Pravilnik o izboru u članstvo

Na temelju članka 18., 23., 25 i 47. Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od 29. travnja 2018. godine (u daljnjem tekstu: Statut Akademije), Skupština Akademije tehničkih znanosti Hrvatske na svojoj 34. sjednici održanoj dana 29. travnja 2018. godine donosi

 

PRAVILNIK O IZBORU U ČLANSTVO

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuju se postupak i kriteriji izbora članova te prestanak članstva u Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu: Akademija).

Tehničkim znanostima u smislu ovog Pravilnika i Statuta Akademije smatraju se tehničke i biotehničke znanosti.

Članak 2.

 

Sukladno čl. 16. Statuta Akademije, Akademija ima sljedeće kategorije članova: redoviti član Akademije, član suradnik Akademije, član emeritus Akademije, međunarodni član Akademije, član gospodarstvenik Akademije, počasni član Akademije i podupirući član Akademije.

Član gospodarstvenik Akademije može biti samo fizička osoba.

Podupirući član Akademije može biti pravna osoba ili privatni donator.

 

Članak 3.

Broj članova Akademije utvrđen je temeljem načela zatvorenog broja (numerus clausus) kako slijedi:

 • Broj redovitih članova Akademije je najviše 124;
 • Broj članova suradnika Akademije je najviše 112;
 • Broj međunarodnih članova Akademije je najviše dva po Odjelu odnosno ukupno najviše 28;
 • Broj počasnih članova Akademije je najviše 20;
 • Broj članova gospodarstvenika Akademije je najviše 12;

te temeljem načela otvorenog broja:

 • Broj članova emeritusa Akademije nije ograničen;
 • Broj podupirućih članova Akademije nije ograničen.

Broj članova Akademije koji je ovim člankom ograničen može se promijeniti samo odlukom Skupštine Akademije na temelju obrazloženog prijedloga Predsjedništva Akademije.

Broj članova Akademije po odjelima Akademije naveden je u Privitku 1.

 

II. PREDLAGANJE ZA IZBOR ZA ČLANSTVO U AKADEMIJI

 

Članak 4.

Predsjedništvo na prijedlog Uprave potvrđuje broj slobodnih mjesta po Odjelima, donosi odluku o pokretanju javnog poziva za izbor novih članova i priprema tekst javnog poziva.

Sukladno čl. 25. Statuta Akademije, Skupština Akademije odlučuje o izboru članova suradnika Akademije te potvrđuje izabrane redovite članove, međunarodne članove, članove emerituse, članove gospodarstvenike i počasne članove.

Sukladno čl. 32. Statuta Akademije, Predsjedništvo Akademije donosi odluku o izboru redovitih članova, međunarodnih članova, članova emeritusa, članova gospodarstvenika, počasnih članova i podupirućih članova.

Izbor za člana suradnika Akademije pokreće se temeljem javnog poziva. Tekst javnog poziva objavljuje se na internetskim stranicama Akademije i u javnim glasilima. Postupak kandidiranja traje u pravilu 60 dana od objave na internetskim stranicama Akademije.

Izbor za počasnog i međunarodnog člana, prevođenje redovitog člana Akademije u člana emeritusa Akademije, te unaprjeđenje člana suradnika Akademije u redovitog člana Akademije pokreće se temeljem internog poziva. Tekst internog poziva objavljuje se na internetskim stranicama Akademije te se o njemu obavještavaju svi članovi Akademije elektroničkom poštom. Interni poziv ne može trajati kraće od 30 dana, a evaluacijski postupak zaprimljenih prijava mora završiti u roku od 30 dana.

Javni poziv raspisuje se, u pravilu, svake dvije godine, a interni poziv se raspisuje svake godine.

 

Članak 5.

Prijedlog za izbor u članstvo, osim za podupirućeg člana Akademije i člana gospodarstvenika Akademije, dostavlja se Akademiji u pisanom i elektroničkom obliku, te samo u elektroničkom obliku tajniku Odjela kojem kandidat, po svojoj djelatnosti, pripada.

Prijedlog mora sadržavati:

 • Zaključak tijela koje predlaže kandidata s podatcima u koju kategoriju članstva se kandidata predlaže i u koji Odjel Akademije (Obrazac Zaključak);
 • Životopis kandidata (Obrazac Životopis);
 • Popis objavljenih radova i drugih aktivnosti kandidata izrađen prema Uputi koja je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac za Bodovanje);Obrazac za bodovanje radova kandidata);
 • Kod izbora za redovitog člana Akademije prijedlog mora sadržavati i pregled dosadašnje aktivnosti suradnika Akademije i mišljenje Odjela (Obrazac Pregled aktivnosti – Mišljenje odjela);
 • Pisanu izjavu kandidata da prihvaća: kandidaturu, Statut Akademije, Etički kodeks i Pravilnik o izboru u članstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (Obrazac Izjava).

 

Članak 6.

Za člana suradnika Akademije može biti predložen hrvatski ili strani znanstvenik koji ima zvanje barem znanstvenog suradnika ili docenta u području tehničkih znanosti. Iznimno se, uz posebno obrazloženje predlagatelja, može kandidirati i osoba iz drugih znanstvenih područja ako je svojom aktivnošću značajno doprinijela razvitku inženjerskih disciplina.

Prijedlog s obrazloženjem za izbor za člana suradnika Akademije podnosi Odjel, a prihvat prijedloga potvrđuje Predsjedništvo. Odluku o izboru donosi Skupština Akademije.

 

Članak 7.

Za redovitog člana Akademije može biti predložen ugledni hrvatski ili strani znanstvenik koji ima zvanje znanstvenog savjetnika ili redovitog sveučilišnog profesora u području tehničkih znanosti i koji je prethodno bio član suradnik Akademije najmanje tri (3) godine.

Iznimno se, uz posebno obrazloženje predlagatelja, može kandidirati i osoba iz drugih znanstvenih područja ako je svojom aktivnošću značajno doprinijela razvitku inženjerskih disciplina.

Na raspisani interni poziv za unapređenje člana suradnika Akademije u redovitog člana Akademije, zainteresiran član suradnik u propisanom roku dostavlja Akademiji prijavu u pisanom i elektroničkom obliku, te samo u elektroničkom obliku tajniku pripadajućeg Odjela koja sadrži:

 • Životopis člana suradnika Akademije (Obrazac Životopis);
 • Popis objavljenih radova i drugih aktivnosti člana suradnika Akademije izrađen prema Uputi koja je sastavni dio Pravilnika (Obrazac za bodovanje);
 • Pregled dosadašnje aktivnosti člana suradnika Akademije (Obrazac pregled aktivnosti);
 • Pisanu izjavu člana suradnika Akademije da prihvaća: unaprjeđenje u redovitog člana Akademije, Statut Akademije, Etički kodeks i Pravilnik o izboru u članstvo HATZ-a (Obrazac Izjava).

Po zaprimanju prijave Odjel odlučuje o prihvaćanju kandidature, imenuje izvjestitelje, te o tome obavještava dopredsjednika Akademije zaduženog za suradnju s Odjelima.

Na temelju prijave kandidata i izvješća izvjestitelja, unutar postupka vrednovanja, tajnik Odjela dostavlja Akademiji, uz prethodnu dokumentaciju i sljedeće dokumente:

 • Ispunjen obrazac za bodovanje radova kandidata (Obrazac za bodovanje);
 • Pregled dosadašnje aktivnosti člana suradnika Akademije i mišljenje Odjela (Obrazac Pregled aktivnosti i Mišljenje Odjela) i
 • Zaključak Odjela, koji predlaže unaprjeđenje člana suradnika Akademije u redovitog člana Akademije (Obrazac Zaključak).

Na prijedlog Odjela za unaprjeđenje člana suradnika Akademije u redovitog člana Akademije odluku o izboru donosi Predsjedništvo. Izabranog redovitog člana potvrđuje Skupština Akademije i dodjeljuje mu Povelju o članstvu.

 

Članak 8.

Za međunarodnog člana Akademije može biti predložen ugledni hrvatski ili strani znanstvenik u području tehničkih znanosti, koji živi i djeluje u inozemstvu.

Prijedlog o izboru međunarodnog član Akademije s obrazloženjem podnosi Odjel, a odluku o izboru donosi Predsjedništvo. Izabranog međunarodnog člana potvrđuje Skupština Akademije i dodjeljuje mu Povelju o članstvu.

Međunarodni član Akademije ostvaruje svoja prava i obveze člana Akademije u Odjelu koji ga je predložio.

 

Članak 9.

Član emeritus Akademije postaje svaki redoviti član Akademije u godini u kojoj navršava sedamdeset pet (75) godina života. Redoviti član Akademije može, nakon što napuni sedamdeset (70) godina života, na temelju osobnog zahtjeva, postati član emeritus Akademije.

Prijedlog o prevođenju redovitog člana Akademije u člana emeritusa Akademije podnosi Odjel, a odluku o izboru donosi Predsjedništvo. Izabranog člana emeritusa potvrđuje Skupština Akademije i dodjeljuje mu Povelju o članstvu.

 

Članak 10.

Za člana gospodarstvenika Akademije može biti predložena ugledna osoba iz gospodarstva.

Pored tehničke, u obzir dolaze i ostale struke. Za stjecanje statusa člana gospodarstvenika Akademije titula doktora znanosti nije uvjet. Ugled člana gospodarstvenika Akademije temelji se na njegovom iznimnom osobnom doprinosu u domenama poput: razvojno-proizvodnih poslova u industriji; poslova menadžmenta u industriji i gospodarstvu; transfera tehnologije; patentiranja originalnih industrijskih procesa i tehnologija; poduzetništva, uključivo osnivanje i vođenje spin-off tvrtki itd.

Član gospodarstvenik Akademije treba biti osoba koja je svojim radom u gospodarstvu ostvarila značajan doprinos u svojem poduzeću i u široj društvenoj zajednici, a poželjno i na međunarodnoj sceni.

Obrazloženi prijedlog za izbor člana gospodarstvenika sa životopisom kandidata mogu dati sva tijela Akademije (Odjeli, Odbori, Centri, Predsjedništvo, Uprava i Znanstveno vijeće Akademije), podupirući članovi Akademije, ali i ugledne tvrtke iz gospodarstva ili znanstvene i visokoobrazovne institucije koje imaju razvijenu suradnju s gospodarstvom (sveučilišta, fakulteti, instituti ili veleučilišta).

Pristigle prijedloge nakon razmatranja Uprava prosljeđuje Predsjedništvu. Odluku o izboru donosi Predsjedništvo. Izabranog člana gospodarstvenika potvrđuje Skupština Akademije i dodjeljuje mu Povelju o članstvu.

Član gospodarstvenik Akademije ima savjetodavnu funkciju, ne plaća članarinu i nema pravo glasa u tijelima Akademije.

Član gospodarstvenik se bira na rok od pet (5) godina s mogućnošću reizbora.

 

Članak 11.

Za počasnog člana Akademije može biti predložen ugledni hrvatski ili strani znanstvenik koji je svojim cjeloživotnim djelovanjem znatno pridonio afirmaciji, prepoznatljivosti i ugledu tehničkih znanosti u Hrvatskoj ili u svijetu.

Prijedlog za počasnog člana Akademije može podnijeti Odjel, Uprava ili Predsjedništvo. Odluku o izboru donosi Predsjedništvo. Izabranog počasnog člana potvrđuje Skupština Akademije i dodjeljuje mu Povelju o članstvu.

 

Članak 12.

Za podupirućeg člana Akademije može biti predložena pravna osoba koja djeluje u području tehničkih i biotehničkih znanosti ili privatni donator.

Prijedlog za izbor podupirućeg člana Akademije, podnosi Upravi  pojedini član Akademije ili bilo koje tijelo Akademije. Odluku o prihvaćanju prijedloga i izboru podupirućeg člana donosi Uprava, a potvrđuje Predsjedništvo.

Status podupirućeg člana stječe se danom potpisivanja Ugovora o podupirućem članstvu kojim se reguliraju međusobni odnosi.

 

Članak 13.

Članovi Akademije u statusu redovitog člana Akademije i člana suradnika Akademije plaćaju puni iznos članarine, a članovi emeritusi Akademije pola iznosa članarine. Međunarodni članovi, počasni članovi i članovi gospodarstvenici Akademije ne plaćaju članarinu.

Sukladno čl. 32. Statuta Akademije, visinu članarine određuje Predsjedništvo Akademije.

Obveza člana Akademije je da članarinu za tekuću godinu plati najkasnije do 31. ožujka odnosno po primitku u članstvo.

 

Članak 14.

Temeljem zaprimljenih kandidatura Odjel, na svojoj sjednici, donosi odluku o izboru dvojice izvjestitelja za svakog kandidata koji se javio na raspisani natječaj Akademije. Izvjestitelji izrađuju pisano izvješće koji sadrži ocjenu kandidatovih radova te opću ocjenu njegovih znanstvenih i stručnih dostignuća.

Za redovitog člana Akademije može biti izabrana osoba koja je prethodno bila suradnik Akademije najmanje tri (3) godine i koja prema Obrascu za bodovanje znanstvenih i stručnih radova (Privitak 2.), koji čini sastavni dio Pravilnika o izboru članstva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, ima najmanje 500 bodova s tim da iz Grupe 1 (Publikacije) mora imati najmanje 250 bodova. Uz to, pristupnik za redovitog člana Akademije mora biti iznimno aktivan te u posljednje tri godine mora prikupiti najmanje 25 bodova na temelju aktivnosti u radu Akademije.

Za člana suradnika Akademije može biti izabrana osoba koja prema Obrascu za bodovanje znanstvenih i stručnih radova, koji čini sastavni dio Pravilnika o izboru članstva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, ima najmanje 300 bodova s tim da iz Grupe 1 (1. Publikacije) mora imati najmanje 150 bodova.

Na sjednici Odjela vodi se rasprava o kandidatima i izvješćima izvjestitelja, a zatim se tajnim glasanjem odlučuje o izboru kandidata.

 

Članak 15.

U glasanju o prijedlozima za izbor u članstvo, odlučuje uži sastav odjela (članovi suradnici Akademije i redoviti članovi Akademije). Glasanje je pravovaljano ako je glasanju pristupilo više od pola članova s pravom glasa, a odluka je pravovaljana ako je donijeta natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Za organizaciju i provođenje postupka glasanja zadužen je tajnik Odjela. Ako je broj kandidata veći od broja raspoloživih mjesta u Odjelu, svaki će član, s pravom glasa, označiti na listiću jednak ili manji broj kandidata od broja raspoloživih mjesta u Odjelu.

Po završetku glasanja, tajnik Odjela provjerit će glasačke listiće i objaviti rezultate tajnog glasanja, a svaki član Odjela ima pravo uvida u glasačke listiće neposredno poslije glasanja.

Popis kandidata koji su pri glasanju u Odjelu dobili natpolovičnu većinu prosljeđuje se Upravi Akademije na daljnje postupanje.

Kandidati koji pri glasanju u Odjelu nisu dobili natpolovičnu većinu ili pak nisu izabrani na Skupštini pisano se obavještavaju o ishodu glasovanja te u stručnoj službi Akademije mogu u sljedeća dva mjeseca preuzeti svoje natječajne materijale.

 

Članak 16.

Odjel za predloženog kandidata dostavlja Upravi Akademije imena i prezimena izvjestitelja, njihova izvješća te sažetak izvješća o kandidatu (ne više od 100 riječi) s prijedlogom za izbor u određenu kategoriju članstva.

Uprava temeljem zaprimljenih izvješća priprema listu kandidata za Predsjedništvo, koje utvrđuje konačnu listu kandidata za članstvo u Akademiji.

 

Članak 17.

Na temelju prijedloga Odjela, Uprave ili Predsjedništva za izbor za pojedinog međunarodnog člana Akademije ili počasnog člana Akademije, Odjel odnosno Predsjedništvo imenuje dva izvjestitelja za svakog kandidata.

Zadaća je izvjestitelja da za Predsjedništvo pripreme pojedinačno ili zajedničko pisano izvješće s prijedlogom.

Sukladno čl. 8. i 11. Pravilnika, Odluku o izboru pojedinog međunarodnog člana Akademije ili počasnog člana Akademije donosi Predsjedništvo, a izabranog međunarodnog člana Akademije ili počasnog člana Akademije potvrđuje Skupština Akademije te mu dodjeljuje Povelju o članstvu.

 

III. GLASANJE O KANDIDATIMA NA SKUPŠTINI

 

Članak 18.

Sukladno članku 24. Statuta, kada se odlučuje o izboru novih članova suradnika u Akademiju, pravo odlučivanja imaju samo redoviti članovi i članovi emeritusi Akademije.

Sukladno članku 27. Statuta, predsjednik Akademije donosi odluku o načinu provođenja glasanja za članove Akademije. Glasanje može biti putem papirnatih glasačkih listića ili elektroničkim putem.

Pri glasanju putem glasačkih listića, stručna služba Akademije priprema glasačke listiće i dostavlja ih članovima s pravom glasa. Članovi Akademije koji ne mogu biti nazočni Skupštini mogu glasati ubacivanjem svojega glasačkog listića u unaprijed pripremljenu zapečaćenu glasačku kutiju. Glasačka kutija se nalazi u prostorijama „Doma HATZ-a“. Prije ubacivanja glasačkog listića, član je dužan javiti se poslovnoj tajnici da bi se zabilježilo njegovo glasanje. Listiće je moguće poslati i poštom u dvostrukoj zatvorenoj kuverti. Poslovna tajnica će kuvertu s adresom pošiljatelja otvoriti, zabilježiti glas, a unutarnju kuvertu s glasačkim listićem neotvorenu staviti u glasačku kutiju.

Kod glasanja elektroničkim putem, prijedlog odluka o kojima se glasa objavljuje se na internetskim stranicama Akademije i obavještava članstvo putem elektroničke pošte.

Za provođenje glasanja predsjednik Akademije imenuje tročlano povjerenstvo koje organizira i prati glasanje i izvješćuje predsjednika, u pisanom obliku, o rezultatima glasanja.

Poslije uvida i potvrde predsjednika da je glasanje provedeno u skladu sa Statutom i Pravilnikom o izboru u članstvo HATZ-a, predsjednik o rezultatima glasanja obavještava članove Akademije pisanim ili usmenim putem.

Povjerenstvo za provođenje glasanja sastavljeno je od redovitih članova i članova emeritusa Akademije. U Povjerenstvo se ne smiju imenovati članovi Predsjedništva. U radu Povjerenstvu pomažu djelatnik stručne službe i glavni tajnik Akademije.

Odluku o terminu izbora donosi Predsjedništvo Akademije.

 

Članak 19.

Na listićima za glasanje nalazi se redni broj, ime i prezime kandidata, kategorija članstva za koju se predlaže i naziv Odjela koji ga je predložio.

Izabran je onaj kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova od svih članova s pravom glasa.

 

Članak 20.

Na Skupštini Akademije svi novoizabrani članovi polažu prisegu i tom prilikom uručuje im se Povelja o članstvu.

 

IV. PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 21.

Članstvo u Akademiji prestaje:

 • Smrću člana;
 • Članu suradniku Akademije nakon 70. godine života. Predsjedništvo Akademije može iznimno donijeti odluku o produljenju članstva ako je to u interesu Akademije ili ako se radi o vrlo aktivnom članu koji ne može napredovati zbog nedostatka slobodnog mjesta u Odjelu;
 • Temeljem osobno izraženog pisanog zahtjeva člana;
 • Odlukom Akademije, donesenom u skladu sa Statutom Akademije i ovim Pravilnikom;
 • Prestankom postojanja ili neizvršavanjem preuzete obveze prema Akademiji (pravna osoba ili privatni donator).

 

Članak 22.

Odluka o prestanku članstva u Akademiji isključenjem donosi se na temelju:

 • Pravomoćne sudske odluke u kaznenom postupku protiv člana. U trenutku pokretanja kaznenog postupka protiv pojedinog člana Akademije (bez obzira na kategoriju), njegova je obveza zatražiti mirovanje članstva do završetka postupka te dostaviti rješenje nadležnog suda o pokretanju postupka kao i o konačnoj pravomoćnosti presude. Po primitku obavijesti o pokretanju postupka Uprava Akademije donosi Odluku o zamrzavanju članstva do pravomoćnosti presude o kojoj ovisi daljnje članstvo u Akademiji. Nepridržavanje ove Odluke od strane člana Akademije povlači njegovo automatsko brisanje iz članstva bez mogućnosti žalbe;
 • Osobnog ponašanja člana, kada član, pozivajući se na svoje članstvo u Akademiji i/ili zloupotrebljavajući članstvo u Akademiji, svojim ponašanjem umanjuje javni ugled Akademije ili pojedinog njezinog člana ili ako ne djeluje u skladu sa Statutom Akademije i/ili važećim Etičkim kodeksom Akademije;
 • Utvrđene dulje neaktivnosti člana, u pravilu dulje od tri (3) godine (nepojavljivanje na sjednicama tijela Akademije, nejavljanje na pozive, neodazivanje na glasanje);
 • Odbijanjem člana da djeluje u Akademiji u skladu sa Statutom i pratećim aktima Akademije te ako nakon bodova aktivnosti ne sakupi minimalan broj propisanih bodova;
 • Neplaćanja članarine u razdoblju duljem od dvije (2) godine.

Uzevši u obzir opravdane razloge za neaktivnost, članu koji je pisano zatražio i dobio suglasnost Uprave, status opravdano neaktivnog člana u Akademiji može trajati najdulje tri godine. Takav status može imati samo onaj član koji je prethodno djelovao u skladu sa Statutom Akademije i bio aktivan.

 

Članak 23.

Postupak za donošenje odluke brisanjem iz članstva Akademije pokreće Odjel kojem pripada član čiji se brisanje iz članstva predlaže.

O obrazloženom prijedlogu za brisanje iz članstva Odjel obavještava člana, Odbor za etiku Akademije i Upravu Akademije.

Na temelju obavijesti o prijedlogu za brisanje iz članstva Odbor za etiku Akademije osniva povjerenstvo od tri člana, kojeg sačinjavaju tajnik Odjela koji je pokrenuo postupak i dva člana Akademije koji nisu članovi Predsjedništva. Obveza je povjerenstva da u roku od 30 dana dostavi Odboru za etiku izvješće sa svojim prijedlogom.

Na temelju obavijesti o brisanju iz članstva, član čije se brisanje iz članstva predlaže, može pisanim putem povjerenstvu iznijeti sve okolnosti i činjenice koje mu idu u prilog.

Predsjedništvo razmatra prijedlog Odbora za etiku sa svim relevantnim saznanjima i činjenicama važnim za donošenje odluke o brisanju iz članstva Akademije, te donosi odluku.

Osoba kojoj članstvo u Akademiji prestaje temeljem odluke Predsjedništva o brisanju iz članstva, ima pravo podnijeti pisani prigovor, preporučenom poštom, u roku od 15 radnih dana od dana primitka odluke. O prigovoru odlučuje Skupština Akademije. Odluka Skupštine Akademije je konačna.

 

Članak 24.

Član kojem je prestalo članstvo u Akademiji na način opisan u čl. 21., 22. i 23. ne može se ponovno natjecati za članstvo u Akademiji.

 

Članak 25.

U slučaju prestanka članstva na temelju osobno izraženog pisanog zahtjeva člana, samim zaprimanjem zahtjeva od stručne službe Akademije smatra se da je članstvo prestalo. U tom slučaju član se briše iz članstva po službenoj dužnosti.

Članstvo podupirućeg člana u Akademiji prestaje njegovom odlukom upućenom usmenim ili pisanim putem. Odluku o prestanku podupirućeg člana može donijeti i Predsjedništvo ako je izostala materijalna potpora podupirućeg člana u trajanju duljem od 12 mjeseci, a nije nadoknađena niti poslije upućene pisane obavijesti.

Prestankom statusa podupirućeg člana prestaje i mandat zastupniku podupirućeg člana.

 

V. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o izboru članova Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od 16. svibnja 2014.

Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Akademije.

Pravilnik se objavljuje na internetskim stranicama Akademije.

Izrazi koji su se za fizičke osobe koristili u ovom Pravilniku u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog roda.

 

PRIVITCI:

Privitak 1. Dopušteni broj članova HATZ-a po odjelima

Privitak 2. Životopis

Privitak 3. Uputa za izradu prikaza djelatnosti kandidata za člana HATZ-a

Privitak 4. Obrazac za bodovanje radova kandidata za status članstva u HATZ-u – Način bodovanja

Privitak 5. Izjava

Privitak 6. Pregled aktivnosti – Mišljenje odjela

Privitak 7. Zaključak

 

U Zagrebu, 29. travnja 2018.

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

Predsjednik:

prof. dr. sc. Vladimir Andročec

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close