov cjelokupan znanstveno-istraživački rad u području tehničkih/biotehničkih znanosti i za višegodišnji doprinos napretku struke, s osobitim naglaskom na primjenu rezultata istraživačkoga rada.

 

Članak 6.

Godišnja nagrada ‘Rikard Podhorsky’ (iz čl. 2.) dodjeljuje se članu Akademije – istaknutom znanstveniku za naročito vrijedno znanstveno ili stručno dostignuće koje ima primjenu i koje je unaprijedilo suradnju s gospodarstvom, kao i istaknuti doprinos unaprjeđenju rada Akademije i njezinoj afirmaciji u svijetu tijekom proteklih pet godina.

 

Članak 7.

Nagrada mladom znanstveniku ‘Vera Johanides’ (iz čl. 2.) dodjeljuje se znanstveniku koji na dan objave Natječaja još nije navršio 35 godina i ima obranjen doktorat znanosti, a koji je u proteklih pet godina ostvario zamjetan osobni znanstveni ili stručni napredak ili postigao zapaženi doprinos u području koje istražuje.

Članak 8.

Medalja Akademije najviše je priznanje Akademije koja se dodjeljuje zaslužnim znanstvenicima, državnicima i gospodarstvenicima u posebnim prigodama, a po odluci Skupštine, Predsjedništva ili predsjednika Akademije.

 

Priznanje Akademije je priznanje koje se dodjeljuje pojedincima ili institucijama za ostvarene rezultate koje su sastavni dio programa rada Akademije i time pridonijele promociji ugleda Akademije u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 9.

Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrada ‘Moć znanja’ i ‘Rikard Podhorsky’ može dati registrirana znanstvena ustanova/organizacija, odjel Akademije ili skupina od najmanje deset članova Akademije.

Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrade mladom znanstveniku ‘Vera Johanides’ mogu dati najmanje tri člana Akademije ili odjel Akademije.

Natječaj za dodjelu nagrada raspisuje se jednom godišnje, u pravilu u listopadu svake godine.

 

Članak 10.

Prijava za natječaj za dodjelu nagrade Akademije treba sadržavati:

 1. Prijedlog za pokretanje postupka s obrazloženjem i odlukom predlagatelja ( čl. 9. – Prilog 1.);
 2. Životopis kandidata;
 3. Prikaz i ocjenu radova i djelatnosti kandidata razvrstane po skupinama (prema Prilogu 2. ovog Pravilnika),  a za mladog znanstvenika iz gospodarstva ispunjavanje uvjeta vezanih uz inovativno djelovanje (Prilog 3.). Kandidati su dužni dati poveznice na izvore informacija kako bi se njihovi podaci mogli provjeriti. Obveza kandidata je da dostavi isključivo provjerljive podatke, odnosno dokumente koji to nedvojbeno dokazuju. Ako prijava ne sadrži podatak iz kojeg je vidljiva ili je moguće provjeriti svaku navedenu aktivnost, smatrat će se nepotpunom i neće se uzeti u postupak;
 4. Izjavu da je kandidat proučio i da prihvaća Pravilnik o nagradama Akademije.

 

Članak 11.

Prijedlog za iskaze zahvalnosti Akademije iz čl. 4. predlažu Predsjedništvo Akademije, odbori Akademije i odjeli Akademije (Prilog 4.).

Prijedlog se upućuje Upravi Akademije najmanje 60 dana prije namjere za dodjelu.

 

 

 

Članak 12.

Prijava za natječaj za nagrade Akademije (iz čl. 2.) podnosi se Tajništvu Akademije poštom i elektroničkim putem prema obrascu koji je prilog ovog Pravilnika, uz priloge navedene u obrascu, do roka koji je određen pri raspisivanju Natječaja za dodjelu nagrada te se prosljeđuje Odboru za nagrade.

Članak 13.

Odbor za nagrade ima deset članova koji su svi u statusu člana Akademije. Članovi Odbora su dopredsjednik Akademije (po funkciji) i devet članova koje bira Skupština na prijedlog Predsjedništva. Mandat članova Odbora traje četiri godine.

Mandat dopredsjednika Akademije u Odboru u vremenskom je razdoblju obnašanja dužnosti dopredsjednika. Devet, od Skupštine, izabranih članova Odbora biraju između sebe predsjednika koji rukovodi radom Odbora, a potvrđuje ga Predsjedništvo Akademije.

Članak 14.

Odbor za nagrade na svojoj sjednici provjerava pristigle prijave na natječaj i utvrđuje jesu li izrađene prema uvjetima navedenim u natječaju. Nepotpune prijave isključuju se iz natječaja.

Kompletne prijave ulaze u natječajni postupak i za svaku prijavu odabiru se dva izvjestitelja koji nisu članovi Odbora ili neposredni suradnici kandidata. Svaki izvjestitelj izrađuje zasebno izvješće – ocjenu i bodovanje, prema prijavi kandidata i ovom Pravilniku. Izvješće, pisano i u elektroničkom obliku, izvjestitelj dostavlja Tajništvu Akademije koje izvješće proslijeđuje Upravi i predsjedniku Odbora. Predsjednik Odbora može zatražiti pojašnjenja od svakog pojedinog izvjestitelja. Predsjednik Odbora tada proslijeđuje sva izvješća članovima Odbora na pregled i mišljenje s rokom za primjedbe.

Na sjednici Odbora predsjednik izvještava o kandidatima. Kad predsjednik Odbora završi izvještavanje o svim kandidatima i raspravu, članovi Odbora pristupaju tajnom glasovanju.

Tajno glasovanje provodi se pripremljenim glasačkim listićima na kojima se nalaze imena i prezimena svakog kandidata, nagrada za koju je predložen te naznaka za koliko se kandidata glasuje za svaku nagradu. Svi glasački listići su identični. Glasovanje se obavlja pojedinačno, u zasebnom prostoru i prostoriji osiguranoj od strane Akademije.

Odbor za dodjelu nagrada donosi odluke glasovanjem na sjednici na kojoj je nazočno najmanje 2/3 članova Odbora (sedam, 7). Odluka je pravovaljana ako je donesena natpolovičnom većinom glasova svih članova Odbora (najmanje 6).

Svaki član Odbora na sjednici nakon izbora ima pravo uvida u glasačke listiće.

Predsjednik Odbora sastavlja zapisnik s mišljenjem izvjestitelja, rezultatima glasovanja za svakog kandidata i sažetkom (najviše 100 riječi) za svakog kandidata te prijedlog upućuje Upravi i Predsjedništvu na donošenje odluke. Dopredsjednik Akademije kao član Odbora izvješćuje Upravu i Predsjedništvo o tijeku sjednice.

Član Odbora ne može biti predloženik za nagradu. Član Odbora u bliskoj suradnji ili srodstvu s predloženikom treba se suzdržati od glasovanja za takvog predloženika.

Članak 15.

Svaki od pristupnika za nagrade treba uz ostalu dokumentaciju dostaviti i potpisanu Izjavu da je proučio i da prihvaća Pravilnik o nagradama Akademije s prilozima i da su podaci u prijavi istiniti pod moralnom i materijalnom odgovornošću, te da ih može na upit pojedinačno dokumentirati izvjestiteljima. Članovi Akademije kao predlagatelji koji potpisuju prijavu, svojim potpisima potvrđuju da su svi navedeni podaci kandidata istiniti.

 

Nagrada za životno djelo ‘Moć znanja’

U slučaju da je broj pristupnika veći od dva, a u prvom glasovanju (1. krug) niti jedan od pristupnika ne dobije natpolovičnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja (2. krug). U ponovljenom glasovanju kao kandidati sudjeluju dva pristupnika koji su u prethodnom krugu dobili najveći broj glasova. U slučaju jednakog broja glasova nagradu dobiva kandidat koji je u postupku bodovanja ostvario veći broj bodova u dijelu aktivnosti u Akademiji.

 

Godišnje nagrade ‘Rikard Podhorsky’i

Nagrade mladim znanstvenicima ‘Vera Johanides’

U slučaju da je broj pristupnika manji ili jednak broju nagrada koje se dodjeljuju, obavlja se samo jedan krug glasovanja. Nagrade se dodjeljuju pristupnicima s natpolovičnim brojem glasova članova Odbora (najmanje 6).

U slučaju da je broj pristupnika veći od broja nagrada koje se dodjeljuju, a u prvom glasovanju (1. krug) niti jedan od pristupnika ne dobije natpolovičnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja (2. krug). U ponovljenom glasovanju kao kandidati sudjeluje pet pristupnika koji su u prethodnom krugu dobili najveći broj glasova. U slučaju da u 2. krugu glasovanja ni jedan pristupnik ne dobije natpolovični broj glasova, Godišnje nagrade ‘Rikard Podhorsky’ i Nagrade mladim znanstvenicima ‘Vera Johanides’ se ne dodjeljuju.

Članak 16.

Konačnu odluku o iskazu zahvalnosti na osnovi obrazloženog prijedloga, sukladno čl. 11 ovoga Pravilnika, donosi Predsjedništvo Akademije javnim izjašnjavanjem. Prijedlog za Predsjedništvo priprema Uprava Akademije u roku od 14 dana po primitku prijedloga. Uprava je obvezna osigurati sve potrebne podatke uz prijedlog da bi Predsjedništvo moglo bez dvojbe prihvatiti ili odbiti prijedlog. Prijedlog koji nije prihvaćen na Predsjedništvu može se obnoviti i ponovno uputiti na razmatranje u roku od 6 mjeseci. Prijedlog koji nije dva puta prihvaćen na Predsjedništvu ne može se ponovno predložiti.

 

Članak 17.

Administrativne poslove Odbora obavlja stručna služba Akademije uz nadzor dopredsjednika Akademije kao člana Odbora.

 

Članak 18.

 

O prijedlogu dobitnika nagrada koji je ostvaren na temelju članka 12. ovog Pravilnika, Predsjedništvo Akademije provodi tajno glasanje i svoju odluku upućuje Skupštini Akademije na dodjelu.

 

Na dodjelu nagrada pozivaju se sponzori. O dobitnicima nagrada poslije održane Skupštine izvješćuje se javnost, a obavijest o dobitnicima uvrštava se na internetske stranice Akademije i objavljuje u glasniku Akademije „Tehničke znanosti/Engineering Power”.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o nagradama donesen 15. prosinca 2014. godine.

 

U Zagrebu, 18. travnja 2016.

 

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

Predsjednik:

                       

 

 

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec

 

Prilog 1.       Obrazac prijedloga za pokretanje postupka za dodjelu nagrade

Prilog 2.      Obrazac za bodovanje

Prilog 3.       Dodatni kriteriji za dodjelu nagrade “Vera Johanides” uspješnom mladom znanstveniku iz gospodarstva

Prilog 4.       Obrazac prijedloga za dodjelu medalja ili priznanja Akademije

 

 

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Kačićeva 28

10000 ZAGREB

 

Prilog 1. Obrazac prijedloga za pokretanje postupka za dodjelu nagrade

 


_________________
(mjesto i datum)

PRIJEDLOG
za pokretanje postupka za dodjelu nagrade

Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

 

A) PODACI O KANDIDATU

Prezime

Ime

OIB

Mjesto rođenja

Znanstveno zvanje

Znanstveno-nastavno zvanje

Zaposlen u

Adresa zaposlenja

Kućna adresa

e-mail

URL

 

B) PODACI O NAGRADI ZA KOJU SE PREDLAŽE

Vrsta nagrade

a) Nagrada za životno djelo „Moć znanja“
b) Godišnja nagrada ‘Rikard Podhorsky’
c) Nagrada mladom znanstveniku ‘Vera Johanides’

d) Nagrada „Vera Johanides” mladom znanstveniku iz gospodarstva

 

OBRAZLOŽENJE

Nagrada za koju se predlaže s obrazloženjem do 200 riječi

Znanstveno područje

Polje

Grana

 

C) ZAVRŠNA ODLUKA

 

D) PODACI O PREDLAGATELJU

Naziv tvrtke predlagatelja*

Adresa

Ime i prezime čelnika predlagatelja

Potpis čelnika i pečat tvrtke

*Ako je predlagatelj skupina znanstvenika članova Akademije, prilaže se popis osoba s osobnim potpisima i njihovim OIB-ovima.

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE
Kačićeva 28
10000 ZAGREB

 

Prilog 2. Obrazac za bodovanje

 

Prilog – Uputa za izradu prikaza djelatnosti kandidata i način bodovanja

Prilog 1. Upute za izradu prikaza djelatnosti kandidata za status članstva u Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske

(Prikaz djelatnosti kandidata treba uskladiti s Obrascem za bodovanje radova – Prilog 2., koji u .doc formatu dopušta unos podataka o kandidatu.)

 

 1. Publikacije
 2. Mentorstvo i recenzije
 3. Voditelj projekta
 4. Nastavna djelatnost
 5. Istraživačka i razvojna postignuća
 6. Ostvareni projekti
 7. Znanstvene organizacije i stručna društva
 8. Znanstvene i stručne nagrade i priznanja
 9. Aktivnosti u HATZ-u

 

Prilog 2. Obrazac za bodovanje radova kandidata za status članstva u Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske – Način bodovanja

 

Ime i prezime kandidata:                                                                                                       

Institucija:                                                                                                                                   

Mjesto za koje se kandidira u Akademiji:                                                                         

Datum:                                                       

 

 
REDNI BROJ BODOVI BROJ RADOVA UKUPNO
1. Publikacije
1.1. Autor knjige
1.1.1. Sveučilišni udžbenik od posebnog značaja 40
1.1.2. Sveučilišni udžbenik 30
1.1.3. Znanstvena knjiga od posebnog značaja 25
1.1.4. Znanstvena knjiga 15
1.1.5. Rječnik 15
1.2. Autor dijelova knjige
1.2.1.Poglavlje u međunarodnoj knjizi (max. 5) 15
1.2.2.Poglavlje u domaćoj knjizi (max. 5) 10
1.2.3. Enciklopedijske natuknice (max. 10) 2
 

1.3. Znanstveni ili stručni rad u časopisu ili zborniku

1.3.1. Znanstveni članak u indeksiranom časopisu, Q1 20
1.3.2. Znanstveni članak u indeksiranom časopisu, Q2 15
1.3.3. Znanstveni članak u ostalim indeksiranim časopisima 10
1.3.4. Znanstveni članak u ostalim časopisima 4
1.3.5. Rad (cjelovit tekst) u zborniku istaknutog međunarodnog znanstvenog skupa 8
1.3.6. Rad (cjelovit tekst) u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa 4
1.3.7. Rad (cjelovit tekst) u zborniku domaćeg znanstvenog skupa 4
1.3.8. Stručni članak u časopisu ili zborniku 3
1.3.9. Popularizacijski članak (max. 5) 2
1.4. Izdavaštvo
1.4.1. Urednik knjige (udžbenika) 10
1.4.2. Urednik znanstvenog zbornika ili časopisa 10
1.4.3. Urednik stručnog časopisa 6
1.4.4. Član uredničkog odbora međunarodnog časopisa 5
1.4.5. Član uredničkog odbora domaćeg časopisa 3
1.5. Znanstveni skupovi
1.5.1. Predsjednik organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa (max. 10) 10
1.5.2. Predsjednik organizacijskog odbora znanstvenog skupa (max. 10) 8
1.5.3. Član organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa (max. 10) 7
1.5.4. Član organizacijskog odbora znanstvenog skupa (max. 10) 5
2. Recenzije i mentorstvo
2.1. Recenzent međunarodnih znanstvenih projekata (max. 10) 8
2.2. Recenzent bilateralnih ili multilateralnih projekata (max. 10) 7
2.3. Recenzent znanstvenih projekata (max. 10) 6
2.4. Recenzent tehnoloških projekata (max. 10) 4
2.5. Mentor doktorata 10
2.6. Mentor magisterija znanosti 7
2.7. Mentor poslijediplomskog specijalističkog rada 5
3. Voditelj projekta
3.1. Voditelj međunarodnog znanstvenog projekta 20
3.2. Voditelj radnog paketa međunarodnog znanstvenog projekta 10
3.3. Voditelj domaćeg znanstvenog projekta 12
3.4. Voditelj domaćeg tehnološkog projekta 14
3.5. Voditelj bilateralnog znanstvenog projekta 10
3.6. Voditelj/koordinator (za domaćeg partnera) međunarodnog stručnog projekta 10
3.7. Voditelj značajnijeg projekta suradnje s gospodarstvom 10
4. Nastavna djelatnost
4.1. Program i predavanja novog predmeta 6
4.2. Osnovan novi laboratorij 12
4.3. Osnovan i operacionaliziran novi zavod, institut, visoko učilište 25
4.4. Osnovan novi poslijediplomski studij 10
5. Istraživačka i razvojna postignuća
5.1. Registrirani međunarodni patent 25
5.2. Registrirani domaći patent 10
5.3. Registriran industrijski dizajn 6
5.4. Tehničko unapređenje 4
5.5. Novi proizvod (max. 5) 6
5.6. Novi soj, sorta, vrsta (max. 5) 10
5.7. Novi programski paket/software (max. 5) 6
5.8. Nagrađen arhitektonski i građevinski projekt ili urbanistički plan
5.8.1.Međunarodno nagrađeni arhitektonski ili građevinski projekt ili urbanistički plan 25
5.8.2.Na javnom natječaju nagrađeni arhitektonski, građevinski projekt ili urbanistički plan 15
6. Ostvareni projekti
6.1. Nova proizvodnja 15
6.2. Tehnička dijagnostika, ekspertize (max. 5) 2
6.3. Studije (max. 5) 5
6.4. Realizirani projekti (pozitivno vrednovani od stručne javnosti – izložba, opis u javnom glasilu i sl.)
6.4.1. Autor (max. 10) 8
6.4.2. Glavni projektant, vodeći planer značajnog projekta (max. 10) 10
6.5. Realizirani projekti građevina i prostorni planovi od interesa za državu i županije 25
6.6. Osnivanje novog proizvodnog programa s više od 50 zaposlenih 25
6.7. Osnivanje novog proizvodnog programa do 50 zaposlenih 10
7. Znanstvene organizacije i stručna društva
7.1. Osnivač-suosnivač 10
7.2. Predsjednik, dekan (boduje se svaki mandat) 10
7.3. Dopredsjednik, glavni tajnik, prodekan (boduje se svaki mandat) 7
7.4. Predstojnik Zavoda, Katedre ili Odjela (boduje se svaki mandat) 7
7.5. Član (max. 10) 2
 

8. Znanstvene i stručne nagrade i priznanja

8.1. Državna odličja i nagrade 15
8.2. Nagrade HATZ-a i druge nagrade od posebnog značaja 10
8.3. Priznanja ili nagrade znanstvenih organizacija, znanstvenih ili stručnih društava i udruženja 5
8.4. Nagrade za inovacije i sl. (max. 5) 5
9. Aktivnosti u HATZ-u
9.1. Suosnivač 20
9.2. Predsjednik 20
9.3. Dopredsjednik, glavni tajnik 10
9.4. Predsjednik odbora ili tajnik odjela 5
9.5. Voditelj Centra Akademije 10
9.6. Znanstveni rad u publikacijama HATZ-a (prvo objavljivanje) 5
9.7. Ostali radovi u publikacijama HATZ-a 3
9.8. Predsjednik Skupa kojega organizira HATZ 12
9.9. Član znanstvenog i/ili organizacijskog odbora skupa u organizaciji HATZ-a 6
9.10. Sudjelovanje na skupovima u organizaciji HATZ-a 3
9.11. Sudjelovanje u radu Predsjedništva, Odbora i Centra HATZ-a po godini 2
 UKUPNO BODOVA

 

Važne napomene:

 

U svim kategorijama od posebnog značaja, takav status potvrđuje izborno povjerenstvo uz posebnu argumentaciju kandidata (npr. nagrađeno djelo, publikacija visokog međunarodnog odjeka itd.)

 

 1. Međunarodnim znanstvenim skupom smatra se skup s međunarodnom recenzijom radova i zbornikom radova, pod pokroviteljstvom najmanje jedne međunarodno priznate i uvažene znanstvene organizacije.
 2. Istaknut međunarodni znanstveni skup je skup u organizaciji uglednih međunarodnih organizacija u pojedinim područjima (npr. IEEE, ASME, AIAA itd.). Takav status potvrđuje izborno povjerenstvo.
 3. Isti naslov iz knjige, poglavlja u knjizi, rada, itd. može se navesti samo jednom.
 4. Ovisno o broju suautora radovi se vrednuju kao: do 3 autora 100%; 4 autora 75 %, 5 autora 50%, više autora 100%/broj autora.
 5. 5.   Bodovi postignuća proisteklih iz etablirane međunarodne suradnje (ugovoreni međunarodni znanstveni i stručni projekti i sl.) povećavaju se za 25%. Takav status potvrđuje izborno povjerenstvo uz posebnu argumentaciju kandidata.

 

Prilog 3. Dodatni kriteriji za dodjelu nagrade “Vera Johanides” uspješnom mladom znanstveniku iz gospodarstva

 

_________________
(mjesto i datum)

 

 

Dodatni kriteriji za dodjelu nagrade “Vera Johanides”

uspješnom mladom znanstveniku iz gospodarstva

 

Osim kriterija propisanih Pravilnikom o nagradama, znanstvenik mora imati barem jedan dokaz o posjedovanju/ispunjavanju uvjeta vezanih za inovativno djelovanje u području gospodarstva, koji se odnose na patente, inovacije, izume, industrijski dizajn i tehničko unapređenje.

 

Patent, inovacija, odnosno drugi oblik doprinosa kandidatu se priznaje ukoliko postoji uredno rješenje nadležnog tijela o postojanju, odnosno potvrda pravne osobe ili fizičke osobe – poduzetnika u kojoj je patent, inovacija ili drugi oblik doprinosa korišten, odnosno primjenjivan.

 

Rješenje/potvrda ne mogu biti stariji od 5 godina, odnosno za patente tijekom važenja patenta ili održavanja patenta.

 

Prijavu za nagradu za mladog znanstvenika iz gospodarstva mogu podnijeti najmanje 3 člana Akademije ili odjel Akademije.

 

Prijava za nagradu treba još i sadržavati:

 1. Naziv patenta,      inovacije ili drugog oblika doprinosa;
 2. Rješenje ili potvrdu      nadležnog tijela o inovativnom djelovanju kandidata;
 3. Kratki opis patenta,      inovacije ili drugog oblika doprinosa;
 4. Mogućnost primjene      patenta, inovacije ili drugog oblika doprinosa;
 5. Obrazloženje      rezultata primjene patenta, inovacije ili drugog oblika doprinosa;
 6. Ostale podatke koje      kandidat smatra korisnim radi lakše ocjene prijedloga.

 

Sve prijave imaju jednak status bez obzira od kojeg predlagača potječu.

 

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE
Kačićeva 28
10000 ZAGREB

 

Prilog 4. Obrazac prijedloga za dodjelu medalja ili priznanja Akademije


_________________
(mjesto i datum)

Obrazac prijedloga za dodjelu medalja ili priznanja Akademije

 

Prijedlog mora sadržavati:

-osnovne podatke o predlagatelju;

-osnovne podatke o pojedincu ili instituciji za koju se predlaže dodjela;

-status osobe u Akademiji i njegove aktivnosti u djelovanju Akademije u proteklom razdoblju. Za osobe koje nisu članovi Akademije navesti razlog zbog čega se predlaže dodjela iskaza zahvalnosti;

-područje djelovanja pojedinca ili institucije;

-detaljno obrazloženje prijedloga dodjele iskaza zahvalnosti (pojedincu ili instituciji);

-razdoblje na koje se odnosi dodjela (razdoblje u kojem se dogodila zasluga ili postignuće za koje se dodjeljuje medalja ili priznanje);

-koji iskaz zahvalnosti se predlaže;

-imena i prezimena najmanje tri člana Akademije koji su izradili i osobno potpisali prijedlog;

-naziv tijela Akademije koje je jednoglasno ili natpolovičnom većinom svojih članova prihvatilo prijedlog.