Na osnovi članka 40. i 46. Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od 27. ožujka 2010. donosi se

 

PRAVILNIK O NAGRADAMA

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje postupak kandidiranja, odlučivanja i dodjele nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu: HATZ).

 

Članak 2.

HATZ jednom godišnje dodjeljuje nagrade pojedincima za naročite doprinose u inženjerskim strukama tehničkih i biotehničkih znanosti, kao i za ostvarivanje ciljeva i programa Akademije te samoprijegoran rad koji je pridonio njezinoj društvenoj afirmaciji.

 

Članak 3.

Nagrade se dodjeljuju u obliku pisanog priznanja (povelje), te odgovarajućeg novčanog iznosa prema financijskim mogućnostima HATZ-a i prijedlogu Odbora Zaklade HATZ-a.

 

Članak 4.

HATZ dodjeljuje ove nagrade:

- do jednu Nagradu za životno djelo 'Moć znanja';

- do pet Godišnjih nagrada 'Rikard Podhorsky';

- do pet Nagrada mladim znanstvenicima 'Vera Johanides',

s tim da se jedna nagrada dodjeljuje uspješnom mladom znanstveniku iz gospodarstva prema posebnim kriterijima. Kriteriji su Prilog i sastavni su dio ovog Pravilnika

 

Članak 5.

Nagrada za životno djelo 'Moć znanja' dodjeljuje se članu HATZ-a, istaknutom znanstveniku koji se posebice isticao u radu HATZ-a, za njegov cjelokupan znanstveno-istraživački rad u području tehničkih/biotehničkih znanosti i za višegodišnji doprinos napretku struke, s osobitim naglaskom na primjenu rezultata istraživačkoga rada.

 

Članak 6.

Godišnja nagrada 'Rikard Podhorsky' dodjeljuje se članu HATZ-a – istaknutom znanstveniku za osobito vrijedno znanstveno ili stručno dostignuće koje ima primjenu i koje je unaprijedilo suradnju s gospodarstvom ili je pružio istaknuti doprinos unaprjeđenju rada HATZ-a i njezinoj afirmaciji u svijetu, tijekom proteklih pet godina.

 

Članak 7.

Nagrada mladom znanstveniku 'Vera Johanides' dodjeljuje se znanstveniku koji na dan objave Natječaja još nije navršio 35 godina i ima obranjen doktorat znanosti, a koji je u proteklih pet godina ostvario zamjetan osobni znanstveni ili stručni napredak ili postigao zapaženi doprinos u području koje istražuje.

 

Članak 8.

Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrada 'Moć znanja' i 'Rikard Podhorsky' može dati registrirana znanstvena ustanova/organizacija, odjel HATZ-a ili skupina od najmanje deset članova HATZ-a.

Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrade mladom znanstveniku 'Vera Johanides' mogu dati najmanje tri člana HATZ-a ili odjel HATZ-a.

 

 

 

Članak 9.

Prijedlog se podnosi Tajništvu HATZ-a poštom i elektroničkim putem prema obrascu, koji je prilog ovog Pravilnika, uz priloge navedene u obrascu, do roka koji je određen pri raspisivanju Natječaja za dodjelu nagrada.

 

Članak 10.

Natječaj za dodjelu nagrada raspisuje se jednom godišnje, u pravilu u listopadu svake godine.

 

Članak 11.

Odbor za nagrade ima deset članova. Članovi Odbora su dopredsjednik HATZ-a (po funkciji) i devet članova koje bira Skupština na prijedlog Predsjedništva. Mandat članova Odbora traje četiri godine.

Mandat dopredsjednika HATZ-a u Odboru traje onoliko vremena koliko je on dopredsjednik. Devet (9) od Skupštine izabranih članova Odbora biraju između sebe predsjednika koji rukovodi radom Odbora, a potvrđuje ga Predsjedništvo HATZ-a,

Član Odbora mora biti član HATZ-a.

 

Članak 12.

Odbor za nagrade na svojoj sjednici provjerava pristigle prijave na natječaj i utvrđuje jesu li izrađene prema uvjetima navedenim u natječaju. Nekompletne prijave ili one bez potrebnih provjerljivih podataka isključuju se iz natječajnog postupka i o njima se izvještava kandidat, koji prije nastavka postupka ima pravo primjedbe na odluku Odbora za nagrade.

Kompletne prijave ulaze u natječajni postupak i za svaku prijavu odabiru se dva izvjestitelja koji nisu članovi Odbora ili neposredni suradnici kandidata. Svaki izvjestitelj izrađuje zasebno pisano izvješće s odgovarajućom bodovnom listom na osnovu priloženih rezultata aktivnosti, koje podnosi Odboru na sjednici. Na sjednici izvjestitelji podnose izvješća za svakog kandidata. Ako dva izvjestitelja imaju različito mišljenje o jednom prijedlogu Odbor izabire novog izvjestitelja. Članovi Odbora imaju pravo postavljati pitanja izvjestiteljima. Kada izvjestitelji završe izvještavanje o svim kandidatima članovi Odbora samostalno pristupaju tajnom glasovanju.

Tajno glasovanje provodi se s pripremljenim glasačkim listićima na papiru. Na listiću se nalaze imena i prezimena za svakog kandidata, nagrada za koju je predložen te naznaka za koliko se kandidata glasuje za svaku nagradu. Svi glasački listići su identični, a organizator daje identične kemijske olovke svakom glasaču. Prije provođenja glasovanja Odbor izabire izborno povjerenstvo od tri člana koje provodi glasovanje i izvještava Odbor o rezultatima glasovanja. O rezultatima glasovanja izrađuje se zapisnik. Svaki član Odbora na sjednici ima pravo uvida u glasačke listiće. Predsjednik Odbora izrađuje zapisnik s mišljenjem izvjestitelja, rezultatima glasovanja za svakog kandidata i sažetkom od 100 riječi za svakog kandidata te prijedlog upućuje Predsjedništvu na donošenje odluke. Dopredsjednik Akademije kao član Odbora izvješćuje Upravu i Predsjedništvo o primjeni svih akata Akademije te o eventualnim uočenim propustima. Predsjedništvo na svojoj sjednici, u suglasju sa Statutom, provodi glasovanje na identičan način kao što je to opisano za Odbor za nagrade.

 

Članak 13.

Odbor za dodjelu nagrada donosi odluke glasovanjem na sjednici na kojoj je nazočno najmanje 2/3 članova Odbora (sedam, 7). Odluka je pravovaljana ako je donijeta većinom glasova svih članova Odbora (najmanje 6).

Član Odbora ne može biti predloženik za nagradu. Član Odbora u bliskoj suradnji ili srodstvu s predloženikom treba se suzdržati od glasovanja za takvog predloženika.

 

Članak 14.

Svaki od pristupnika za nagrade treba uz ostalu dokumentaciju dostaviti i potpisanu Izjavu da je proučio i da prihvaća Pravilnik o nagradama HATZ-a s prilozima i da su podaci u prijavi istiniti pod moralnom i materijalnom odgovornošću, te da ih može na upit pojedinačno dokumentirati izvjestiteljima. Članovi Akademije kao predlagatelji koji potpisuju prijavu, svojim potpisima potvrđuju da su svi navedeni podaci kandidata istiniti.

 

Nagrada za životno djelo 'Moć znanja'

U slučaju da je broj pristupnika veći od dva, a u prvom glasovanju (1. krug) niti jedan od pristupnika ne dobije iznadpolovičnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja (2. krug). U ponovljenom glasovanju kao kandidati sudjeluju dva pristupnika koji su u prethodnom krugu dobili najveći broj glasova. U slučaju jednakog broja glasova nagradu dobiva kandidat koji je u postupku bodovanja ostvario veći broj bodova u dijelu aktivnosti u HATZ-u.

 

Godišnje nagrade 'Rikard Podhorsky' i Nagrade mladim znanstvenicima

'Vera Johanides'

U slučaju da je broj pristupnika manji ili jednak broju nagrada koje se dodjeljuju, obavlja se samo jedan krug glasovanja. Nagrade se dodjeljuju pristupnicima s iznadpolovičnim brojem glasova članova Odbora (najmanje 6).

U slučaju da je broj pristupnika veći od broja nagrada koje se dodjeljuju, a u prvom glasovanju (1. krug) niti jedan od pristupnika ne dobije iznadpolovičnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja (2. krug). U ponovljenom glasovanju kao kandidati sudjeluju pet pristupnika koji su u prethodnom krugu dobili najveći broj glasova. U slučaju da u 2. krugu glasovanja ni jedan pristupnik ne dobije iznadpolovični broj glasova, Godišnje nagrade 'Rikard Podhorsky' i Nagrade mladim znanstvenicima 'Vera Johanides' se ne dodjeljuju.

Članak 15.

Administrativne poslove Odbora obavlja stručna služba Akademije, uz nadzor dopredsjednika Akademije kao člana Odbora.

 

Članak 16.

O prijedlogu dobitnika nagrada koji je ostvaren na temelju članka 12. ovog Pravilnika, Predsjedništvo Akademije provodi glasovanje i svoju odluku upućuje Skupštini Akademije na dodjelu. Na dodjelu nagrada pozivaju se sponzori. O dobitnicima nagrada poslije održane Skupštine izvješćuje se javnost, a obavijest o dobitnicima uvrštava se na internetske stranice Akademije i objavljuje u Biltenu Akademije.

 

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o nagradama donesen 26. listopada 2010.

 

U Zagrebu, 4.prosinca 2012.

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

Predsjednik:

prof. dr. sc. Stanko Tonković

 

 

Prilog 1. Obrazac prijedloga za pokretanje postupka za dodjelu nagrade (PDF)

Prilog 1. Obrazac prijedloga za pokretanje postupka za dodjelu nagrade (DOC)

 

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE
Kačićeva 28
10000 ZAGREB


Prilog 1.


_________________
(mjesto i datum)

PRIJEDLOG
za pokretanje postupka za dodjelu nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

 

A) PODACI O KANDIDATU

Prezime

Ime

OIB

Mjesto rođenja

Znanstveno zvanje

Znanstveno-nastavno zvanje

Zaposlen u

Adresa zaposlenja

Kućna adresa

e-mail

URL

B) PODACI O NAGRADI ZA KOJU SE PREDLAŽE

Vrsta nagrade

a) Nagrada za životno djelo „Moć znanja“
b) Godišnja nagrada 'Rikard Podhorsky'
c) Nagrada mladom znanstveniku 'Vera Johanides'

OBRAZLOŽENJE

Nagrada za koju se predlaže s obrazloženjem do 200 riječi

Znanstveno područje

Polje

Grana

C) PODACI O PREDLAGATELJU

Naziv tvrtke predlagatelja*

Adresa

Ime i prezime čelnika predlagatelja

Potpis čelnika i pečat tvrtke

*Ako je predlagatelj skupina znanstvenika članova Akademije, prilaže se popis osoba s osobnim potpisima i njihovim OIB-ovima.

Obvezni prilozi uz prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrade su:

1. Životopis kandidata;
2. Obrazloženje predlagatelja iz kojeg je vidljiv doprinos kandidata za određenu nagradu;
3. Odluku predlagatelja;
4. Popis - pregled radova i djelatnosti kandidata razvrstan po skupinama prema Prilogu 2. ovog Pravilnika. Ako prijava ne sadrži podatak iz kojeg je vidljiva ili je moguće provjeriti svaku navedenu aktivnost, smatrat će se nepotpunom i neće se uzeti u postupak;

5. Izjava da je kandidat proučio i da prihvaća Pravilnik o nagradama HATZ-a.

POPIS RADOVA I DJELATNOSTI KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Za predloženike za Nagradu za životno djelo „Moć znanja“ i za Godišnju nagradu "Rikard Podhorsky" radovi od

- 1-4 donose najviše 30 % bodova,

- rezultati pod 5-6 donose najviše 35%,

- rezultati 7-8 donose 10%,

- rezultati pod 9 donose najviše 25 % bodova.

Pristupnik mora imati bodovane rezultate pod 9. osim za nagradu „Vera Johanides“ kada je to prednost, ali nije obveza.

Pristupnik za nagradu "Vera Johanides" treba biti predložen od najmanje tri člana HATZ ili jednog Odjela HATZ-a s detaljnim obrazloženjem koji je njegov neposredan doprinos na području tehničkih ili biotehničkih znanosti s mogućom primjenom u gospodarstvu.

Napomena: Ovisno o broju suautora radovi se vrednuju kao: do 3 autora 100%; 4 autora 75 %, 5 autora 50%, više autora 100% / broj autora.

 

Prilog 2.*

Obrazac za bodovanje radova predloženika za nagrade

Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

1.

Publikacije

1.1.

Knjige

1.1.1.

Znanstvena monografija

25

1.1.2.

Stručna knjiga, pojmovnik

20

1.1.3.

Sveučilišni udžbenik

15

1.1.4.

Rječnik

15

1.2.

Poglavlje u knjizi

10

1.3.

Znanstveni i stručni radovi

1.3.1.

Znanstveni članak u međunarodno indeksiranom časopisu

15

1.3.2.

Znanstveni članak u ostalim časopisima

10

1.3.3.

Stručni članak u časopisu ili zborniku

3

1.3.4.

Popularizacijski članak

1

1.3.5.

Rad (cjelovit tekst) u zborniku međunarodnog skupa

8

1.3.6.

Rad (cjelovit tekst) u zborniku domaćeg skupa

6

1.4.

Izdavaštvo

1.4.1.

Urednik knjige (udžbenika, skripta)

15

1.4.2.

Urednik znanstvenog časopisa ili zbornika

8

1.4.3.

Urednik stručnog časopisa

6

1.4.4.

Član uredničkog odbora međunarodnog časopisa

5

1.4.5.

Član uredničkog odbora domaćeg časopisa

3

2.

Recenzije i mentorstva

2.1.

Recenzent projekata EU

10

2.2.

Recenzent inozemnih projekata

5

2.3.

Recenzent znanstvenih projekata

3

2.4.

Recenzent tehnoloških projekata

4

2.5.

Mentor u postupku stjecanja doktorata

6

2.6.

Mentor u postupku stjecanja magisterija znanosti

3

3.

Znanstveni projekti

3.1.

Voditelj međunarodnog znanstvenog projekta

15

3.2.

Voditelj domaćeg znanstvenog projekta

10

3.3.

Voditelj domaćeg tehnološkog projekta

12

4.

Nastavna djelatnost

4.1.

Program i predavanja novog (ili obnovljenog) predmeta

6

4.2.

Osnovan novi laboratorij

12

4.3.

Osnovan i operacionaliziran novi zavod, institut, škola

25

4.4.

Pokrenut novi poslijediplomski studij

15

30%

5.

Istraživačka i razvojna postignuća

5.1.

Registrirani patent

8

5.2.

Registriran industrijski dizajn

6

5.3.

Tehničko unapređenje

4

5.4.

Novi proizvod

6

5.5.

Novi soj, sorta, vrsta

6

5.6.

Nov programski paket/software

6

5.7.

Nagrade

5.7.1.

Međunarodne nagrade (arhitektonski ili građevinski projekt, urbanistički plan, inovacije)

25

5.7.2.

Na javnom natječaju nagrađen arhitektonski ili građevinski projekt ili urbanistički plan

15

6.

Ostvareni projekti

6.1.

Nova proizvodnja

10

6.2.

Tehnička dijagnostika, ekspertize

2

6.3.

Realizirani projekti (pozitivno vrednovani od stručne javnosti – izložba, opis u javnom glasilu i sl.)

6.3.1.

Autor

8

6.3.2.

Glavni projektant, vodeći planer

5

6.4.

Realizirani projekti građevina i prostorni planovi od interesa za državu i županije

10

6.5.

Osnivanje nove tvornice, poduzeća s više od 50 zaposlenih

25

6.6.

Osnivanje nove tvornice, poduzeća do 50 zaposlenih

10

35%

7.

Znanstvene organizacije i stručna društva

7.1.

Osnivač-suosnivač

15

7.2.

Predsjednik, dekan, ravnatelj instituta

20

7.3.

Predsjednik organizacijskog odbora znanstvenog ili stručnog skupa

10

7.4.

Dopredsjednik, glavni tajnik, prodekan

10

7.5.

Predstojnik zavoda, katedre ili tajnik odjela

8

7.6.

Član organizacijskog odbora znanstvenog ili stručnog skupa

5

8.

Znanstvene i stručne nagrade i priznanja

8.1.

Državne nagrade

15

8.2.

Nagrade HATZ-a

10

8.3.

Priznanja ili nagrade znanstvenih organizacija, znanstvenih ili stručnih društava i udruženja

5

10%

9.

Aktivnosti u HATZ-u

9.1.

Suosnivač

20

9.2.

Predsjednik

20

9.3.

Dopredsjednik, glavni tajnik

10

9.4.

Predsjednik odbora ili tajnik odjela

5

9.5.

Voditelj Centra Akademije

10

9.6.

Znanstveni rad u publikacijama HATZ-a (prvo objavljivanje)

5

9.7.

Ostali radovi u publikacijama HATZ-a

3

9.8.

Predsjednik Skupa kojega organizira HATZ

12

9.9.

Član znanstvenog i/ili organizacijskog odbora skupa u organizaciji HATZ-a

6

9.10.

Sudjelovanje na skupovima u organizaciji HATZ-a

3

9.11.

Sudjelovanje u radu Predsjedništva, Odbora i Centara HATZ-a po godini

2

 

*Kandidat ne vrši bodovanje i ne prilaže prijedlog bodovne liste uz prijavu. Bodovi su navedeni kao informacija kandidatu, a bodovanje vrši svaki ocjenitelj osobno.

 

Prilog 3.

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU

Nagrade “Vera Johanides”

uspješnom mladom znanstveniku iz gospodarstva

 

Članak 1.

Sukladno Statutu Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i Pravilniku o nagradama Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Nagrada mladom znanstveniku 'Vera Johanides' može se dodijeliti znanstveniku koji na dan objave Natječaja još nije navršio 35 godina i ima obranjen doktorat znanosti, a koji je u proteklih pet godina ostvario zamjetan osobni znanstveni ili stručni napredak ili postigao zapaženi doprinos u području koje istražuje. Predmetnu nagradu mogu dobiti na godišnjoj razini do 5 znanstvenika, od kojih se jedna nagrada dodjeljuje uspješnom mladom znanstveniku koji neposredno radi i djeluje u gospodarstvu. Osim kriterija propisanih Pravilnikom o nagradama, znanstvenik mora imati barem jedan dokaz o posjedovanju/ispunjavanju uvjeta iz članka 2. i 3. ovog Pravilnika. 

 

Članak 2.

Patent je isprava kojom se zaštićuje isključivo pravo iskorištavanja nekog izuma. Izum koji ima sve karakteristike patentibilnosti prolazi kroz proces prijave i priznanja patenta, te dobiva patentnu zaštitu. Patent osigurava vlasniku isključivo pravo na izradu, korištenje, stavljanje u promet ili prodaju izuma zaštićenog patentom. Patent predstavlja vlasništvo čiju uporabu vlasnik može dopustiti drugim osobama na određeno vrijeme davanjem licencije, ili ga u potpunosti prenijeti na druge osobe.

Članak 3.

 

Inovacija je svaka korisna novina koja pravnoj osobi ili fizičkoj osobi - poduzetniku donosi veći profit, smanjuje troškove, unaprjeđuje sigurnost rada, humanizira sredstva rada i radnu okolinu. Inovacije dijelimo na: izume, industrijski dizajn, tehnička unaprjeđenja, korisne prijedloge koje se mogu koristiti u bilo kojem području rada ili poslovanja poduzeća.

 

Izum je novo tehničko rješenje određenog problema, koji je rezultat stvaralačkog rada, koji je tehnički izvodljiv i koji se može primijeniti u industrijskoj ili drugoj djelatnosti.

 

Industrijski dizajn je oblik intelektualnog vlasništva kojim se štiti vanjski izgled (prostorno ili plošno) industrijskog proizvoda.

 

Tehničko unaprjeđenje je racionalizacija rada, koja nastaje primjenom tehničkih sredstava i tehnoloških postupaka, u svim fazama procesa rada, kojom se postiže: povećanje dobiti poduzeća, povećanje proizvodnosti rada, poboljšanje kvalitete proizvoda, ušteda materijala, ušteda energije, bolja iskorištenost strojeva i instalacija, poboljšanje tehničke kontrole proizvoda, poboljšanje zaštite i unaprjeđenje čovjekove okoline. Tehničkim unaprjeđenjem ne smatra se rutinska primjena poznatih tehničkih sredstava i tehnoloških postupaka u procesu rada.

 

Koristan prijedlog je svako rješenje čija primjena doprinosi povećanju dobiti, proizvodnosti rada ili drugih korisnih učinaka u pravnoj osobi ili kod fizičke osobe poduzetnika. To su rješenja koja su poznata iz znanstvene ili tehničke literature, baza patenata, seminara ili prakse drugih organizacija u zemlji ili inozemstvu, a moraju biti potpuno razrađena za primjenu u određenoj organizacijskoj jedinici pravne osobe ili fizičke osobe – poduzetnika.

 

Članak 4.

 

Patent, inovacija, odnosno drugi oblik doprinosa iz čl. 2. i 3 ovoga Pravilnika kandidatu se priznaje ukoliko postoji uredno rješenje nadležnog tijela o postojanju, odnosno potvrda pravne osobe ili fizičke osobe – poduzetnika, u kojoj je patent, inovacija ili drugi oblik doprinosa korišten odnosno primjenjivan. Rješenje odnosno potvrda ne mogu biti stariji od 5 godina, odnosno za patente tijekom važenja patenta.

 

Prijavu za nagradu mogu podnijeti kandidati samoinicijativno ili putem pravne osobe/fizičke osobe – poduzetnika. Prijava se podnosi HATZ-u. Sve prijave imaju jednak status bez obzira od kojeg predlagača potječu.

Članak 5.

Odbor za nagrade poziva kandidata za nagradu na sjednicu na kojoj se razmatra, odnosno raspravlja o kandidaturi za nagradu. U tom slučaju članovi Odbora za nagradu mogu postavljati pitanja kandidatu. Kandidat nema pravo prisustvovati dijelu sjednice kada se donosi odluka o prihvaćanju kandidature i prijedlogu za dodjelu nagrade.

Ukoliko je više sudionika u prijavi za nagradu, oni sporazumno određuju svoje udjele u prijavi, kao i zajedničkog punomoćnika koji prisustvuje gore navedenoj sjednici.

Članak 6.

Prijava za nagradu ne može se odbiti bez obrazloženja koje izrađuje predsjednik Odbora za nagrade ili član Odbora ovlašten od strane predsjednika Odbora za nagrade.

Odbor za nagrade pismeno obavještava podnositelja prijave o odbijanju prijave za nagradu s obrazloženjem.

Prijavitelj ima pravo u roku od sedam radnih dana od primitka obavijesti uložiti prigovor na eventualnu povredu postupka Odbora za nagrade koju dostavlja stručnoj službi Akademije na daljnji postupak.

Članak 7.

Prijava za nagradu treba sadržavati:

  1. Podatke o kandidatu/kandidatima za nagradu: ime i prezime, OIB, telefon, elektronička adresa, školska sprema, akademski naziv i zvanje, adresa stanovanja
  2. Naziv patenta, inovacije ili drugog oblika doprinosa
  3. Rješenje ili potvrdu iz čl. 4. ovog Pravilnika
  4. Kratki opis patenta, inovacije ili drugog oblika doprinosa
  5. Mogućnost primjene patenta, inovacije ili drugog oblika doprinosa
  6. Obrazloženje rezultata primjene patenta, inovacije ili drugog oblika doprinosa
  7. Ostale podatke koje kandidat smatra korisnim radi lakše ocjene prijedloga
  8. Potpisanu Izjavu da je proučio i da prihvaća Pravilnik o nagradama HATZ-a.

Članak 8.

Odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju prijave za nagradu donosi Odbor za nagrade HATZ-a na osnovu prijedloga grupe eksperata.

Odluku o prijedlogu za dodjelu nagrade donosi Odbor za nagrade u skladu s Pravilnikom o nagradama Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Članak 9.

Ovi kriteriji čine sastavni dio Pravilnika o nagradama HATZ-a.