Poslovnik o radu odjela

Na osnovi članka 18. Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Predsjedništvo Akademije na svojoj 15. sjednici, održanoj 19. prosinca 2016., donijelo je ovaj

 

POSLOVNIK O RADU ODJELA

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

Članak 1.

Ovim Poslovnikom određuje se način rada Odjela, donošenje odluka, izbor te djelovanje tajnika i njegovog zamjenika.

 

I. Rad Odjela

 

Članak 2.

Odjel je jedan od temeljnih organizacijskih i djelatnih oblika Akademije. Djelovanje Odjela odvija se na sjednicama Odjela te tijekom organizacije i suradnje u različitim projektima izvođenim unutar Odjela ili Akademije, s privrednim subjektima ili institucijama, što su ih prihvatili Uprava, Predsjedništvo ili Skupština Akademije.

Odjel na sjednicama može djelovati u dva sastava: širem i užem. Širi sastav Odjela čine svi njegovi članovi u statusu člana Akademije, suradnika Akademije, emeritusa Akademije i međunarodnog člana Akademije. Uži sastav Odjela čine članovi Akademije i suradnici Akademije. Odjel se sastaje redovno u širem sastavu. U užem sastavu Odjel se sastaje prilikom provođenja postupka izbora, napredovanja i prestanka članstva.

Djelovanje odjela odvija se na sjednicama odjela i kroz suradnju na različitim projektima te na skupovima koje organizira Odjel, kao i kroz suradnju HATZ-a s gospodarskim subjektima. Rad Odjela na sjednicama je javan. Na sjednice Odjela mogu se pozivati i osobe koje nisu članovi Odjela ili članovi Akademije.

Odjel organizira najmanje jednom u dvije godine javnu raspravu ili skup na kojem se raspravlja o aktualnim pitanjima znanosti i tehnologije. Odjel šalje najmanje jedan rad godišnje za publiciranje u Godišnjaku Akademije.

 

II. Donošenje odluka

 

Članak 3.

Odluke na sjednicama Odjela donose se glasanjem. Za pravovaljano glasanje sjednici Odjela treba prisustvovati više od polovice svih članova (šireg sastava) Odjela.

Odluka je donijeta ako je za nju glasala većina članova. Izuzetno se prije donošenja odluke izjašnjavanje članova koji su spriječeni sudjelovati na sjednici može zatražiti pismenim putem ili elektroničkom poštom.

Za pravovaljano odlučivanje o pitanjima izbora, napredovanja i prestanka članstva sjednici Odjela treba prisustvovati više od polovice članova užeg sastava Odjela koji tajno glasaju.

Pri napredovanju člana Odjela koji ima status suradnika Akademije u status člana Akademije u glasanju sudjeluju samo članovi Odjela koji imaju status člana Akademije. Napredovanje je potvrđeno ukoliko je tajnim glasanjem prikupljeno više od polovice glasova svih članova Odjela u statusu člana Akademije.

Pri izboru novih članova suradnika sudjeluju članovi užeg sastava Odjela (članovi i suradnici). Izbor je potvrđen ukoliko je tajnim glasanjem prikupljeno više od polovice glasova svih članova Odjela u užem statusu.

Glasanje na sjednicama Odjela je javno, osim kad se odlučuje o napredovanju, izboru ili prestanku članstva.

Sjednice Odjela održavaju se u pravilu fizički, ali je moguće i elektronički (posebno u slučaju potrebe brzog reagiranja).

 

III. Izbor i djelovanje tajnika Odjela te zamjenika tajnika Odjela

 

Članak 4.

Tajnika Odjela i zamjenika tajnika Odjela predlaže se na sjednici Odjela. Kandidat za tajnika Odjela i njegovog zamjenika mora biti član užeg sastava Odjela. Za kandidata tajnika ili njegovog zamjenika je izabrana ona osoba za koju je glasalo više od polovice užeg sastava članova Odjela.

Izbor tajnika i njegovog zamjenika potvrđuje se na rok od četiri godine na Skupštini Akademije. Na istu dužnost ista se osoba može ponovno izabrati samo još jedan put.

Tajnik, odnosno njegov zamjenik predstavlja Odjel u tijelima Akademije, a u dogovoru s predsjednikom i glavnim tajnikom i u javnosti. Tajnik obavlja ove poslove Odjela: organizira i saziva sjednice Odjela, najmanje jednom u tri mjeseca; izvještava tijela Akademije i Odjel; provodi zaključke Odjela; vodi zapisnike sjednica; vodi dokumentaciju i arhiv Odjela; vodi korespondenciju Odjela. U slučaju spriječenosti može ovlastiti svog zamjenika da u njegovo ime obavi potrebne poslove.

Tajnik, odnosno njegov zamjenik, dužan je redovito nazočiti na sjednicama Predsjedništva Akademije i provoditi odluke Skupštine, Predsjedništva i Uprave u svojem Odjelu. Tajnik saziva sastanke Odjela i, u cilju održavanja stalne razine aktivnosti Odjela, skrbi o jačanju strukovne snage Odjela, prati aktivnosti članova u Odjelu i u provođenju inicijativa Skupštine, Predsjedništva i Uprave Akademije. Također skrbi i potiče publicističku aktivnost članova, njihovu suradnju s privredom i drugim institucijama, a osobito se brine i prati aktivnosti članova svog Odjela vezane uz rad Akademije i o ispunjavanju preuzetih obveza članova Odjela prema Akademiji (preuzete obveze koje proizlaze iz članstva članova Odjela u drugim tijelima Akademije, obveze spram preuzetih publicističkih i organizacijskih djelatnosti Akademije, redovitog plaćanja članarine i sl.).

Prestanak funkcije tajnika ili njegovog zamjenika nastupa njihovom izraženom voljom, istekom mandata, djelovanjem više sile ili iskazivanjem nepovjerenja od strane članova. Uprava tajniku odjela u slučaju neizvršenja obveza također može izglasati nepovjerenje, kao i Predsjedništvo. Predsjedništvo tada imenuje vršitelja dužnosti tajnika odjela do sljedeće skupštine.

 

Članak 5.

Postupak predlaganja za napredovanje članova, za predlaganje novih članova i za prestanak članstva podrobno je određen Pravilnikom o izboru u članstvo HATZ-a.

Za tehničku provedbu postupka napredovanja, izbora i prestanka članstva i poštivanje postavljenih rokova odgovoran je tajnik Odjela, odnosno njegov zamjenik.

 

IV. Članovi Odjela

 

Članak 6.

Broj članova Odjela ograničen je, a utvrđuje ga Skupština Akademije. Po ukazanoj potrebi, temeljem odluke Predsjedništva, dopustivo je da član izabran u jedan Odjel prijeđe za člana u drugi Odjel, ako je prethodno postignuta suglasnost oba Odjela te ako je prema stručno/znanstvenom profilu sukladan s Odjelom u koji prelazi.

 

Članak 7.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja. Poslovnik donesen na Skupštini 3. travnja 2002. stavlja se ovim van snage.

 

Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec