Zapisnik 25. godišnje skupštine

z@dmin

Z A P I S N I K
25. godišnje skupštine Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, održane u subotu 27. ožujka 2010. godine, u Velikoj predavonici Rudarsko-geološko-naftnog i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Pierottijeva 6, u Zagrebu

Početak u 10 sati.

PRISUTNI:

 • REDOVNI ČLANOVI: 27
 • IZVANREDNI ČLANOVI 22
 • ČLANOVI SURADNICI 32
 • ČLANOVI EMERITUSI 9
 • DOPISNI ČLANOVI 1
 • ČLANOVI PRIJATELJI 2
 • Ukupno 92

ODSUTNI:

 • REDOVNI ČLANOVI 27 (Od ukupnog broja odsutnih 13 ih se
 • IZVANREDNI ČLANOVI 36 ispričalo)
 • ČLANOVI SURADNICI 61
 • ČLANOVI EMERITUSI 34

(U prilogu, kao sastavni dio zapisnika, poimenični popis prisutnih i odsutnih članova HATZ.)

OSTALI PRISUTNI (PO POZIVU I UZVANICI):

 • Prim. dr. sc. Inge Heim, u ime akademika Željka Reinera, predsjednika Akademije medicinskih znanosti Hrvatske,
 • Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, dekanica Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • Prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,

Dobitnici nagrada

Skupštinu je vodio prof. dr. sc. Stanko Tonković, predsjednik HATZ, u suradnji s članovima Uprave koji su sačinjavali radno predsjedništvo i to: dr. sc. Goran Granić, prof. emer. Zlatko Kniewald, prof. dr. sc. Miljenko Lapaine i prof. dr. sc. Vilko Žiljak.

Prof. dr. sc. Stanko Tonković otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne članove Skupštine te sve goste. Obavijestio je prisutne o pismima isprike i podrške skupu koje je Akademija dobila u povodu skupštine od predsjednika RH prof. dr. sc. Ive Josipovića, predsjednice Vlade RH gđe Jadranke Kosor i predsjednika Hrvatskog sabora g. Luke Bebića.
U ime domaćina, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, sve prisutne pozdravila je i prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, dekanica Fakulteta.
Skupštini se obratila prim. dr. sc. Inge Heim u ime predsjednika Akademije medicinskih znanosti, akademika Željka Reinera.

Prof. dr. sc. Stanko Tonković prisjetio se preminulih članova Akademije: prof. dr. sc. Vladimira Marića i prof. dr. sc. Ante Šantića, kojima je minutom šutnje odana počast.

Predsjednik je zatim predložio dnevni red Skupštine, koji je jednoglasno prihvaćen i koji glasi:

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje uvjeta za održavanje Skupštine HATZ.
 2. Usvajanje Zapisnika 24. godišnje Skupštine održane 14. ožujka 2009. godine.
 3. Usvajanje Zapisnika sjednica Predsjedništva HATZ održanih u razdoblju između 24. i 25. Skupštine:
  – 1. sjednice od 30. lipnja 2009.,
  – 2. sjednice od 15. listopada 2009.,
  – 3. sjednice od 2. ožujka 2010.
 4. Izvješće predsjednika o radu Akademije u 2009. godini.
 5. Financijsko izvješće za 2009. godinu
 6. Program rada Akademije za 2010. godinu.
 7. Financijsko izvješće i plan za 2010. godinu.
 8. Prihvaćanje Statuta Akademije.
 9. Prihvaćanje Pravilnika o izboru članova Akademije.
 10. Ostala pitanja

Svečani dio Sjednice

Dodjela priznanja prethodnim predsjedateljima Odbora:

 • prof. dr. sc. Nikola Bogunović (Odbor za nagrade),
 • prof. dr. sc. Marijan Bošnjak (Odbor za etiku),
 • prof. dr. sc. Jasna Kniewald (Odbor za međunarodnu suradnju).

Dodjela godišnjih nagrada Akademije za 2009. godinu:

 • Nagrada mladom znanstveniku «Vera Johanides»
  dr. sc. Ana Bucić-Kojić, doc. dr. sc. Zvjezdana Findrik, doc. dr. sc. Mirela Kopjar,
  dr. sc. Helena Otmačić Ćurković, dr. sc. Antonio Petošić
 • Godišnja nagrada «Rikard Podhorsky»
  prof. dr. sc. Antun Galović, prof. dr. sc. Sonja Jurković, prof. dr. sc. Branko Salopek.
 • Nagrada za životno djelo «Moć znanja»
  prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić Hardi

******

Ad 1. Prof. dr. sc. Stanko Tonković konstatirao je da Skupština ima potreban kvorum i da se u skladu s odredbama članaka 22. i 23. Statuta Akademije mogu donositi pravovaljane odluke.

Ad. 2 U zapisniku 24. skupštine održane 14.ožujka 2009., u toč. 16, pogreškom je naveden prof. dr. sc. Nenad Dujmović među izabranim članovima suradnicima, dok je ispušteno ime prof. dr. sc. Darka Dujmovića u istoj kategoriji članstva. Ispravka je unesena i nakon toga zapisnik 24. godišnje (izborne) skupštine jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 3 Zapisnici 1., 2. i 3. sjednice Predsjedništva, koje su održane u protekloj godini, jednoglasno su prihvaćeni.

Predsjednik Akademije predstavio je prisutnima novi žig HATZ-a sa stiliziranim logotipom. Skraćenica Akademije (HATZ) ostaje pravovaljana kao i dosada.

Ad. 4 Prof. dr. sc. Stanko Tonković podnio je izvješće o radu Akademije u 2009/2010. godini za razdoblje od 14.03.2009. do 27.03.2010. godine, s naglaskom na sljedećim aktivnostima:

 • na zasjedanju Vijeća Euro-CASE održanog 12. svibnja 2009. godine u Parizu izmijenjen je Statut Euro-CASE-a, čime je omogućeno punopravno članstvo HATZ i prije stjecanja punopravnog članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Akademija tehničkih znanosti Hrvatske dobila je jednoglasnu potporu redovitih članica Vijeća i postala 21. redovita članica Euro-CASE-a. Time je Akademija tehničkih znanosti Hrvatske postala jedina punopravna članica Euro-CASE-a kao zemlja izvan zemalja članica Europske unije.
 • na sastanku Nacionalnog vijeća za znanost, održanom 9. lipnja 2009. predloženo je da se Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske prizna status znanstvene organizacije
 • 29. lipnja 2009. godine, u prostorijama Akademije, potpisan je sporazum između Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (potpisnici: prof. emer. Zlatko Kniewald i prof. dr. sc. Stanko Tonković) i Austrijske akademije znanosti (potpisnik: prof. dr. sc. Peter Schuster),
 • 30. lipnja 2009. godine Predsjedništvo je prihvatilo priznanje Akademije Medaljom, kao i Pravilnik o dodjeli Medalje
 • na istoj sjednici Predsjedništva prihvaćena je inicijativa (stvorena prijedlogom da se Akademiji prizna status znanstvene organizacije ) da se Akademiji vrati naziv “Hrvatska akademija tehničkih znanosti”
 • kao Predsjednik Akademije sudjelovao sam na sastanku CAETS-a (CAETS Convocation 2009 – Global Natural Resources – Management and Sustainability) u Calgaryju u Kanadi od 13. do 17. srpnja 2009. Južnoafrička inženjerska akademija primljena je u punopravno članstvo CAETS-a, a predstavnici Slovenske inženjerske akademije ponovno su nakon 4 godine sudjelovali u radu Vijeća CAETS.
 • 11. rujna 2009. godine MZOŠ je izdao Akademiji Dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području Tehničke znanosti. Tako je Akademija upisana u Upisnik znanstvenih organizacija pod rednim brojem 0338.
 • 15. listopada 2009. godine Predsjedništvo je prihvatilo prijedlog Odjela za promet za osnivanje Centra za prometno inženjerstvo. Za voditelja Centra imenovan je prof.dr.sc. Nenad Dujmović.
 • Akademiji je dopisom MZOŠ-a (još 7. travnja 2008) povjerena organizacija proslave 300. godišnjice rođenja Ruđera Boškovića (18. svibnja 1711. godine) što je Predsjedništvo Akademije prihvatilo (sjednica 12. svibnja 2008.). Nakon obavljenog niza aktivnosti, a bez odziva MZOŠ-a, 11. siječnja 2010. godine poslali smo dopis MZOŠ-u, ministru prof.dr.sc. Radovanu Fuchsu, koji je, sa suradnicima, primio članove Uprave Akademije, 3. veljače o.g. Na sastanku je obećano da će se u najkraćem roku pokušati riješiti probleme financiranja i pokretanja daljnjih aktivnosti. Predvidivo, središnja proslava bila bi 18. svibnja 2011. godine.
 • Na osnovu mišljenja Vlade RH i mišljenja HAZU Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog Sabora je donio Izvješće kojim predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske na pravo uporabe riječi «Hrvatska akademija…».
  Nakon takvog zaključka Akademija je uputila dopis predsjedniku Hrvatskog sabora kojim povlači svoj zahtjev iz Saborske procedure.
 • Predsjednik Republike Hrvatske, osobno i kabinet Predsjednika dopisima od 2. ožujka 2010. i 4. ožujka 2010. godine zahvalili su se na čestitkama u povodu izbora za predsjednika, te, uz želje za uspjeh u radu. Predsjednik prof.dr.sc. Ivo Josipović obećao je posjet Akademiji kako bi se osobno upoznao s organizacijom i aktivnostima Akademije.

(Cjelokupno izvješće se prilaže izvorniku zapisnika i čini njegov sastavni dio.)

Izvješće je prihvaćeno jednoglasno, bez rasprave.

Ad. 5 Financijsko izvješće za 2009. godinu podnio je glavni tajnik Akademije, dr. sc. Goran Granić. (Izvješće se nalazi u materijalima za Skupštinu koje su na ulazu dobili prisutni članovi.) Konstatirao je, da je unatoč financijskim poteškoćama prouzročenih gospodarskom krizom, plan Akademije tehničkih znanosti za 2009. godinu je ostvaren.
Izvješće je prihvaćeno, jednoglasno, bez rasprave.

Ad. 6 Prof.dr.sc. Stanko Tonković obrazložio je ukratko prijedlog rada akademije za 2010. godinu, koji su svi prisutni dobili u pisanim materijalima. U raspravi koja je zatim uslijedila, prof. dr. sc. Zvonko Benčić iznio je primjedbe na predloženi program rada HATZ-a. Smatra da proslava 60. obljetnice dolaska prof. dr. sc. V. Lopašića na Tehnološki fakultet u Zagrebu također treba biti jedna od točaka programa te je predložio je da se program u ovom obliku ne prihvati. Prof. dr. sc. S. Tonković obrazložio je da proslava obljetnice prof. dr. sc. V. Lopašića nije uvrštena u program stoga što Inicijativni odbor kojem predsjedava prof.dr.sc. Zvonko Benčić još nije načinio plan obilježavanja, nije izradio financijsku konstrukciju i nije pronašao niti jednog sponzora. U tim uvjetima Akademija ne može raspravljati o mogućem pokroviteljstvu.

Prihvaćen je prijedlog prof. dr. sc. V. Mornara koji je predložio je da se program rada u ovom obliku stavi na glasovanje. Program je prihvaćen s 1 glasom protiv i 1 suzdržanim.

Ad. 7 Financijski plan za 2010. godinu obrazložio je glavni tajnik dr. sc. Goran Granić. Napomenuo je da i podupirući članovi Akademije imaju poteškoća s financijskim poslovanjem, što se u određenoj mjeri odrazilo i na priljev članarina. Stoga je zamolio sve članove da u svojim matičnim institucijama pokušaju pospješiti plaćanje podupirućih članarina. Također je potrebno proširiti krug podupirućih članova kroz suradnju s tvrtkama i institucijama u znanosti, industriji i gospodarstvu

Ad. 8) i 9) Dr. sc. Goran Granić, glavni tajnik Akademije, ukratko je obrazložio izmjene i dopune ugrađene u prijedloge novog Statuta Akademije i Pravilnika o izboru članova Akademije. Konačni prijedlozi akata dostavljeni su na uvid elektroničkim putem svim članovima Akademije s pravom glasa.

U ime Izbornog povjerenstva za glasovanje o prijedlozima novog Statuta HATZ-a, Pravilnika o izboru članova HATZ-a i Statutarne odluke izvještaj je također podnio dr. sc. Goran Granić. Na temelju zaključaka Predsjedništva Akademije te konačnog prijedloga Statuta HATZ-a, Pravilnika o izboru članova Akademije i prijedloga Statutarne odluke, pristupilo se tajnom glasovanju članstva Akademija s pravom glasa (redovni članovi, izvanredni članovi. članovi suradnici, članovi emeritusi i dopisni članovi) o predmetnim aktima Akademije.
U provođenju, nadgledanju, pregledu i analizi glasovanja sudjelovali su članovi Izbornog povjerenstva, imenovani od strane Predsjedništva Akademije, u sastavu: (1) dr. sc. Goran Granić, predsjednik, (2) prof. dr. sc. Josip Marušić, član, (3) prof. dr. sc. Branko Tripalo, član.
Utvrđeno je da je od ukupno 254 člana s pravom glasa, glasovalo 158 članova (157 elektroničkim putem, 1 pismenim – putem listića), a rezultati glasovanja su sljedeći:

– ZA Statut je glasovalo 154 člana,
– PROTIV 3,
– SUZDRŽAN 1.

– ZA Pravilnik je glasovalo 149 članova,
– PROTIV 8,
– SUZDRŽAN 1.

– ZA Statutarnu odluku glasovalo je 155 članova,
– PROTIV 2,
– SUZDRŽAN 1.

Temeljem provedenog glasovanja, Izborno povjerenstvo je utvrdilo:
– da je glasovanje provedeno u skladu sa zaključcima Predsjedništva Akademije,
– da je glasovanju pristupila natpolovična većina članstva s pravom glasa,
– odlukom većine od 154 glasova usvojen je Statut Akademije tehničkih znanosti Hrvatske,
– odlukom većine od 149 glasova usvojen je Pravilnik o izboru članova Akademije tehničkih znanosti Hrvatske,
– odlukom većine od 155 glasova usvojena je Statutarna odluka.

Na temelju iznijetih rezultata tajnog glasovanja Skupština je aklamacijom prihvatila:
– Statut Akademije tehničkih znanosti Hrvatske,
– Pravilnik o izboru članova Akademije tehničkih znanosti Hrvatske,
– Statutarnu odluku.

******

Na svečanom dijelu Skupštine dodijeljena su priznanja prethodnim predsjedateljima odbora HATZ-a, kao i dobitnicima nagrada HATZ-a za 2009.

Priznanja su dodijeljena:

 • prof. dr. sc. Jasni Kniewald za uloženi trud i iznimno uspješno predsjedavanje Odborom za međunarodnu suradnju, u razdoblju od 2003. do 2009. godine,
 • prof. dr. sc. Nikoli Bogunoviću za uloženi trud i iznimno uspješno predsjedavanje Odborom za nagrade, u razdoblju od 2003. do 2009. godine, i
 • prof. dr. sc. Marijanu Bošnjaku za uloženi trud i iznimno uspješno predsjedavanje Odborom za etiku, u razdoblju od 2003. do 2009. godine.

Predsjednik je pozvao prof. dr. sc. Đurđu Vasić Rački, predsjedateljicu Odbora za nagrade, da sudjeluje u svečanosti proglašenja i dodjele godišnjih nagrada Akademije za 2009. godinu.

Nagrade, u obliku priznanja i određenog novčanog iznosa, dodjeljene su:

 • Nagrada mladom znanstveniku «Vera Johanides»
  dr. sc. Ana Bucić-Kojić
  doc. dr. sc. Zvjezdana Findrik
  doc. dr. sc. Mirela Kopjar,
  dr. sc. Helena Otmačić Ćurković
  dr. sc. Antonio Petošić
 • Godišnja nagrada «Rikard Podhorsky»
  prof. dr. sc. Antun Galović
  prof. dr. sc. Sonja Jurković
  prof. dr. sc. Branko Salopek.
 • Nagrada za životno djelo «Moć znanja»
  prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić Hardi

Predsjednik HATZ-a zahvalio je sponzorima što su osigurali financijska sredstva za isplatu novčanih iznosa nagrada (Končar – Institut za elektrotehniku d. d. za nagradu „Moć znanja“; Pliva Hrvatska d. d. za nagradu „Rikard Podhorsky“ i Centar za vozila Hrvatske d. o. o. za nagradu „Vera Johanides“).
Nakon toga Skupštini se u ime prethodnih predsjedatelja odbora HATZ-a riječima zahvale obratila prof. dr. sc. Jasna Kniewald, a u ime svih nagrađenih dobitnica nagrade „Moć znanja“ prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić-Hardi.

Skupština je zaključena u 11:30 sati.

Zapisnik sastavila: Zapisnik ovjerio:

Melanija Strika, prof. soc. prof. dr. sc. Stanko Tonković

POPIS PRISUTNIH ČLANOVA SKUPŠTINE

Redovni članovi

prof.dr. sc. Dražen Aničić, prof. dr. sc. Juraj Bartolić, prof. dr. sc. Nikola Bogunović, prof. dr. sc. Zdenka Bolanča, prof. dr. sc. Juraj Božičević, prof. dr. sc. Vesna Cerovac, prof. dr. sc. Josip Črnko,prof. dr. sc. Tomislav Filetin, dr. sc. Goran Granić, prof. dr. sc. Jasna Kniewald, prof. dr. sc. Zlatko Kniewald, prof. dr. sc. Pavao Komadina, prof. dr. sc. Miljenko Lapaine, prof. dr. sc. Vedran Mornar, prof. dr. sc. Dubravko Rogale, prof. dr. sc. Branko Salopek, prof. dr. sc. Karolj Skala, prof. dr. sc. Jurica Sorić, prof. dr. sc. Mate Sršen, prof. dr. sc. Stanko Tonković, prof. dr. sc. Zdravko Valter, prof. dr. sc. Đurđa Vasić Rački, prof. dr. sc. Zdravko Virag, prof. dr. sc. Stanka Zrnčević, prof. dr. sc. Vilko Žiljak

Izvanredni članovi
prof. dr. sc. Boris Androić, ptog. dr. sc. Stanislav Bolanča, prof. dr. sc. Vjekoslav Damić, prof. dr. sc. Zvonko Dragčević, prof. dr. sc. Nenad Dujmović, prof. dr. sc. Nediljka Gaurna Međimurec, prof. dr. sc. Ana Marja Grancarić, prof. dr. sc. Želimir Kurtanjek, prof. dr. sc. Vladimir Lipovac, prof. dr. sc. Milena Mandić, prof. dr. sc. Damir Medak, prof. dr. sc. Tonči Mikac, prof. dr. sc. Mateo Milković, prof. dr. sc. Andrea Moguš Milanković, prof. dr. sc. Srečko Pegan, prof. dr. sc. Zorislav Sorić, prof. dr. sc. Branko Staniša, prof. dr. sc. Jagoda Šušković, prof. dr. sc. Srećko Tomas, prof. dr. sc. Darko Vrkljan, prof. dr. sc. Ratimir Žanetić, prof. dr. sc. Ivan Županović,

Članovi emeritusi
prof. dr. sc. Mirko Butković, prof. dr. sc. Danilo Feretić, prof. dr. sc. Miljenko Ferić, prof. dr. sc. Simo Janjanin, prof. dr. sc. Božidar Liščić, prof. dr. sc. Želimir Sladoljev, prof. dr. sc. Nikola Solarić, prof. dr. sc. Ivo Soljačić, prof. dr. sc. Branka Zovko-Cihlar

Članovi suradnici
prof. dr. sc. Winton Afrić, prof. dr. sc. Darko Agić, prof. dr. sc. Maja Andrassy, prof. dr. sc. Mario Anžek, doc. dr. sc. Gordan Bedeković, prof. dr. sc. Davor Bonefačić, prof. dr. sc. Darko Dujmović, prof. dr. sc. Antun Galović, prof. dr. sc. Antun Glasnović, prof. dr. sc. Miroslav Gojo, prof. dr. sc. Mislav Grgić, prof. dr. sc. Predrag Horvat, prof. dr. sc. Sonja Jurković, prof. dr. sc. Damir Kalpić, prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, prof. dr. sc. Vesna Kropar Vančina, prof. dr. sc. Mladen Lovreček, prof. dr. sc. Sadko Mandžuka, prof. dr. sc. Miljenko Math, prof. dr. sc. Vladimir Medica, prof. dr. sc. Branka Medved Rogina, prof. dr. sc. Krešimir Meštrović, prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić, prof. dr. sc. Klaudio Pap, prof. dr. sc. Đurđica Parac Osterman, prof. dr. sc. Ivan Petrović, prof. dr. sc. Boško Pribičević, prof. dr. sc. Snježana Rimac Drlje, prof. dr. sc. Zdenko Tonković, prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić Hardi,

POPIS ODSUTNIH (ispričanih) ČLANOVA SKUPŠTINE

Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, prof. dr. sc. Vesna Roje, prof. dr. sc. Jasna Franekić, prof. dr. sc. Igor Rožanić, prof. dr. sc. Ivica Grbac, prof. dr. sc. Gordana Kralik, prof. dr. sc. Darko Stipaničev, prof. dr. sc. Mladen Črnjar, prof. dr. sc. Josip Marušić, prof. dr. sc. Ivica Veža, prof. dr. sc. Božidar Kliček, prof. dr. sc. Vladimir Medved

Slijedeća objava

Skupovi u 2010

Z A P I S N I K 25. godišnje skupštine Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, održane u subotu 27. ožujka 2010. godine, u Velikoj predavonici Rudarsko-geološko-naftnog i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Pierottijeva 6, u Zagrebu Početak u 10 sati. PRISUTNI: REDOVNI ČLANOVI: 27 IZVANREDNI ČLANOVI 22 ČLANOVI SURADNICI 32 ČLANOVI EMERITUSI 9 […]

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close