Pravilnik o izboru u članstvo

Napomena: Sve obrasce za izbor u članstvo možete preuzeti ovdje:

1.Obrazac za Bodovanje

2.Obrazac Zaključak

3.Obrazac Izjava

4.Obrazac Pregled aktivnosti – Mišljenje odjela

5.Obrazac_Životopis

 

Na temelju članka 18, 25 i 46 Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od 13. svibnja 2015. (u daljnjem tekstu: Statut  Akademije), Skupština Akademije tehničkih znanosti Hrvatske na svojoj 32.  sjednici održanoj dana 15. svibnja 2017. donosi

 

PRAVILNIK O IZBORU U ČLANSTVO

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak izbora članova i prestanak članstva te kriteriji izbora u Akademiju tehničkih znanosti  Hrvatske (u daljnjem tekstu: Akademija).

Tehničkim znanostima u smislu ovog Pravilnika i  Statuta Akademije smatraju se tehničke i biotehničke znanosti.

Članak 2.

Sukladno čl. 16. Statuta Akademije, Akademija ima  sljedeće kategorije članova: članovi Akademije, suradnici Akademije, emeritusi  Akademije, počasni članovi Akademije, međunarodni članovi Akademije, podupirući članovi Akademije i članovi gospodarstvenici Akademije.

Podupirući članovi Akademije mogu biti samo pravne  osobe ili privatni donatori.

Članovi gospodarstvenici Akademije mogu biti samo fizičke osobe.

Članak 3.

Akademija može imati najviše 121 člana Akademije i  108 suradnika Akademije.

Broj počasnih članova Akademije je najviše 20.

Broj podupirućih članova Akademije i članova gospodarstvenika Akademije nije ograničen.

Broj međunarodnih članova Akademije je najviše 28 – do dva po Odjelu.

Predsjedništvo Akademije donosi odluku o  unaprjeđivanju suradnika Akademije u članove Akademije.

Predsjedništvo Akademije potvrđuje prevođenje članova Akademije u emerituse Akademije.

 

II. PREDLAGANJE ZA IZBOR ZA ČLANSTVO U AKADEMIJI

Članak 4.

Jednom godišnje Predsjedništvo Akademije na  temelju izvješća Odjela i na prijedlog Uprave donosi odluku o izboru novih članova u Akademiju.

Izvješća Odjela sadržavaju i prijedloge o  prijelazu u emeritusa Akademije ili prestanku članstva u Akademiji.

Odjeli pokreću inicijativu prema Upravi za izbor  novih članova prema terminskom planu koji na prijedlog Uprave donosi  Predsjedništvo.

Predsjedništvo na prijedlog Uprave potvrđuje broj  slobodnih mjesta po Odjelima, donosi odluku o pokretanju javnog poziva za izbor  novih članova i priprema tekst javnog poziva.

Putem javnog poziva  biraju se suradnici Akademije, međunarodni članovi Akademije, počasni članovi  Akademije, podupirući članovi Akademije i članovi gospodarstvenici Akademije (na Skupštini), a članovi Akademije i  emeritusi Akademije biraju se (unapređuju) internim izborima na razini odjela  (na Predsjedništvu).

Tekst javnog poziva objavljuje se na internetskim  stranicama Akademije i u javnim glasilima.

Postupak kandidiranja traje u pravilu 60 dana od  objave na internetskim stranicama Akademije.

Članak 5.

Prijedloge s obrazloženjem za izbor za članstvo u  Akademiji mogu podnijeti Odjel, Uprava ili Predsjedništvo Akademije te sve  institucije sa znanstvenim statusom u Republici Hrvatskoj.

Članak 6.

Prijedlog za izbor u članstvo, osim za podupirućeg člana Akademije i člana gospodarstvenika Akademije, dostavlja se u pisanoj verziji s privicima i u elektroničkoj  verziji Akademiji, a u elektroničkoj verziji tajniku Odjela u koji kandidat po  svojoj djelatnosti pripada. Tajnik Odjela će o tome odmah obavijestiti  dopredsjednika Akademije zaduženog za suradnju s Odjelima.

Prijedlog mora sadržavati:

 1. zaključak tijela koje predlaže kandidata s podacima u koju kategoriju članstva  se kandidata predlaže i u koji Odjel Akademije;
 2. životopis kandidata;
 3. popis objavljenih radova i drugih djelatnosti kandidata izrađen prema Uputi koja  je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1. i Prilog 2);
 4. za izbor za člana Akademije pregled dosadašnje aktivnosti suradnika Akademije i  mišljenje Odjela;
 5. pisanu izjavu kandidata da prihvaća: kandidaturu, Statut Akademije, Etički  kodeks i Pravilnik o izboru u članstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Članak 7.

Za člana Akademije može biti predložen ugledni  hrvatski ili strani znanstvenik koji ima zvanje znanstvenog savjetnika ili  redovitog sveučilišnog profesora u području tehničkih znanosti. Iznimno se uz  posebno obrazloženje predlagatelja može kandidirati i osoba iz drugih  znanstvenih područja ako je svojom aktivnošću značajno doprinijela razvitku  inženjerskih disciplina. Za člana Akademije može se predložiti samo suradnik  Akademije, a njegovo unaprjeđenje potvrđuje Predsjedništvo Akademije na  prijedlog Odjela.

Članak 8.

Za suradnika Akademije može biti predložen  hrvatski ili strani znanstvenik koji ima zvanje barem znanstvenog suradnika ili  barem docenta u području tehničkih znanosti. Iznimno se uz posebno obrazloženje  predlagatelja može kandidirati i osoba iz drugih znanstvenih područja ako je  svojom aktivnošću značajno doprinijela razvitku inženjerskih disciplina.  Prijedlog za suradnika s obrazloženjem daje Odjel, a prihvat prijedloga  potvrđuje Predsjedništvo i prosljeđuje ga Skupštini Akademije. Suradnik Akademije mora provesti najmanje tri godine u tom statusu prije izbora u status člana Akademije.

Članak 9.

Za počasnog člana Akademije može biti predložen  ugledni hrvatski ili strani znanstvenik koji je svojim cjeloživotnim djelovanjem  znatno pridonio afirmaciji, raspoznatljivosti i ugledu tehničkih znanosti u  Hrvatskoj ili u svijetu i kojeg na prijedlog Predsjedništva izabere Skupština  Akademije. Prijedlog za počasnog člana Akademije može dati Odjel, Predsjedništvo  ili predsjednik Akademije. Počasni član ne ubraja se u članstvo Odjela.

Članak 10.

Za međunarodnog člana Akademije može biti  predložen ugledni hrvatski ili strani znanstvenik u području tehničkih znanosti,  koji živi i djeluje u inozemstvu i kojeg na prijedlog Odjela izabere Skupština  Akademije.

Međunarodni član Akademije ima prava i obveze člana Akademije u Odjelu koji ga je predložio. Svaki Odjel može imati do dva  međunarodna člana Akademije.

 

Članak 11.

Prijedlog za izborpodupirućeg člana Akademije, sukladno čl. 17. Statuta Akademije, upućuje  se Upravi Akademiji. Prijedlog u pravilu sadrži:

 • pismo namjere pravne osobe ili privatnog donatora  koji se kandidira za podupirućeg člana;
 • izjavu ovlaštene i odgovorne osobe u pravnoj osobi  ili privatnog donatora o visini godišnjeg materijalnog doprinosa Akademiji

O prijedlogu za podupirućeg člana Akademije odluku  donosi Predsjedništvo Akademije na prijedlog Uprave.

Status podupirućeg člana prestaje primitkom  njegovog pismenog obrazloženja o prestanku članstva kao podupirućeg člana  Akademije.

Prestankom statusa podupirućeg člana prestaje i  mandat zastupniku podupirućeg člana.

Članak 12.

Za člana gospodarstvenika Akademije može biti predložena ugledna osoba prepoznata i preporučena od strane institucija hrvatskoga gospodarstva. Pored tehničke, u obzir dolaze i ostale struke. Doktorat znanosti nije uvjet. Ugled člana gospodarstvenika Akademije treba se temeljiti na osobnom doprinosu u domenama poput: razvojno-proizvodnih poslova u industriji; poslova menadžmenta u industriji i gospodarstvu; transfera tehnologije; patentiranja originalnih industrijskih procesa i tehnologija; poduzetništva, uključivo osnivanje i vođenje spin-off tvrtki itd. Član gospodarstvenik Akademije treba biti osoba koja je svojim radom u gospodarstvu ostvarila značajan doprinos ne samo svojem poduzeću tj. radnoj organizaciji nego i široj društvenoj zajednici, po mogućnosti i u međunarodnom okruženju.

Prijedlog za izbor člana gospodarstvenika Akademije mogu dati tijela Akademije (Odjeli, Odbori, Centri, Predsjedništvo, Uprava i Znanstveno vijeće Akademije) ili podupirući članovi Akademije te ostale ugledne tvrtke iz gospodarstva i industrije ili znanstvene i visokoobrazovne institucije koje imaju razvijenu suradnju s gospodarstvom – sveučilišta, fakulteti, instituti, veleučilišta.

Pristigle prijedloge razmatra Uprava i prosljeđuje ih na razmatranje i usvajanje Predsjedništvu, koje ih prosljeđuje na potvrdu Skupštini.

Članak 13.

Na sjednici Odjela donosi se odluka o izboru  dvojice izvjestitelja za svakog kandidata koji se javio na raspisani natječaj  Akademije.

Izvjestitelji izrađuju pismeni izvještaj koji  sadrži ocjenu kandidatovih radova te opću ocjenu njegovih znanstvenih i stručnih  dostignuća. Izvjestitelji predlažu Odjelu i kategoriju članstva za koju predlažu  kandidata. Ako je prijedlog kategorije drukčiji od prijedloga kandidature  potrebno je da tajnik Odjela prije postupka glasovanja dobije suglasnost  kandidata, što je preduvjet za postupak glasovanja.

Za člana Akademije može biti izabrana osoba koja  prema Obrascu za bodovanje znanstvenih i stručnih radova (Prilog 2.), koji čini  sastavni dio Pravilnika o izboru članstva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske,  ima najmanje 500 bodova s tim da iz Grupe 1 (1. Publikacije) mora imati najmanje  250 bodova.

Za suradnika Akademije može biti izabrana osoba  koja prema Obrascu za bodovanje znanstvenih i stručnih radova, koji čini  sastavni dio Pravilnika o izboru članstva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske,  ima najmanje 300 bodova s tim da iz Grupe 1 (1. Publikacije) mora imati najmanje  150 bodova.

Na sjednici Odjela vodi se rasprava o kandidatima  i izvještajima izvjestitelja, a zatim se tajnim glasovanjem, sukladno članku 13.  ovog Pravilnika, odlučuje o prihvaćanju prijedloga za izbor kandidata.

Članak 14.

U glasanju o prijedlozima za izbor u članstvo,  odlučuje uži sastav odjela (suradnici Akademije i članovi Akademije). Glasovanje  je pravovaljano ako je glasovanju pristupilo 1/2 članova s pravom glasa, a  odluka je pravovaljana ako je donijeta iznadpolovičnom većinom glasova svih koji  su glasali. Za organizaciju i provođenje postupka glasanja zadužen je tajnik  odjela. Svaki član s pravom glasa označit će na listiću jednak ili manji broj  kandidata od raspoloživih mjesta u Odjelu. Po završetku glasovanja, tajnik  Odjela provjerit će glasačke listiće i objaviti rezultate tajnog glasovanja, a  svaki član Odjela ima pravo uvida u glasačke listiće neposredno poslije  glasovanja.

Popis kandidata koji su pri glasanju u Odjelu dobili iznadpolovičnu većinu  prosljeđuje se Upravi Akademije radi daljnjeg organizacijskog postupka.

Kandidati koji pri glasovanju u Odjelu nisu dobili  iznadpolovičnu većinu ili nisu izabrani na Skupštini pismeno se obavještavaju o  ishodu glasovanja te u stručnoj službi Akademije mogu u sljedeća dva mjeseca  preuzeti svoje materijale koje su dostavili za natječaj.

Članak 15.

Odjel za predložene kandidate Upravi dostavlja  imena i prezimena izvjestitelja, njihove izvještaje te sažetke izvještaja  kandidata s prijedlogom za izbor u određenu kategoriju članstva. Sažeci za  svakog kandidata imaju najviše 100 riječi.

Uprava priprema prijedlog liste kandidata za  Predsjedništvo, koje zatim utvrđuje konačnu listu kandidata za članstvo u  Akademiji.

Članak 16.

O prijedlozima za izbor za pojedinog međunarodnog člana Akademije ili počasnog člana Akademije, Predsjedništvo izabire dva  izvjestitelja za svakog kandidata, koji pripremaju pojedinačno ili zajedničko  pismeno izvješće i dostavljaju ga s prijedlogom na raspravu Predsjedništvu  Akademije, koje utvrđuje konačan prijedlog za Skupštinu.

 

III. GLASOVANJE O KANDIDATIMA NA SKUPŠTINI

Članak 17.

Sukladno članku 24 Statuta, kada se odlučuje o  izboru novih članova u Akademiju, pravo odlučivanja imaju samo članovi Akademije  i emeritusi Akademije.

Sukladno članku 27 Statuta, predsjednik Akademije  donosi odluku o načinu provođenja glasovanja za članove Akademije, tj. tajno  pomoću papirnatih glasačkih listića ili elektronički putem elektroničke pošte.  Pri glasovanju putem glasačkih listića, stručna služba Akademije priprema  glasačke listiće i dostavlja ih članovima s pravom glasa. Članovi Akademije koji  ne mogu nazočiti Skupštini trebaju glasovati ubacivanjem svojega glasačkog  listića u zapečaćenu glasačku kutiju koja se nalazi u prostorijama „Doma HATZ-a“ uz obvezatno javljanje poslovnoj tajnici da su izvršili svoju obvezu. Listiće je  moguće poslati u dvostrukoj zatvorenoj kuverti poštom. Poslovna tajnica će  kuvertu s adresom pošiljatelja otvoriti, a unutarnju kuvertu s glasačkim  listićem neotvorenu staviti u glasačku kutiju.

Pri glasovanju putem elektroničke pošte, prijedlog  navedenih odluka o kojima se glasuje objavljuje se na internetskim stranicama  Akademije i upućuje članstvu putem elektroničke pošte.

Za provođenje glasovanja predsjednik Akademije  imenuje tročlano povjerenstvo koje organizira i prati glasovanje i izvješćuje  predsjednika u pisanom obliku, putem zapisnika, o rezultatima glasovanja.  Poslije uvida i potvrde predsjednika da je glasovanje provedeno u suglasju sa  Statutom i Pravilnikom o izboru članstva u HATZ-a, predsjednik o rezultatima  glasovanja obavještava članove Akademije i putem elektroničke pošte.

Povjerenstvo za provođenje glasovanja sastavljeno  je od uglednih članova Akademije ili emeritusa Akademije, a koji nisu članovi  Predsjedništva. U radu Povjerenstvu pomažu djelatnik stručne službe i glavni  tajnik Akademije.

Odluku o terminu izbora donosi Predsjedništvo  Akademije.

Članak 18.

Na listićima za glasovanje nalazi se ime i prezime  kandidata, kategorija članstva za koju se predlaže i naziv Odjela koji ga je  predložio.

Glasački listić je ispravan ako je na njemu  označen potreban ili manji broj kandidata koji se bira u pojedinom Odjelu i  pojedinoj kategoriji članstva.

Članak 19.

Izabran je onaj kandidat koji je od najmanje 1/2 članova s pravom glasa, dobio natpolovičnu većinu glasova onih koji su  glasovali.

Članak 20.

Na Skupštini Akademije novoizabrani članovi polažu  prisegu i tom prilikom uručuje im se povelja o članstvu.

 

IV. PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 21.

Članstvo u Akademiji prestaje:

 1. smrću člana;
 2. za suradnike Akademije u pravilu navršenjem 70. godine života, ali Predsjedništvo iznimno može donijeti odluku o produženju članstva ako je to u interesu Akademije ili ako se radi o vrlo aktivnom članu koji ne može napredovati uslijed nedostatka slobodnog mjesta u Odjelu;
 3. temeljem osobno izraženog pisanog zahtjeva člana;
 4. odlukom Akademije, donesenom u skladu sa Statutom Akademije i ovim Pravilnikom;
 5. prestankom postojanja ili neizvršavanjem preuzete obveze prema Akademiji (pravna osoba).

Članak 22.

Odluka o prestanku članstva u Akademiji  isključenjem donosi se na temelju:

 1. pravomoćne sudske odluke u kaznenom postupku protiv člana. U trenutku pokretanja kaznenog postupka protiv pojedinog člana Akademije (bez obzira na kategoriju), njegova je obveza zatražiti mirovanje članstva do završetka postupka te dostaviti rješenje nadležnog suda o pokretanju postupka kao i o konačnoj pravomoćnosti presude. Po primitku obavijesti o pokretanju postupka Uprava Akademije donosi Odluku o zamrzavanju članstva do pravomoćnosti presude o kojoj ovisi daljnje članstvo u Akademiji. Nepridržavanje ove Odluke od strane člana Akademije povlači njegovo automatsko brisanje iz članstva bez mogućnosti žalbe;
 2. osobnog ponašanja člana, kada član, pozivajući se na svoje članstvo u Akademiji i/ili zloupotrebljavajući članstvo u Akademiji, svojim ponašanjem umanjuje javni ugled Akademije ili pojedinog njezinog člana ili ako ne djeluje u skladu sa Statutom Akademije i/ili važećim Etičkim kodeksom Akademije;
 3. neaktivnosti člana kroz razdoblje trajanja mandata Uprave, u skladu s člankom 20 Statuta.
 4. odbijanjem člana da djeluje u Akademiji u skladu sa Statutom i pratećim aktima Akademije i sveukupnom pasivnošću.

Uzevši u obzir opravdane razloge za neaktivnost,  status opravdano neaktivnog člana u Akademiji, koji je pismeno zatražio i dobio  suglasnost Uprave, može trajati najviše tri godine, a može ga imati osoba koja  je prethodno djelovala u skladu sa Statutom Akademije i bila aktivan član u  Akademiji.

Članak 23.

Postupak za donošenje odluke o prestanku članstva  isključenjem iz Akademije pokreće Odjel člana čiji se prestanak članstva  predlaže. O prijedlogu za prestanak članstva isključenjem s obrazloženjem Odjel  obavještava člana, Odbor za etiku Akademije i Upravu Akademije. Na temelju  obavijesti o prijedlogu za prestanak članstva Odbor za etiku Akademije osniva  povjerenstvo od tri člana, u koje ulazi tajnik Odjela koji je pokrenuo postupak  i dva člana Akademije koji nisu članovi Predsjedništva, s obvezom da u roku od  30 dana dostave izvješće s mišljenjem Odboru za etiku. Na temelju obavijesti o  prijedlogu za prestanak članstva, član čiji se prestanak članstva predlaže može  pismenim putem povjerenstvu iznijeti sve okolnosti i činjenice koje mu idu u  prilog. Predsjedništvo razmatra prijedlog Odbora za etiku sa svim relevantnim  saznanjima i činjenicama važnim za donošenje odluke o prestanku članstva  isključenjem, te donosi odluku.

Osoba kojoj članstvo u Akademiji prestaje temeljem  odluke Predsjedništva o isključenju, ima pravo pismeno prigovoriti u roku od 15  radnih dana po primitku odluke preporučenom poštom. O prigovoru odlučuje  Skupština Akademije. Odluka Skupštine Akademije je konačna.

Članak 24.

Član kojem je prestalo članstvo u Akademiji na  način opisan u čl. 21. ne može se ponovno natjecati za članstvo u Akademiji, o čemu se vodi službena evidencija.

Članak 25.

U slučaju prestanka članstva na temelju osobno  izraženog pisanog zahtjeva člana, samim zaprimanjem zahtjeva od stručne službe  Akademije smatra se da je članstvo prestalo. U tom slučaju član se briše po  službenoj dužnosti.

Članstvo podupirućeg člana u Akademiji prestaje  njenom odlukom ili odlukom Predsjedništva ako je izostala materijalna potpora  Akademiji u trajanju od 12 mjeseci, a nije nadoknađena niti poslije pismenog  upozorenja.

 

V. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se  izvan snage Pravilnik o izboru članova Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od  16. svibnja 2014.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od  Skupštine Akademije.

Ovaj Pravilnik će biti objavljen na internetskim  stranicama Akademije.

Prilozi:

Prilog 1. Uputa za izradu prikaza djelatnosti kandidata za člana HATZ-a i način bodovanja

Prilog 2. Obrazac za  bodovanje kandidate za člana HATZ-a

U Zagrebu, 15. svibnja 2017.

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

Predsjednik:

                       

prof. dr. sc. Vladimir Andročec

 

HATZ_Odluka o plaćanju individualne članarine u godini primitka u HATZ